Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 29

Визначимо річні експлуатаційні витрати для ІІ-го варіанту

 (грн./рік)

6.2 Експлуатаційні витрати з утримання постійних пристроїв

Витрати по утриманню постійних пристроїв визначаються по груповим витратним нормам на вимірювач 1км експлуатаційної довжини лінійних пристроїв та по збільшеним витратним нормам на вимірювач 1 об'єкт (роз'їзд, тягова підстанція).

Річні витрати на утримання постійних пристроїв (тис.грн/рік) дорівнюють:

,                                                       (6.8)

де:

- витратні норми по утриманню і амортизації 1 км експлуатаційної довжини лінійних пристроїв, тис.грн/км в рік (табл. 10 додатка MB №166);

- витрати по утриманню і амортизації одного роз'їзду, тис.грн/рік (табл. 11 додатка MB №166);

- кількість роз'їздів, що припадає на довжину варіанта траси;

Визначимо витрати по утриманню постійних пристроїв для 1-го варіанта:

 тис.грн/рік

Визначимо витрати по утриманню постійних пристроїв для ІІ-го варіанта:

тис.грн/рік

6.3 Загальні річні експлуатаційні витрати та їх аналіз

Загальні експлуатаційні витрати для кожного варіанту траси дорівнюють:

,                                                                                               (6.9)

По першому варіанті:

тис.грн/рік

По другому варіанті:

тис.грн/рік

Отримані експлуатаційні витрати по варіантам мають бути ретельно проаналізовані.

При аналізуванні складових експлуатаційних витрат треба мати на увазі, що варіант більш пологого керуючого ухилу траси дозволяє реалізувати більші вагові норми, але має більшу довжину. В зв'язку з цим витрати по пробігу одного поїзда на варіанті більш пологого ухилу, зазвичай більші, але кількість поїздів, необхідна для виконання заданих перевезень, менша. Тому річні витрати по пробігу поїздів можуть бути меншими на варіанті більш пологого ухилу.

Експлуатаційні витрати з утримання постійних пристроїв пропорційні довжині варіанта і застосування більш крутого керуючого ухилу призводе до зменшення цих витрат.

Порівнюємо будівельну вартість та експлуатаційні витрати по обом варіантам:

Таким чином:

14497.22>11471.9       1 > К2),

16194301.15>15733626.25      1 > С2).

Такі варіанти називаються не конкурентними.

Виходячи із порівняння приймаємо дешевший в будівельному відношенні  варіант, тобто другий варіант.

7 Економічна частина

У цьому розділі розглядаються основні правила визначення кошторисної вартості будівництва.

Кошторисна вартість будівництва, обумовлена в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.

Кошторисна вартість, обумовлена за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загально виробничі витрати.

Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, вартість матеріалів, виробів, конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Поточні ціни на трудові і матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника чи з його доручення, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

Заробітна плата (основна і додаткова), що вказується в прямих витратах у локальних кошторисах, обчислюється окремо для робітників-будівельників і монтажників і для робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин і механізмів. Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, що відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, монтажників і середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години зазначених робітників по будівництвах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних засобів чи засобів підприємств, установ і організацій державної власності, як правило, приймається в межах, рекомендованих Держбудом України (додаток 1) [1].