Тест на екологічну грамотність (43 питання з позначками правильних відповідей), страница 3


26. Екологічна катастрофа:

а) постійне підвищення норми забруднення, що допускається для даного підприємства або держави;

б) мінімальний вміст розчиненого в середовищі кисню;

в) випадання опадів, що містять сірчану, азотну та інші кислоти понад норму;

~ г) цілковите порушення екологічної рівноваги в природних живих системах, що виникає в результаті прямого або непрямого впливу

людської діяльності.

27. Квота забруднення:

а) науково обґрунтований принцип кінцевого ступеня використання природних ресурсів;

б) мінімальне забруднення навколишнього середовища;

в) науково обґрунтований ступінь забруднення навколишнього середовища даним видом тварин;

~ г) законодавча норма забруднення, яка припускається для даного підприємства або держави.

28. Компонент середовища:

а) сукупність живих організмів;

б) сукупність сфер географічної оболонки;

в) об'єкти діяльності людини;

  ~ г) матеріальні тіла або процеси, що безпосередньо впливають на існування живих організмів.

29. Гранично допустима концентрація (3), концентрація порогова (1), концентрація смертельна (2):

1) мінімальна доза речовини, яка викликає при хронічному впливі

патологічні зміни в організмі;

2)  концентрація отруйних речовин в об'єкті навколишнього середовища, ДІЯ яких викликає смерть;

3)  максимальна кількість шкідливої речовини в середовищі, що практично

не впливає негативно на живі організми.

30. Криза екологічна:

а) постійне перевищення допустимого рівня забруднення;

~ б) ситуація, що виникає в екосистемах (біоценозах) в результаті порушення рівноваги під впливом стихійних природних або антропогенних факторів;

в) пошкодження клітин, тканин, органів або цілого організму

радіоактивним випромінюванням;

г) місцеве забруднення.


31. Припустимі межі змін середовища:

а) наявність в середовищі максимально допустимої кількості вільних

екологічних ніш;

~ б) максимальна кількість змін в середовищі, за межами яких стійкість екосистеми порушується і вона руйнується;

в) мінімальна та максимальна межі змін середовища;

г) максимальна кількість нових видів, яку може прийняти екосистем а без будь-яких змін.

32. Норма викиду:

а) межі мінливості організму, які з'являються під впливом факторів середовища та контролюється його генотипом;

б) ліміт вилучення з експлуатації запасів природних ресурсів, які забезпечують їх самовідновлення;

в) кількісно-якісний показник стану навколишнього середовища, дотримання якого гарантує людям безпечні умови життя;

~ г) сумарна кількість відходів (рідких та газоподібних), яка дозволяється підприємству для скидання в навколишнє середовище.

33. Оздоровлення навколишнього середовища:

а) комплекс заходів з метою створення або відновлення дуже зміненого або знищеного рослинного покриву;

б) знищення генофонду тваринних та рослинних популяцій;

в) заходи з метою приведення навколишнього середовища в стан, який найбільш відповідає потребам господарства;

~ г) сукупність засобів та заходів, спрямованих на усунення несприятливих умов життя населення.

34. Оптимізація навколишнього середовища:

а) збіг в часі параметрів температурного режиму та вологості, найбільш оптимальних для живих організмів;

б) комплекс заходів, спрямованих на досягнення максимальної продуктивності ландшафту;

в) комплекс заходів, спрямованих на збереження краси навколишнього середовища та його зручності для життя людини;

~ г) заходи з метою приведення навколишнього середовища в стан, який найбільш відповідає потребам господарства, життю людей, інших організмів.

35. Поріг шкідливого впливу:

а) ступінь чутливості організму до дії різних агентів;

б) величина шкідливості виду в даному середовищі;

в) сила впливу, яка призводить до значних, але зворотних ЗМІН функціонування біосфери;

~ г) мінімальна концентрація (доза) речовин в навколишньому середовищі, під впливом якої в організмі виникають зміни, що виходять за межі фізіологічних реакцій пристосування.