Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації, страница 2

Відкоси поперечного профілю насипу проектується з уклоном:

-  в верхній частині (до 6 м нижче основної площадки) – 1:1,5;

-  в середній частині (до 12 м нижче основної площадки, до рівня берми) – 1:1,75;

-  в нижній частині (нижче берми) – 1:2.

Ширина берми насипу в першому наближені приймається рівною 3 м, (при перевірці відкосів насипу ширина берми уточняється).

1.3  Визначення необхідної щільності ґрунту

Необхідна щільність гранту , яка забезпечує міцність насипу, тобто його роботу в період експлуатації в пружній стадії, визначається за формулою:

                                                                                                     ( 1.3 )

Розрахунковий коефіцієнт пористості, який характеризує необхідну щільність гранту:

                                                                                            ( 1.4)                                                                     

де    -  коефіцієнт багаторазовості прикладання навантаження;

       - коефіцієнт змінювання  по глибині;для основної площадки насипу      дорівнює 1.0; для верхньої частини насипу до 5м – 0.85; для нижньої частини насипу – 0.75.

                                                         5

Значення визначається за компресійною кривою(рисунок 1).

                                

Рисунок 1.1 – Компресійна крива грунтів тіла насипу

Напругу насипу від прямокутних полосових навантажень  можна визначити за формолою  де  - табличні значення частки напружень  , що відповідають інтенсивності навантаження  в і-тій точці.

При координатах точки

                                                                                                     ( 1.5 )

В точці

Рисунок 1.2 – Розрахункова схема до визначення напружень в тілі насипу та розрахункової об’ємної ваги ґрунту насипу

6       

Тоді

    При

    При

    Встановлюємо

 

    Коефіцієнт пористості :

   Необхідна щільність грунту

1.4  Визначення висоти накочування хвилі

Заплавні насипи проектуються звичайно для підвищення стійкості та укріплення низових частин укосів від хвильового впливу. Положення берми приймається на відмітці  :

                                       ,                                ( 1.6 )

де величина нагону води

                                             ,                                      ( 1.7 )

висота накочування хвилі

                                         ,                                   ( 1.8 )

7

 де   - величина запасу; у берм, що не затоплюються ;

       - коефіцієнт нагону; ;

       - довжина розгону вітрових хвиль, ;

       - кут між напрямом вітру (розгону хвилі) та нормаллю до осі колії;

       - кут між напрямом вітру (розгону хвиль) та віссю насипу; ;

       - середня глибина водоймища у заплаві ; ;

       - коефіцієнт шорсткості і проникненості покриття; при бетонному покритті ; при кам’яному накиді .

При проектуванні заплавного насипу заздалегідь визначається  і відповідно положення берми.

Розрахункова схема наведена на рисунку 1.

Для бетону : 

Для кам’яного накиду:

1.5  Проектування поперечного профілю насипу

Поперечний профіль заплавного насипу проектується за умови забезпечення його стійкості. Коефіцієнт стійкості насипу з глинистих грантів визначається графо-аналітичним способом при круглоциліндричній поверхні зміщення. Графічно визначаються площі відкосів ωі , частини площ насипу не зволожених  ωн (вище кривої депресії), зволожених ωнв (нижче кривої депресії), зволоженої основи ωос.в .

Вираховується :

                                                           ( 1.9,1.10)

8

        Рисунок 1.3 – Схема для розрахунку коефіцієнта стійкості заплавного насипу

Вага відсіків

                                     ( 1.11, 1.12, 1.13 )

Вимірюються , проекції радіусів  для кожного відсіку, визначаються синуси та косинуси кутів  між напрямами вертикальних векторів ваги та радіусами для кожного відсіку.

Вираховується:

                      ( 1.14,1.15,1.16,1.17 )

де

      

Вимірюються центральні кути  довжини основ відсіків ; вираховуються довжини кривих

Визначається гідродинамічна сила:

                                                             ( 1.18 )

                                                           9

Таблиця 1.1 – Розрахункові показники коефіцієнта Кст