Загальні положення. Спостереження за станом будівель та споруд у період експлуатації

Страницы работы

Фрагмент текста работы

організації, як один з основних виробничо-технічних підрозділів. Служба спостереження, залежно від чисельності працю­ючих, може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи чи одного спеціаліста, у тому числі — за суміс­ництвом. Структуру і чисельний склад підрозділів, які виконують нагляд за експлуатацією будівель та споруд, розробляє керівник (власник) будівлі (споруди). Рекомендований чисельний склад служ­би спостереження підприємства залежно від загальної площі вироб­ничих будівель і споруд наведений у таблиці 1.1.

На підприємствах, де будівлі експлуатуються в агресивному середовищі чи з важким режимом кранових навантажень, а також розміщених на територіях, що підробляються підземними гірничи­ми виробками, або коли об'єкти розташовані на різних майданчи­ках, чисельність служби спостереження за безпечною експлуата­цією будівель і споруд може бути збільшена.

Служба спостереження комплектується спеціалістами, які ма­ють вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше ніж 3 роки. Спеціалісти з базовою вищою освітою в службу спосте­реження зараховуються у виняткових випадках. Обмеження щодо виробничого стажу не стосуються осіб, які мають вищу освіту з питань спостереження.

На підприємствах, в установах та організаціях на основі Типо­вого положення про службу спостереження за безпечною експлуа­тацією будівель і споруд розробляється Положення про службу спостереження підприємства, установи чи організації, яке повинне враховувати специфіку виробництва та експлуатації будівельних конструкцій. Служба спостереження підпорядковується безпосе­редньо керівникові підприємства, її працівники повинні пройти навчання й у встановленому порядку перевірку знань — до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично, один раз на три роки.

Загальна площа виробничих будівель і споруд, тисяч м2,

Кількість працівників залежно від загальної площі виробничих будівель і споруд

до 50

Інженер-будівельник — І чол.

до 200

Інженер-будівельник — не менше ніж 2 чол. Технік-будівельник — 1 чол.

до 350

Інженер-будівельник — не менше ніж 2 чол. Технік-будівельник — не менше ніж 2 чол.

до 500

Інженер-будівельник — не менше ніж 3 чол. Технік-будівельник — не менше ніж 2 чол.

700 і більше

Інженер-будівельник — не менше ніж 4 чол. Технік-будівельник — не менше ніж 2 чол.

У своїй діяльності працівники служби спостереження керують­ся чинним законодавством, міжгалузевими та галузевими норма­тивними актами з безпечної експлуатації будівель і споруд, а також Положенням про службу спостереження.

Служба спостереження виконує такі основні функції:

1.  Проводить експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових технологій на відповідність нормативним актам.

2.  Разом із структурними підрозділами підприємства складає комплексні заходи для встановлених нормативів безпеки, планує проведення планово-запобіжних ремонтів (підвищення існуючого рівня технічного стану, якщо встановлені норми досягнуті).

3.  Організовує:

- паспортизацію цехів, будівель, дільниць щодо їх відповідності вимогам нормативних документів;

-           підготовку статистичних звітів підприємства з питань спосте­реження.

4.         Бере участь у:

-  розслідуванні нещасних випадків та аварій;

-  роботі комісій із питань спостереження за безпечною експлуа­тацією будівель і споруд підприємства;

-  роботі комісії з уведення в дію закінчених будівництвом, рекон­струкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничо­го призначення, відремонтованого або модернізованого устат­кування;

- розробленні положень, інструкцій, інших нормативних доку­ментів із питань спостереження за безпечною експлуатацією, що діють у межах підприємства.

5.  Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і тех­ніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, захисту населення й навколишнього середовища

Похожие материалы

Информация о работе