Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ, страница 13

          В першу чергу виконується перевірка в відповідності з номенклатурою та об'ємами робіт відносно відомості об’ємів робіт з врахуванням об’єднання основних, попутних та допоміжних робіт, а також виконання організаційно-технологічної послідовності. Після чого встановлено відповідність указаної в плані розрахункової тривалості будівництва нормативному строку згідно БНіП 1.04.03-85.

                    Тср = Тприйн / Тнорм

Графіки дозволяють визначити необхідну кількість робітників в часі. Тому, враховуючи дуже важливе значення використання робочих бригад та рівномірне їх переміщення по окремих роботах, побудований графік переміщення робочих, в якому відсутні різкі перепади та піки, т.д.. різка кількість числа робочих. Графік зміни численності робочих оцінюється з допомогою коефіцієнта нерівномірності:

                    Кн = Амах / Асер

          Амах - максимальне число робочих

          Асер - середнє число робочих

                    Асер = Тпр / Тср

          Тпр - сумарне число люд.дн. (трудовитрати)

          Тср - строк будівництва (дні)

          Складені графіки потреби в робочих ресурсах по основних професіях та графіки зміни робочих в часі.

          Потреби в будівельних конструкціях, деталях, напівфабрикатах, матеріалах та обладнанні складені на основі календарного плану будівництва, робочих креслень та прийнятих рішень по технологічному виконанню робіт.

          Основні будівельні машини також заплановані із розрахунку середньодобової потреби в них. Дані по потребі об’єкту в основних машинах визначається по потрібній кількості машинних змін, прийнятій в календарному плані об’єкту. При складенні графіку потреби в основних будівельних машинах запроектоване найбільш повне їх використання та максимальне завантаження,

виключаючи можливе виникнення невиробничих простоїв. Графіки тісно ув’язані з календарним планом виконання робіт.


ТЕП до календарного плану

Найменування

Один. виміру

За нормою

Прийнято

Тривалість будівництва

міс

8

7.82

дн

172

Коефіцієнт тривалості будівництва

1

0.98

Загальна трудоємність

люд-зм

6574

5962

Продуктивність праці

%

100

110

Питома трудоємність

люд-зм

м3

0.29

0.26

Середнє число робітників

34.66

Коефіцієнт нерівномірності руху робочої сили

<1.5

1.33

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт

тис.грн

918.54

Потужність виробництва

т/зм

1.5

Питомі капітальні вкладення на одиницю потужності

тис.грн

т

223.37

Виробіток на одного працюючого (річний)

тис.грн

чол

45.42

Економічний ефект скорочення тривалості будівництва

тис. грн

3.02

Формули для визначення основних показників:

- питомі капітальні вкладення на одиницю потужності

Кв.п = Зквк,         тис.грн/од.потуж.

Зкв - загальна кошторисна вартість

Пк - потужність комплексу

- питома трудоємкість на одиницю потужності

Тп = Зпрк, люд-дн./од.потуж.

Зпр - затрати праці на будівництво комплекса,  люд-дн.

- коефіцієнт тривалості будівництва

Ктр = Тб.п.б.к. < 1.0

Тб.к., - тривалість будівництва за нормами СНиП-І.03.04-85, місяців

Тб.п.    тривалість будівництва за проектом, місяців

- виробіток (річний) на одного працюючого

Вр = Зкв/1.15Зпрх253,     грн/чол

- економічний ефект від скорочення тривалості будівництва комплексу

Еф = 0.12...0.15 х Зкв (1-Тбпб.к.),     тис.грн.