Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 11

де   σг, σn - нормальні напруги в крайках голівки й підошви рейки, Мпа;

σtc σ - напруги в поперечному перерізі рейки від дії стискаючих і температурних сил, що розтягують, Мпа;

[σ] - допустиме напруження, приймається рівним [σ]=350 Мпа;

rn - коефіцієнт запасу міцності,( rn=1,5).

Температурна напруга, що виникають у рейці у зв'язку з несостоявшемся зміною його довжини при зміні температури на Δt, визначається як

σt = а×Е ×Δt ≈ 2,5× Δt, (МПа)                                                  (3.21)

де   Е - модуль пружності рейкової сталі: (Е=210 Гпа);

а - коефіцієнт лінійного розширення (а = 0,0000118 град-1);

Δt - різниця між температурної рейки, при якій визначають напругу (tр) і температурою закріплення батога на штам (tз °С).

Найбільше зміна, що допускається по умові міцності, температури рейкової пліті в порівнянні з її температурою при закріпленні убік

Зниження (по міцності підошви) визначається

                                              (3.22)

За умовами забезпечення стійкості шляхи проти викиду допускається повили, що, температури рейкових плітей не повинне перевищувати певної межі (Δtу); установленого на підставі теоретичних і експериментальних даних.

Зміна температури, що допускається, рейок у порівнянні з температурою їхнього закріплення убік

Зниження    Δtр= Δtпп

Підвищення         Δtс= Δtпг+6°

Якщо                    Δtпг+6° < Δtу

Або             Δtс = Δtу

Якщо                    Δtпг+6° > Δtу

де   6° - перевищення температури в порівнянні з розрахункової, котре може бути допущене при необхідності зняття обмежень по укладанню безстикової колії за рахунок деякого підвищення напруги в головці рейки в період максимальних температур.

Можливість укладання безстикової колії й спосіб його експлуатації в конкретних умовах установлюються порівнянням  температурної амплітуди, що допускається, [Т] для даних умов з фактично, що спостерігалася в даній місцевості амплітудою, коливання температури (Та).

Значення Та визначається як алгебраїчна різниця між найвищою (tmaxmax) і щонайнижчої (tmіnmіn) температурами рейки, що спостерігалися в даній місцевості по формулі

TA= tmaxmax - tminmin                                                         (3.23)

Допускається температурна амплітуда визначається по формулі

[TA] = Δtp Δtс - [Δtз],                                                     (3.24)

де   [Δtз] - інтервал температури, у границях якого можна остаточно закріплювати рейкові пліті, приймаємо [Δtз] = 10°С.

Якщо з розрахунку TA ≤ [T], те безстикова колія можна укладати й експлуатувати без сезонних розрядок напруг. У цьому випадку розрахунковий інтервал закріплення рейкових плітей визначається

[Δtз] = Δtp+ Δtс- TA,                                                (3.25)

Границі інтервалу закріплення, тобто найнижчу  mіn tз і найвищу max tз температуру закріплення, визначають по формулі:

min tз= tmax max - Δtс

 max tз=tmin min - Δtp

Для заданих умов експлуатації розрахунок  змін температури, що допускаються, рейкових плітей і границь температурних інтервалів закріплення наведений нижче.

Розрахунок безстикової колії виконується для заданих умов експлуатації, а саме;

- найбільші швидкості руху вантажних поїздів 80 км/год, пасажирських 100 км/год;

- температура рейок, найбільша за ряд років, tmax max =+55 °С, найменша
 tmіn mіn = - 30°С;

- найбільша температурна амплітуда рейок TA= tmaxmax - tmіnmіn=+55-(-30)=+85 °С

Розрахунок змін температур, що допускаються, убік підвищення й зниження виконується в такий спосіб

За розрахункові зниження температури завжди приймаються підошви, що допускаються по умовах міцності, на розтягання. У прямій ділянці

Δtp= Δtпл=68°С, у кривій Δtp=66°С.

Розрахункове підвищення температури Δtс= Δtу тому що Δtпг+6° > Δtу в обох випадках. Отже Δtс=54°С, а в кривій радіусом 800м

Δtс=47°С.

Режим експлуатації безстикової колії й границі температурного інтервалу закріплення розраховуються в такий спосіб.

У прямій ділянці шляху при V=100 км/год найбільша допускаємая амплітуда, що, температур рейок [TA] = Δtp+ Δtс- 10°С