Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 15

τ=μ·σт ,

де  σт - напруга текучості сплаву.

3. Комбіновані, які поєднують декілька теорій.

Перша така теорія, яку сформулював Кулон, розглядає сухе тертя, як результат зціплення молекулярної взаємодії підйому по місронерівностям:

τ=с+μ·σn ,

де с - сила зціплення. При σn=0 має τ=с.

Існує значна кількість методів експериментального визначення коефіцієнта тер­тя μ. Одна група методів заснована на вивченні кінематики течії матеріалу та розрахунковому визначенні μ; друга на безпосередньому вимірюванні норма­льної (σn) та дотичної (τ) напруг.

Нижче розглядається один із методів визначення коефіцієнта тертя, який відноситься до першої групи методів, які будемо називати умовно "ехспериментально-аналітичними". Основу у таких методах складає зразок, який деформують. Конфігурація зразка після деформації в умовах значної площі вільної поверхні повинна залежати в якомога більшому ступені від умов тертя. Високою чутливістю до умов тертя володіє "метод осаджування кільця", запропонований у Япониї (Kunogi) та розвинутий роботами радянських (Колмогоров) та закордонних (Ма1е, Коkroft) досліджень [3].

Даний метод визначення коефіцієнта тертя укладається в осаджуванні циліндричного зразка з круглим отвором (малюнок 5.1). Малюнок виготовляється з випробуваного матеріалу, мастило, яке випробовують, наносять на інструмент - паралельні плити. Зразок осаджується у осьовому напрямку.

Вимірюються діаметри d′ та d″отвору після деформації, визначається ве­личина середнього діаметра, за величинами d і h, користуючись номограмою (малюнок 5.3), визначають значення коефіцієнта тертя.

Загальні припущення метода:

1.  Пружна деформація зразка зневажливо мала у порівняні з пластичною.

2.  Вагові та інерційні сили зневажливо малі.

3.  Інструмент - абсолютно жорстке тіло.

4.  Величина напруги текучості розподілена рівномірно по об'єму зразка.

5.  На бічних поверхнях зразка справджуєтъся закон тертя Амонтона з коефіцієнтом тертя, незмінним у процесі осаджування.