Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ, страница 5

Кс – коефіцієнт, враховуючий територіальні екологічні особливості (від 1 до 5), в даному розрахунку приймаємо Кс=4.

          4.4.2. Визначаємо розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря оксиду вуглецю після впровадження ПОЗ:

                   Псох2=Псох1 ·0,65=60,48·0,65=39,3 грн.

4.5.  Визначаємо еколого-економічний ефект (Эі) від впровадження ПОЗ:

                       Эі11-(У22)-З, грн.

де: З=С+Ен·К – витрати на впровадження ПОЗ.

С, К – річні експлуатаційні, капітальні витрати на впровадження та обслуговування основних фондів ПОЗ, (по таблиці 2) дорiвнює 420,

 2400 грн. відповідно;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, який дорівнює 0,12.

                       З=420+0,12·2400=708 грн.

Тоді Эісох =12104+60,48-(9078+39,3)-708=2339,18 грн.

4.6.  Визначаємо показник еколого-економічної ефективності ПОЗ за формулою (4.8)

Э=2339,18/2400·1,08-1+420·1,08-1=0,82грн/грн

      8.6.5. Визначаємо кількість забруднення атмосферного повітря Noх при роботі будівельної техніки і розмір збитків від цього:

5.1. Визначаємо кількість викидів оксиду азоту (NОx), при роботі

будівельної техніки з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ),

аналогічно розрахунку для СОх

                                 QNOx = Тq3·КNox=1·4·27=108 кг (0,108 т)

    де    QNOx - кількість викиду  Nox, т,     

             q3 - кількість одиниць будівельної техніки, 4 од.

            КNOx - коефіцієнт згідно (додатку 1 п.2), питомий  викид Nox одиницею будівельної техніки, 27 кг/рік.

            Т   -   тривалість робіт, згідно календарному плану, 1 рік                (210 робочих днів)

5.2.  Визначаємо прогнозовану середньодобову концентрацію Nox в зоні активного забруднення

                    CNOx =QNOx·109/Т·Vзаз=0,108·109/78·9,25·106 =0,15 мг/м3

5.2.1.  Визначаємо середньодобову концентрацію NОx в ЗАЗ після проведення (ПОЗ).

По таблиці 2, визначаємо, що природоохоронні заходи, а саме переобладнання двигунів будівельної техніки на інші види пального (з етилованого бензину на зріджений природний  газ),  зменшує забруднення атмосферного повітря окислами NОx, на 35%, тоді.

                         СNOx.П=CNOx· 0,65=0,15·0,65=0,1 мг/м3

5.3.  Визначаємо розмір збитків від забруднення повітря NОx

5.3.1  Визначаємо УNox1 - розмір збитків від забруднення NOx до

проведення ПОЗ:

                 УNox=Т/365·(У3·R+Укг·R+0,18(У3·R+Укг·R))

          Визначення питомих збитків здоров’ю населення (Уз) і комунальному господарству (Укг) в розрахунку на одного чоловіка, виконуємо в залежності від середньодобової концентрації оксиду вуглецю СNOx =0,15 мг/м3, по таблиці (п.1 додатку 1) методом інтерполяції визначаємо: Уз =85 грн. Укг=25 грн. Тоді УNox.1 становить:

       УNox1 =78/365(85·250+25·250+0,18(85·250+25·250))=7734,7 грн.

          5.3.2. Аналогічно визначаємо УNox2 - збитки після проведення (ПОЗ).

          В цьому випадку питомі збитки визначаємо, від середньодобової концентрації оксиду азоту в ЗАЗ, після проведення (ПОЗ), тобто СNox11,

Яка дорівнює 0,1 мг/м3, по таблиці (п. 1 додаток 1) знаходимо Уз=68 грн. Укг=16 грн.

      УNox2=78/365(68·250+16·250+0,18(68·250+16·250))=5295,5 грн.

5.4.  Визначаємо відвернуті збитки від забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (Увідв ) – еколого-економічний результат по формулі:

                          У відвNОx1NО1-(УNOx2+ПNО2)

де  ПNox1, ПNox.2  відповідно виплати в бюджет за викиди оксиду азоту до впровадження ПОЗ та після них.

          Розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря оксиду азоту до впровадження ПОЗ:

                          ПNOx1 =Hб· QNOx·Кс=53·0,108·4=23 грн

Де Нб – базовий норматив плати за розміщення відходів, залежить від класу їх токсичності (визначаємо по додатку 1 п.11а) для оксиду азоту Нб=53 грн/т:

Кс – коефіцієнт, враховуючий територіальні екологічні особливості (від 1 до 5), в даному розрахунку приймаємо Кс=4.

          Розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря оксиду азоту після впровадження ПОЗ:

          ПNox2Nox1·0,65=23·0,65=15 грн.