Особливості вибору напрямку залізниці в сучасних ринкових відносинах, страница 2

Таким чином, задачі порівняння та вибора варіантів напрямку й параметрів залізниці, що проектується, присущі дві особливості: по-перше, висока вірогідність рівноцінності варіантів, при якій неможливо зробити обґрунтований вибір без притягнення додаткових критеріїв (або цей вибір буде випадковим); по-друге, крайня необхідність вибору одного напрямку залізниці, для подальшої розробки проектної документації, яка втілюється при наявності затвердженого рішення про попереднє узгодження місця розміщення об’єкта, на основі узгоджених обґрунтувань інвестицій у будівництво.

Таким чином, вибір напрямку залізниці, що проектується, із великою імовірністю доведеться робити з притягненням додаткових показників, об’єктивні ціннісні заміщення між якими відомі, а значить, відомі й їх вагові коефіцієнти. Методи вирішення задач, що викладені вище, будуть розглянуті в наступних роботах. Аналізуючи викладене, належить віддати перевагу аксіоматичним декомпозиційним методам теорії корисності, які дозволяють прийняти рішення в умовах визначеності, невизначеності та нечіткому середовищі. В такому випадку вибір повинен бути зробленим на користь варіанта з найбільшим значенням корисності (цінності, корисності, що очікується, нечіткої корисності).

Корисність, виступаючи в якості додаткового комплексного показника порівняльної ефективності варіантів, дозволяє вирішити задачу та вибрати найкращій (для структури переваг конкретного ЛПР) варіант проектного рішення. Корисність відображає переваги, які віддає ЛПР, в конкретній задачі многокритеріального прийняття рішення й цьому по своїй суті є якісним показником, але виражається числом. Це дозволяє впевнено розміщувати варіанти, що розміщуються, на чисельній вісі ( в нечіткому середовищі із застосуванням індексів ранжирування). Корисність варіанту, яку отримано в результаті рішення задачі, є величиною суб’єктивною, і тому здається, що по цій причині вона мало задовольняє проектувальників залізниць. Але корисність, як і суб’єктивна оцінка імовірності настання будь-якої події, яку було дано досвідченим експертом, не є випадковою величиною. Корисність відображає об’єктивну величину віддання переваги досвідченого проектувальника, яка, хоч і не може на даному етапі розвитку науки бути виміряна безпосередньо і в якої немає загально признаної фізичної шкали для вимірювань, але критерій корисності має об’єктивну природу.

Таким чином, теорія корисності може бути рекомендована для прийняття рішень в многокритеріальних задачах проектування залізниць в умовах визначеності, невизначеності та нечіткому середовищі, коли критерії виражено якісно (лінгвістично).

Список літератури

1. Волков Б.А. Экономическая эффективность инвестиций на железнодорожном транспорте в условиях рынка: М.Транспорт, 1996 г.

2. Система нормативных документов в строительстве, СНиП II-2-19-2008 Споруди транспорту залізниць колією 1520 мм.

3. „Изыскания и проектирование железных дорог” И.И. Кантор-2003 г.


Рецензія

На статтю „Особливості вибору напрямку залізниці в сучасних ринкових відносинах” студентки-магістра Ковригіної В.В.

Автор статті освітлює результати своїх досліджень в межах проектування залізниць та обгрунтунавння вибору їх напрямку.

Стаття Ковригіної В.В. є актуальною, так як висвітлює заходи по оптимальному вибору економічних показників варіантів проектування залізниць, що забезпечують економію ресурсів.

Таким чином, задачі порівняння та вибора варіантів напрямку й параметрів залізниці, що проектується, присущі дві особливості: по-перше, висока вірогідність рівноцінності варіантів, при якій неможливо зробити обґрунтований вибір без притягнення додаткових критеріїв (або цей вибір буде випадковим); по-друге, крайня необхідність вибору одного напрямку залізниці, для подальшої розробки проектної документації, яка втілюється при наявності затвердженого рішення про попереднє узгодження місця розміщення об’єкта, на основі узгоджених обґрунтувань інвестицій у будівництво.

Рецензент                                                                        проф. В.Ф. Сушков

Підпис

рецензента

В.Ф. Сушкова

затверджую


Довідка про автора

Публікація на тему: „Особливості вибору напрямку залізниці в сучасних ринкових відносинах”

Ковригіна Валентина Вікторівна, студентка 4-ої групи, 5-го курсу, будівельного факультету, спеціальності „Залізничні споруди та колійне господарство”

Домашня адреса: м. Харків, вул. Зернова, буд. 53ж, кв. 38.

Науковий керівник: старший викладач кафедри „Колія та колійне господарство” Челядінов Г.Н.

Тел. 10-67


Витяг

з протоколу засідання секції кафедри „Колія та колійне господарство” УкрДАЗТ від 08.12.2008 №4

Слухали:

Про рекомендацію статті : „Особливості вибору напрямку залізниці в сучасних ринкових відносинах” студентки групи 4-V-ЗС Ковригіної В.В.

Ухвалили:

Рекомендувати статтю „Особливості вибору напрямку залізниці в сучасних ринкових відносинах” до опублікування в збірці студентських наукових праць УкрДАЗТ.

Завідувач кафедри „Колія та колійне господарство”

В.П. Шраменко