Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ, страница 6

5.5.  Визначаємо еколого-економічний ефект (Эі) від введення ПОЗ:

Де: З=С+Ен·К – витрати на впровадження ПОЗ.

С, К  - річні експлуатаційні, капітальні витрати  на впровадження та обслуговування основних фондів ПОЗ, (по таблиці 2) дорівнює 420, 2400 грн. відповідно;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної  ефективності капітальних вкладень, якій дорівнює 0,12.

             З=420+0,12·2400=708 грн.

Тоді Эі NOx=7734,7+23-(5295,5+15)-708=1739,2 грн.

          5.6. Визначаємо показник еколого-економічної ефективності ПОЗ за формулою (4,8):

             Э=1739,2/2400·1,08-1+420·1,08-1 =0,61 грн/грн.

            6. Визначаємо розмір збитків від забруднення водойми нафтопродуктами.

          8.6.6. Визначаємо збитки від скиду нафтопродуктів в водойму, за формулою (2,6)

                     Yв=ν·σк·М

де  ν    - коефіцієнт переходу натурального забруднення (умовні т/рік) в грошову оцінку, грн./т (змінюються з інфляцію, ν =400 грн/ум.т);

      σк   - константа, котра для Донецької області дорівнює 2,33;

      М   - зведена маса річного скиду, ум.т/рік визначається за формулою:

                     М=А·m=20·0,2=4 т

Де      А –показник відносної небезпечності складу речовини у водоймі (ум. т/т  визначається по таблиці розділу 5.2 даного учбового  посібника) для нафтопродуктів становить 20 ум т/т.

mв  - загальна маса річного скиду нафтопродуктів, 200 кг/рік, 0,2 т/рік;

           Ув1=400·2,33·4=3728 грн.

          6.2. Визначимо збитки від забруднення водоймами нафтопродуктами після впровадження ПОЗ.

          По таблиці 2, визначаємо, що природоохоронні заходи, а саме обладнання  відстійника з зануреною лійкою для вловлювання масел та нафтопродуктів, зменшує забруднення водойми нафтопродуктами на 40%, тоді.

               Ув2в1·0,6=3728·0,6=2236,8 грн

          6.3. Визначаємо відвернуті збитки від забруднення водойми нафтопродуктами  (Увідв) – еколого-економічний результат по формулі:

               Увідвв1н-(Ув2н2)=3728+0,6-(2236,8+54,40=1527,4 грн.

де Пн  1, Пн2 відповідно виплати в бюджет за скиди нафтопродуктів в водойму до впровадження ПОЗ та після них:

          Розмір платежів в бюджет за скиди в водойму нафтопродуктів до впровадження ПОЗ:

                     Пн1б·mв·Кс=206·0,2·2,2=90,6 грн.

де Нб – базовий норматив плати за розміщення відходів, залежить від класу їх токсичності, (визначаємо по додатку 1 п.11а) для нафтопродуктів

Нб=206 грн/т;

Кс – коефіцієнт, враховуючий територіальні екологічні особливості (від 1 до 5).

          Поряд з будівельним майданчиком, на відстані 2 км протікає річка Сіверський Донець. Для таких умов Кс=2,2.

          Скиди нафтопродуктів в межах ліміту Мл=0,2 т.

          Розмір платежів в бюджет за скиди в водойму нафтопродуктів після впровадження ПОЗ

               Пн2н1·0,6=90,6·0,6=54,4 грн.

          6.4. Визначаємо еколого-економічний ефект (Эі) від введення ПОЗ:

            Эі11-(У22)-З, грн..

де:  З=С+Ен·К – витрати на впровадження ПОЗ.

С, К – річні експлуатаційні, капітальні витрати на впровадження та обслуговування основних фондів ПОЗ, (по таблиці  2) дорівнює 250, 800 грн. відповідно;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, який дорівнює 0,12.

                З=250+0,12·800=346 грн.

Тоді Эі в =3728+90,6-(2236+54,4)-346=1181,4 грн.

          6.5. Визначаємо показник еколого-економічної ефективності ПОЗ за формулою (4.8):

         Э=1181,4/800·1,08-1  +250·1,08 -1 =1,2 грн/грн.

          7. Визначаємо платежі в бюджет за розміщення відходів, розраховуємо за формулою:

П відхб · Мм · Км · Кс =0,2·180·0,3·4=43,2 грн.

де Нб – базовий норматив плати за розміщення відходів, залежить від класу їх токсичності (додаток 1 п.11а).

Мм – маса відходів в межах ліміту, 180 т

Км – коефіцієнт, що враховує місце утилізації вдходів (Км=0,3 при утилізації на полігоні).

Кс – коефіцієнт, що враховує соціально-економічні особливості регіону.(Кс=4).

          8. Визначаємо показник еколого-економічної ефективності усіх ПОЗ по об’єкту :

        Э=8037,81/8550·1,08-1 +2490·1,08-1  =0,72 грн/грн.