Проектування 18-ти квартирного житлового будинку в м. Суми (Вихідні дані і завдання на дипломне проектування), страница 2

Введення (актуальність теми, застосування сучасних  конструктивних рішень,  матеріалів, технологій).

1   АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ.

1.1  Вихідні дані.

1.2  Генеральний план ділянки.

1.3  Об’ємно-планувальне рішення будівлі.

1.4  Конструктивне рішення будівлі.

1.5  Відомості про зовнішнє та внутрішнє опорядження. Відомості опорядження приміщень.

1.6  Відомості про інженерно-технічне обладнання будівлі.

1.7  Підрахунок ТЕП.

1.8  Специфікації.

2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ.

2.1 Вихідні дані для розрахунку.

2.2  Статичні та конструктивні розрахунки.

Для залізобетонних конструкцій розрахунки виконуються по першій групі граничних станів.

Розрахунки супроводжуються схемами та ескізами.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ.

3.1Технологічна карта

3.1.1.  Галузь застосування.

3.1.1  Технологія та організація будівельного процесу.

3.1.2  Вибір ведучого механізму.

3.1.4    Підрахунок обсягів робіт.

3.1.5    Калькуляція трудових витрат.

3.1.6   Схеми поопераційного контролю.

3.1.7   Розрахунок техніко-економічних показників.

3.2  Календарний план виконання робіт

3.2.1  Вихідні дані.

3.2.2  Методи виконання робіт.

3.2.3  Підрахунок об’ємів робіт.

3.2.4  Визначення працевитрат  та машинозмін.

3.2.5  Організація та взаємоув’язка будівельно-монтажних та спеціальних робіт.

3.2.6  Розрахунок техніко-економічних показників. 

3.3  Будгенплан

3.3.1  Вихідні дані для проектування.

3.3.2  Характеристика прийнятих рішень з організації будмайданчика.

3.3.3  Розрахунок тимчасових будівель .

3.3.4  Розрахунок складів. Відомість потреби в матеріалах і напівфабрикатах.

3.3.5   Тимчасові інженерні  комунікації.

3.3.6  Заходи по забезпеченню збереження матеріалів та обладнання.

3.3.7  Розрахунок техніко-економічних показників.

3.4  Безпека праці

3.4.1  Заходи з безпеки праці при виконанні будівельно- монтажних робіт.

3.4.2  Заходи з безпеки праці при вирішенні питань організації будівельного майданчику.

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1. Техніко-економічне обґрунтування прийнятих конструктивних рішень.

________Порівняння варіантів від заміни дерев’яних віконних коробок на металопластикові .

4.2   Кошторисна документація.

4.2.1    Об’єктний кошторис.

4.2.2    Локальний кошторис №1  на загальнобудівельні роботи.

4.2.3    Локальний кошторис №2  на санітарно-технічні роботи.

4.2.4    Локальний кошторис  №3 на електромонтажні роботи.  

4.2.5  Зведений кошторисний розрахунок.

5 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Будівельне матеріалознавство. К.ТОВ УВПК «Екс Об» , 2004-704.

2. Є.К.Карапузов, В.Г.Соха, Т.Є.Остапенко. Матеріали і технології в сучасному будівництві. Київ «Вища освіта», 2004.

3. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель. Навчальний посібник.-К.,Кондор, 2003-210 с.

4. П.Ф.Вахненко, А.М.Павліков, О.В.Горин. Залізобетонні конструкції. Київ-«Вища школа».

      5.Общесоюзный каталог типовых конструкций и деталей. Сборник 3.01.ЖТ, т.1, т.2.               Минск, 1982.

6.Общесоюзный каталог типовых конструкций и деталей. Сборник 3.01.П-1.85, т.1, т.2.       Киев, 1986.          

7.И.А.Шерешевский «Конструирование промышленных зданий.» Стройиздат.         Ленинградское отделение, 1975.

8.И.А.Шерешевский «Конструирование гражданских  зданий.» Стройиздат.       Ленинградское отделение, 1981.

9.СНиП III – 4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»

10. Гаевой А.Ф., Усик С.А. «Курсовое и дипломное проектирование» 1987.

11.СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства.»

12.СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» М.1989.

13.БерлинговМ.В. Примеры расчетов оснований и фундаментов. М. 1986.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

 Графічна частина виконується в обсязі виданого завдання з додержуванням нормальної щільності заповнення аркушів (70%). Надписи на кресленнях повинні бути виконані шрифтом згідно ДСТа.

Пояснювальна записка повинна бути написана на одному боці аркуша формату А4 та зброшурована в одну загальну текстову частину, в послідовності згідно даного завдання.

На початку текстової частини необхідно розмістити завдання з дипломного проектування, зміст пояснювальної записки (з вказівкою сторінок). В кінці пояснювальної записки приводиться список використаної літератури

КОНСУЛЬТАНТИ ПО РОЗДІЛАХ ПРОЕКТУ

Найменування розділу

П.І.Б.  консультанта

Підпис

Архітектурно-будівельний

Костенко В. В

Розрахунково-конструктивний

Честоклетов О. Г

Організаційно-технологічний

Костенко Г. М

Економічний

Старинська Л. М

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ                 _Костенко Г. М.