Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ, страница 3

де Н6- базовий норматив плати за розміщення відходів, залежить від класу

їх токсичності, (визначаємо по додатку 1 п.11а) для зварювальної аерозолі Н6=192 грн./т;

          Кс- коефіцієнт, враховуючий територіальні екологічні особливості (від  1 до 5) , в данному розрахунку приймаємо Кс= 1 до 5) , в данному розрахунку приймаємо Кс=4.

          2.4.2 Розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря

зварювальної аерозолі після спровадження ПОЗ:

            Пз.а.2з.а.1·0,8=53,76·0,8=43,01 грн.

          2.5. Визначаємо еколого-економічний ефект (Эі) від введення ПОЗ:

            Эі11-(У22)-З, грн.

де: З=С+Е·К – витрати на впровадження ПОЗ.

С, К – річні експлуатаційні, капітальні витрати на вровадження та обслуговування основних фондів ПОЗ, (по таблиці 2) дорівнює 250,0 грн відповідно;

          Ен- нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальніх вкладень, який до 0,12

                   З=250 грн.

Тоді  Эі.з.а. =13820,5+53,76-(11638,4+43,01)-250=1942,85

          2.6 Визначаємо показник еколого-економічної ефективності ПОЗ за формулою (4.8)

                  Э=1942,85/250·1,08-1 =7,77грн

       8.6.3. Визначаємо  кількість забруднення атмосферного повітря при роботі  котельної і розмір збитків від цього:

          3.1 Визначаємо кількість викидів оксиду сірки (SОх), так як він є основним забруднювачем повітря при роботі котельної (в дипломному проекті необхідно привести розрахунки для основних забруднювачів:  SОx.x.тверді частки, фтористі сполуки, в залежності від палива).

          Згідно графіку опалювального періоду котельна працює протягом 180 днів, тоді:

                Qsoх=Т·q2·Кsox=78х28х0,018=39,3 кг (0,039 т)

Де    Qsox  -  кількість викиду оксиду сiрки, т    

         q2   - кількість спалювання палива за 1 день, (мазут – 28кг/добу) 

         Кsox  - коефіцієнт згідно (додатку  1 п.3а), питомий викид SОх при                  спалюванні 1 кг палива, для мазуту становить 18 г/кг, 0,018 кг/кг;

         Т -  тривалість роботи котельні, згідно графіку опалення, 180 днів.

3.2 Визначаємо прогнозовану середньодобову концентрацію оксиду сірки в зоні активного забруднення:

     Сsox=Qsox·109/Т·Vзаз=0,039х109/78х9,25х106=0,054 мг/м3

3.2.1 Визначаємо середньодобову концентрацію оксиду сірки в ЗАЗ

після проведення (ПОЗ).

По таблиці 2, визначаємо, що природоохоронні заходи, а саме переобладнання котельні на газове паливо замість мазуту, знижує концентрацію SОx в повітрі ЗАЗ на 85%,  тоді

    Сsox.пsox·0,165=0,054х0,15=0,0081 мг/м3

3.3 Визначаємо розмір збитків від забруднення повітря оксидом

сірки.

          3.3.1 Визначаємо   Уsox1 - розмір збитків від забруднення SОх до проведення ПОЗ:

              Уsox=Т/365·(У3·R+Укг·R+0,18·(У3·R+Укг·R))

          Визначення питомих збитків здоров’ю населення (У3) і комунальному господарству (У кг) , в розрахунку на одного чоловіка, виконуємо в залежності від середньодобової концентрації оксиду сірки  

 Сsox   =0,054 мг/м3, по таблиці  (п.1 додатку 1) методом інтерполяції: У3=17,4 грн., Укг=4,4 грн. Тоді Уsox/1  становить:

       Уsox1=78/365()17,4х250+4,4х250+0,18(17,4х250+4,4х250))=1374,2               

          3.3.2 Аналогічно визначаємо Уsox2   -   збитки після проведення (ПОЗ)

          В цьому випадку питомі збитки визначаємо, від середньодобової концентрації оксиду сірки в ЗАЗ після  проведення (ПОЗ) , тобто CsoxП,

яка  дорівнює 0,081 мг/м3, по таблиці (п.1, додаток 1) методом інтерполяції знаходимо: У3=2,1 грн., У кг=0,42 грн.

         Уsox2 =78/365(2,1х250+0,42х250+0,18(2,1х250+0,42х250))=158,9 грн.

          3.4 Визначаємо відвернуті збитки від забруднення атмосферного повітря оксидом сірки (У відв) – еколого-економічний результат по формулі:

           Увiдвsox1sox1-(Уsox2  +Пsox2)

де Пsox1, Пsox2   відповідно виплати в бюджет за викиди оксиду сірки до впровадження ПОЗ та після них:

           Пsox1б·Qsox·Кс =53х0,039=8,27 грн.

Де Нб – базовий норматив плати за розміщення відходів, залежить від класу їх токсичності, (визначаємо по додатку 1 п.11а) для оксиду сірки Н6=53 грн/т;