Формування та використання власних імен у Латинській Америці, страница 7

    Звертання-прізвиська виступають як в ідентифіцируючій, так і в предикативній функції. Своєрідність цих звертаннь в їхньому образно – характкризуючому духові. Сферою реалізацій еквадорських прізвиськ може бути не тільки простомова та мова декласірованих елементів суспільства, але й побутова мова. Використання прізвиськ-звертань надає сказаному дуже яскраву емоційно-експресивне забарвлення. Ці транспонірувальні  одиниці вносять сильний елемент оцінки, головним чином негативної (зневажливо-презирливої, грумої, іронічної); особливо часто прізвиська дають індіанцям та неграм.

    Існує різниця в реалізації прізвиськ в залежності від територіального фактора. В районі С'єрри на відміну від Кости поширенні звертання-прізвиська, на які в той чи іншій формі вплинула кечуа; тут вагому частину прізвиськ складають лексичні одиниці, семантика яких відображає (часто суб'єктивно) фізичні або розумові вади індивіда.

    У зв'язку із територіальною дефіренціацією у використанні прізвиськ, вони можуть поділятись на дві групи. В першу входять прізвиська-звертання, які характерні для гірського района, а в іншу – для узбережжя.

    Для С'єрри типові такі прізвиська-звертання, як:

         Retaco

         Chuspi        (Маленькі очі)

         Suco            (Білобрисий)                          

         Chancho     (Товстун)

         Carco          (Горбатий)

         Chubico      (Гній очей)

         Chulla ojo   (Одноокий)

         Guaco         (Заяча губа)

         Guisto         (Кривий)

         Cuasco        (Чорномазий)

         Chagra       (Селюк)

         Fiero           (Страхіття)

         Carcoso      (Шмаркач)

         Mudo                    (Німий)

Для  Кости характерні слідучі прізвиська-звертання:

         Ardilla                                       Piña

         Padre Vaca                              Perro

         Pavo Azulito                             Pajaro

         Mosquito sin sangre                 Cura

         Juyungo                                    Coche

         Fruta caida                               Baboso

         Puro beso                                 Gaviota

         Colorado                                   Meloso de puerco

         Zamba                                      Lora hedionda

        Працюючи над цією темою ми прийшли до таких висновків:

1.  В Латинську Америку іспанську мову завозили конкістадори з усіх прошарків населення.

2.  Важливий фактор - це вплив на іспанську мову мов місцевих індіанців, а пізніше, мов, які негри привозили з Африки.

3.  Головною рисою Еквадору  є його етнічна триєдність.

4.  Процес формування  макросистеми  іспанської мови мав кілька етапів, які чітко розмежовуються у часовому  просторі  і пов’язані цілою  низкою  історичних, соціальних, економічних, культурних та інших факторів.

5.  Запозичені елементи з індіанських мов розподілились приблизно по восьми ареалах, а її географічна протяжність збігається з кількома   національними  державними  формуваннями.

6.  В діатонічному іспаномовному ареалі можна спостерігати не однакову геолінгвістичну  дифузію  запозичень, що відбилося і на формуванні національних  варіантів іспанської мови.

7.  Ставлення до мови як до адаптивної системи відповідає методологічним основам сучасної лінгвістики.

8.  Лексико-семантична макросистема сучасної іспанської мови являє собою певне формування, яке не виходить за межі загальної макросистеми, а бере активну участь в її логічному розвитку, підтримує зв'язки з іншими рівнями мови як системи.

9.  Запозичені індоамериканізми мають здатність адаптуватись у системі мови.

10.Національна мовна норма Іспанії не є сьогодні єдиною нормою для всіх країн, які розмовляють іспанською мовою.

11.Система латиноамериканських займенникових форм звертання представленна ускладненою опозицією форм у однині: tu, vos, usted.

12.В системі форм звертання (при адресації до знайомих людей) центральне місце займають антропоніми (власні імена).

13.Однією з рис населення Еквадору є високочастотне використання прізвиськ у функції звертання.