Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів, страница 6

Відрядно-прогресивна оплата праці – це зарплата за виготовлену продукцію в межах норм, нарахованих по відрядним розцінкам, як при прямій відрядній оплаті праці і за продукцію понад норми, яка сплачується за прогресивно-зростаючими розцінками.

Акордна оплата праці – заключається в тому, що для виконавців (або виконавця) зарплата установлюється за конкретну роботу або операцію.

В цьому випадку визначається строк здачі робі, а фактично витрачений час учасників не враховується.

Відрядно-преміальна оплата праці – це відрядна оплата труда, яка сполучається з перемірюванням робітники, на основі розроблених підприємством положень про перемірювання.

-2-

Тарифна система – це сукупність заходів, які направлені на забезпечення оплати праці робочих у відповідальності з кількістю виконуваної ними роботи і її складності.

Тарифна система зацікавлює робочих у підвищенні своєї кваліфікації і сприяє росту продуктивності праці.

тарифної сітки

тарифних ставок

тарифно-кваліфікованих довідників

Тарифна система зацікавлює робочих у підвищенні своєї кваліфікації і сприяє росту продуктивності праці.

-3-

Тарифна сітка – це система, яка дозволяє оплачувати труд робочого в залежності від його кваліфікації.

Вона складається з розрядів, визначаючих його кваліфікацію і тарифних коефіцієнтів.

Тарифний коефіцієнт – показує співвідношення заробітку по тарифу більш високих розрядів у порівнянні з першим. Він визначається по відповідним тарифним ставкам шляхом ділення часової тарифної ставки відповідного розряду на часову тарифну ставку першого розряду.

В колійному господарстві діє єдина шести розрядна тарифна сітка:

Розряди

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Тарифні

коефіцієнти

1,000

1,086

1,190

1,345

1,534

1,793

Часова тарифна

ставка в м/п

на 01.10.01.в грн.

1,52

1,66

1,83

2,06

2,70

2,74

-4-

Тарифна ставка – це розмір оплати праці робочих за одиницю часу в залежності від кваліфікації (розряду).

На роботах з тяжкими і шкідливими умовами праці проводиться доплата в процентному відношенні від тарифної ставки. Доплати установлюються за результатами атестації робочих місць і нараховується за час фактично відпрацьований робочим на даній роботі. Для оплати праці керівних, інженерно-технічних робітників і службовців дистанції колії та КМС застосовується система посадових окладів, тобто установлюється розмір зарплати незалежно від кількості робочих днів протягом місяця.

Тарифно-кваліфікаційний довідник – являється складовою частиною тарифної системи. В них установлюється вимоги до розрядів відповідної професії. Тарифікація робочих колійного господарства виконується на основі Єдиного тарифно кваліфікаційного довідника робіт і професій робочих.

Характеристика професій робочих дана по шестирозрядній сітці. Вона містить опис найбільш часто зустрічаючихся основних робіт, які виконують робітники відповідного розряду. Крім вимог, які пред’являє ЄТКД робочі також повинні знати:

1) технологічні процеси виконуваних робіт, правила догляду за обладнанням і інструментом.

2) вимоги до якості виконуваних робіт.

3) основи організації праці на своєму робочому місці.

4) правила техніки безпеки і виробничої санітарії, а також пожежної безпеки.

5) посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку.

-6-

Під відрядною розцінкою розуміють розмір зарплати за виконання токаї одиниці роботи на яку дається норма часу. Визначається за формолою:

Рц=Т×Сср.

де Т – норма часу на вимірювач робіт, вимірюється (нормо-год.) по технічно

нормованим картам.

Сср. – середня часова тарифна ставка групи робочих, встановлено

технолого нормованою картою.

Середня часова тарифна ставка визначається за формулою:

Сср.=,

де Сі – часова тарифна ставка робочого  і-того розряду

   пі – кількість робочих  і-того розряду.

Середня часова тарифна ставка може бути визначена і посередньому тарифному коефіцієнту: