Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів, страница 9

-2-

Контингент робітників поточного утримання колії визначається діючим нормами витрат робочої сили з урахуванням експлуатаційних факторів (маси, швидкості руху поїздів, грузонавантаженості дільниці і т.д.), рівня механізації поточного утримання, типа верхньої будови колії, відрахувань на лікарняні листи і відпустки, які оговорені в приказі № 263-Ц від 05.07.2000. Із таблиці диференційованих норм витрат робочої сили вибирають норму відповідну вантажонапруженості, типу рейки, роду баласту Нтабл. Ця норма коректується в залежності від наявності збільшуючих або зменшуючих факторів. Відкоректована норма позначається Нр і визначається по наступній формулі:

Нр = Нтабл.× а1×а2×а3×а4×а5×а6×а7×а8 ,

      де Нтабл. – таблична норма витрат робочої сили,

          а1 – а8 – коефіцієнти, які враховують підвищуючи і знижуючи фактори норм витрат робочої сили в залежності від місцевих умов, які не знайшли відображення в табличній нормі витрат робочої сили.

Контингент монтерів колії розраховується за наступною формулою:

P = Lp × Hp ,

де Lр – розгорнута довжина колії в км.

З урахуванням рівня механізації контингент монтерів колії визначається за допомогою поправочного коефіцієнта Км за наступною формулою:

Рм = Р ×Км ,

де Р – розрахунковий контингент монтерів колії

Км – коефіцієнт механізації колійних робіт на поточному утриманні колії, який враховує зниження контингенту монтерів колії на 15% при рівні механізації робіт рівним 40% і приймається рівним 0,85.

Потім розраховують потреби монтерів колії для поточного утримання ділянки колії, де скасовані колійні обходи. В цьому випадку контингент розраховується за формулою:

Ррозр. = Рм + Рq ,

де Рq – поправочний коефіцієнт, який враховує збільшення контингенту на кількість монтерів колії, необхідних для здійснення огляду головних колій і звичайно приймається рівнем від Рд=0,1÷0,3 люд/км в залежності від грузовантаженості.

Мінімальний контингент монтерів колії визначається за формулою:

Рmin=Ррозг.×0,85×0,9 ,

де 0,85 – коефіцієнт, який враховує зменшення контингенту на 15%, яке дозволяється виконувати для стимулювання росту продуктивності праці при збереженні загального фонду заробітної плати.

0,9 – коефіцієнт, який враховує зниження контингенту на 10%, яке йде на лікарняні лити, відрядження, відпустки...

Розрахунок акордного заробітку бригади, який отримує бригада за результатами роботи на розрахунковий контингент визначається за наступною формулою:

А=Ррозр.×Т×С1×Кср.,

де Ррозр. – розрахунковий контингент бригади

     Т – кількість відпрацьованих годин за робочі дні в даному місяці

     С1 – часова тарифна ставка монтерів колії І розряду

     Кср – середній тарифний коефіцієнт монтерів колії даної бригади.

С1×Кср.=Сср. – середня часова тарифна ставка

А=Ррозр.×Т×Сср.

Кср.=,

Контингент робітників по охороні колії, переїздів і споруд установлюють по числу об’єктів які охороняються і тривалості охорони (тобто цілодобово, 2 зміни, 4 зміни і т.д.) і користується наступними нормами:

при цілодобовій охороні вимагається 4,38 люд. на 1 об’єкт

при двохзмінній – 2,55 люд. на 1 об’єкт

при однозмінній – 1,28 люд. на 1 об’єкт

Контингент робітників поточного утримання штучних споруд розраховують виходячи з протяжності цих споруд.

Оплата праці керівних і інженерно-технічних робітників колійного господарства проводиться в залежності від групи до якої відноситься дана дистанція колії.

Група підприємства установлюється на основі показників, які характеризують його роботу або по сумі балів для дистанції колії, або по натуральним показникам для КМС, виходячи з річних планових завдань з урахуванням фактичних об’ємів робіт. Установлено 4 групи в дистанції колії в залежності від суми балів, які характеризують їх роботу.

І

ІІ

ІІІ

ІV

понад 750 балів

від 600 до 750

від 450 до 600

менше 450

При визначенні суми балів для дистанції колії використовують наступні показники:

1) приведена довжина колії;