Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ, страница 4

Кс – коефіцієнт, враховуючий територіальні екологічні особливості (від 1 до 5), в даному розрахунку приймаємо Кс=4.

         Пsox2sox1·0,15=8,27·0,15=1,24 грн.

          3.5. Визначаємо еколого економічний ефект (Эі) від введення ПОЗ:

                     Э111-(У22)-3, грн..

де: З=С+Ен·К – витрати на впровадження ПОЗ.

С, К – річні експлуатаційні, капітальні витрати на впровадження та обслуговування основних фондів ПОЗ, (по таблиці 2 ) дорівнює 800, 2150 грн. відповідно;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, який дорівнює 0,12.

                        З=800+0,12·2150=1058 грн.

          Тоді  Эisox =137,2+8,27-(158,9+1,24)-1058=164,33 грн.

          3.6. Визначаємо показник еколого-економічної ефективності ПОЗ за  формулою (4,8):

                       Э=164,3/2150·1,08-1 +800·1,08-1=0,06 грн/грн.

          8.6.4. Визначаємо кількість забруднення атмосферного повітря СОх при роботі будівельної техніки і розмір збитків від цього.

          4.1. визначаємо кількість викидів оксиду вуглецю (СОх) , при роботі  будівельної техніки з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ).

          Згідно з календарним планом на будівельному майданчику протягом року працює 4-и одиниці будівельної техніки з ДВЗ (три автомобілі і один екскаватор). По додатку 1 п.2 встановлюємо, що один автомобіль за рік викидаєв повітря СО – 530 кг і СО2 – 3250 кг . Сумарне значення викиду в повітря СОх одиницею будівельної техніки з ДВЗ дорівнює 3780 кг/рік. Тоді Qcox можна визначити за формулою:

                                      Qcox=Т·q3· Ксох =1·4·3780=15120 кг(15,120 т)

 де  Qcox - кількість викиду Сох, т;

           q3 - кількість одиниць будівельної техніки, 4 од.

      Ксох  - коефіцієнт згідно (додатку 1 п.2), питомий викид СОх

одиницею  будівельної техніки, 3780 кг/рік.

      Т – тривалість робіт, згідно календарному плану, 1 рік (210 робочих днів).

          4.2. Визначаємо прогнозовану середньодобову концентрацію СОх в зоні активного забруднення:

         Ссох=Qcox ·109/Т·Vзаз= 15,120·109/78·9,25·106 =20,96 м23

4.2.1.  Визначаємо середньодобову концентрацію СОх в ЗАЗ після

проведення (ПОЗ) .

По таблиці 2, визначаємо, що природоохоронні заходи, а саме переобладнання двигунів будівельної техніки на інші види пального (з етилованого  бензину на зріджений природний газ), зменшує забруднення атмосферного повітря окислами  СОх, на 35%, тоді.

        Ссох.п=Ссох · 0,65=20,96·0,65=13,6 м23

4.3.  Визначаємо розмір збитків від забруднення повітря СОх.

4.3.1 Визначаємо Усох1 - розмір  збитків від забруднення СОх до проведення ПОЗ:

            Усох  =Т/365 (У3R+УкгR+0,18(У3R+УкгR))             

          Визначення питомих збитків здоров’ю населення (У3) і комунальному господарству (Укг), в розрахунку на одного чоловіка, виконуємо в залежності від середньодобової концентрації оксиду вуглецю Ссох=20,96, по таблиці (п.1 додатку  ) методом інтерполяції визначаємо: У =128 грн.; У кг= 64 грн. Тоді Усох1  становить:

Усох1  =78/365(128·250+64·250+0,18(128·250+64·250))=12104

          4.3.2. Аналогічно визначаємо Усох2   - збитки після проведення (ПОЗ).

          В цьому випадку питомі збитки визначаємо, від середньодобової концентрації оксиду вуглецю в ЗАЗ, після проведення (ПОЗ), тобто Ссохп  , яка дорівнює 13,6 мг/м3 . По таблиці (п.1, додаток 1) методом інтерполяції: У3 =96,0 грн, Укг=48

    Усох2  =78/365(96·250+48·250+0,18·996·250+48·250))=9078

4.4.  Визначаємо відвернуті збитки  від забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (Увідв) – еколого-економічний результат по формулі:

                Увiдв=Усох1+Псох1-(Усох2+Псох2)=12104+60,48-          (1078+39,3)=3047,18 грн.

де  Псох1, Псох2, відповідно виплати в бюджет за викиди оксиду вуглецю до впровадження ПОЗ та після них.

4.4.1.  Визначаємо розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря оксиду вуглецю до впровадження ПОЗ за формулою:

                           Псох1б·Qсох·Кс=1·15,12·4=60,48 грн.

де Нб – базовий норматив плати за розміщення відходів, залежить від класу їх токсичності, (визначаємо по додатку 1 п.11а) для оксиду вуглецю Нб=1 грн/т;