Тест на екологічну грамотність (43 питання з позначками правильних відповідей), страница 4


36. Екологічна сумісність:

а) формування середовища мешкання людини з урахуванням законів природи та суспільного розвитку;

~ б) здатність популяції або видів існувати в межах сусідніх екологічних ніш;

в) нерозривний зв'язок людини з природою.

37. Керування навколишнім середовищем:

а) організація раціональної взаємодії між господарствами, технікою, людською діяльністю та ландшафтом;

б) саморегулювання природної системи на основі прямих та зворотних          зв'язків між її частинами;

~ в) планомірна охорона та перетворення навколишнього середовища в інтересах людини, але без руйнування механізмів саморозвитку природи;

г) штучна регуляція навколишнього середовища шляхом вилучення із нього небажаних явищ.

38. Рекреаційне навантаження:

а) відношення площі рекреаційної території до загальної площі даного району;

б) кількість рекреаційних об'єктів на даній території;

в) ступінь прямого або непрямого впливу людини на навколишнє середовище;

~ г) ступінь безпосереднього впливу відпочиваючих людей на природні комплекси або рекреаційні об'єкти.

39. Гранично допустиме рекреаційне навантаження:

а) ступінь безпосереднього впливу відпочиваючих людей на природні комплекси;

б) кількість забруднюючих речовин, надходження яких на окрему рекреаційну територію не викликає негативного впливу на людину;

~ в) кількість відвідувачів на одиницю рекреаційної площі та відтинок часу, що дають змогу протягом тривалого часу здійснювати відносно безпечне для навколишнього середовища використання природно-рекреаційного комплексу для масового відпочинку населення.

40. Рекреаційна територія.

а) сукупність абіотичного, біотичного  та соціального середовища, що спільно впливають на людину та її господарство;

б) насадження навколо населених пунктів, що виконують санітарні та проти забруднюючі функції;

в) територія, що охороняється і повністю вилучена зі сфери господарського використання;

~ г) ділянка суходолу чи водної поверхні, яка призначена для відпочинку людей, відновлення їх здоров’я та працездатності.


41. Рекреаційнадигресія:

~ а) зміни в природних комплексах в результаті їх інтенсивного використання для відпочинку населення;

б) регулярне перебування обмеженої кількості рекреантів на даній

території;

в) знищення рослинного покриву та ущільнення ґрунту на рекреаційних територіях;

г) стійкість природного комплексу до рекреаційних навантажень.

42.Рекреаційні ресурси:

а) важливі компоненти навколишнього природного середовища;

б) найбільш сприятливе поєднання природних факторів, яке позитивно впливає на людей;

в) екологічні ресурси, від яких безпосередньо залежить діяльність людини;

~г) природні і соціальні ресурси, які забезпечують відпочинок та відновлення здоров'я та працездатності людини.

43. Рекреаційнийліс:

а) ліс з переважанням берези, дрібнолистяних порід;

б) ліс зі стійкою спільністю, на який не впливає діяльність людини;

в) штучно створений ліс, призначений для охорони населених пунктів;

 ~г) ліс, призначений для відпочинку населення та санаторно-курортного лікування.