Теоретичні аспекти дослідження кредитних відносин. Основні етапи процесу банківського кредитування

Страницы работы

Фрагмент текста работы

інвестицій як засобу вимивання новоствореної національної вартості. Відтак залишається розраховувати переважно на внутрішні інвестиції, значну частину яких здійснюють вітчизняні банки.

Подальше розширення кредитних відносин залежить ще й від вирішення низки питань на законодавчому рівні, спрямованих перш за все на захист ін­тересів кредитора. Чинне нормативно-законодавче забезпечення в основному

спрямоване на захист позичальників, які можуть узяти кредит і з різних при­чин не виконати своїх зобов'язань перед банками. Ризик неповернення також становить значну частину банківської "премії за ризик" та істотно збільшує кредитну ставку. Банки позбавлені механізму впливу на таких позичальників, і тому є нагальна потреба у створенні такого законодавчого поля, яке б позба­вило позичальника змоги на законних засадах уникнути погашення своїх зо­бов'язань перед банками. Розширення кредитних відносин прямо пов'язане із системою оподаткування банку. Звільнення банків від оподаткування прибут­ку в частині, яка спрямована на нарощування капіталу, сприятиме розширен­ню кредитних відносин.

Ступінь кредитного ризику також значною мірою визначається відсутніс­тю достовірної інформації про кредитну історію позичальників. НБУ з метою зменшення в кредитному портфелі банків питомої ваги сумнівних, простроче­них і безнадійних кредитів і мінімізації кредитних ризиків, що виникають при обслуговуванні клієнтів, прийняв постанову від 27 липня 2001 року № 245 "Про створення єдиної Інформаційної системи обліку позичальників (борж­ників)". Проте така інформаційна система поки що не обов'язкова для всіх комерційних банків і функціонує на добровільних (договірних) засадах, тому не всі банки мають можливість гарантувати своєчасність повернення кредиту позичальником.

Однією зі специфічних ознак банківського бізнесу як такого є наявність банківського капіталу винятково у грошовій формі. Така специфіка робить його незахищеним від фінансових криз, приміром, кризи 1998 року, в резуль­таті якої наша банківська система втратила понад 1 млрд. доларів.

Кредитна політика НБУ сприяє розширенню зв'язків у першу чергу з ба­зовими галузями народного господарства, до яких належить і сільське госпо­дарство. Воно останніми роками перетворилося із збиткової в прибуткову га­лузь. У 2000 році вперше за роки незалежності отримано 1,4 млрд. прибутку. Таке сталося завдяки тому, що в попередні роки ціни на стратегічні види про­дукції були доведені до світових цін. Крім того, було запроваджено стимулю-вальну систему оподаткування товаровиробників — єдиний фіксований сіль­ськогосподарський податок, а також компенсація частини вартості кредиту за рахунок бюджету тощо. Привабливість сільського господарства також зросла завдяки формуванню на селі нових економічних відносин, які з часом

Похожие материалы

Информация о работе