Теплові помпи. Термодинамічний контур теплової помпи. Вертикальний ґрунтовий теплообмінник, страница 6

Чому ж майже нікого все це не цікавить? Хіба в нас мало проблемних галузей? На­приклад, у теплопостачанні об'єктів ЖКГ вит­рати палива на виробництво тепла у 1,7 рази перевищують витрати на електропостачання. Техніко-економічні розрахунки показують, що витрати палива в системах теплопостачання на базі теплових помп для об'єктів ЖКГ мо­жуть бути зменшені у порівнянні з великими опалювальними котельнями в 1,2—1,8 разів, у порівнянні з дрібними котельнями, індиві­дуальними теплогенераторами — у 2—2,6 разів, а в порівнянні з електронагрівачами — навіть у 3—3,6 раза!

Відзначимо, що теплопомпові технології у всіх країнах світу впроваджуються за істот­ної державної підтримки у вигляді двоставкового тарифу на купівлю електроенергії, суб­сидій покупцям теплових помп, субсидій і грантів виробникам тепло помпового устатку­вання і фірмам, що впроваджують тепло-помпову технологію, а також податкових або кре­дитних пільг.

Ну а поки ми замість того, щоб дбайливо, по крупицях збирати тепло з навколишнього середовища, марнотратно випускаємо його смолоскипами на трубах металургійних заводів, через розбиті вікна і двері, що не за­чиняються, крізь діри в ізоляції... Або через яку-небудь Червону річку підігріваємо запас­-
куджений нами Дніпро.

Теплопомпи — піонери...в Україні

В Україні немає повноцінного промис­лового виробництва теплових помп, пра­цюють лічені установки, створені переваж­но на елементній базі холодильного устат­кування. Згадаємо, що енергетика в нас розвивалася шляхом централізованого теплопостачання і теплофікації, і це нам тепер дається взнаки. Але і зараз теплові помпи впроваджуються завдяки ентузіаз­му їхніх виробників.

Один із найвідоміших проектів — ство­рена в Центрі енергозбереження КиївЗН-ДІЕП під керівництвом В.Ф.Гершковича ек­спериментальна теплиця, що обігрівається тепловою помпою класу «повітря—грунт» з використанням вертикальних ґрунтових теплообмінників. Протягом 8 років експлу­атації температура повітря в теплиці авто­матично підтримувалася на рівні 15—20°С цілодобово, при цьому коефіцієнт перетво­рення коливався від 4 до 2,2.

А в грудні 1999 року був упроваджений проект опалення тепловою помпою типу «повітря—повітря» 4-поверхового офісно­го будинку в Києві. Теплова помпа фран­цузької фірми СІАТ гарантовано функціонує при температурі зовнішнього повітря до мінус 15°С. Установивши теплову помпу у спеціальному технічному приміщенні, де припливне атмосферне повітря підігрівало­ся теплим витяжним повітрям, навіть за температури зовнішнього повітря нижче мінус 20°С, на вхід випарника повітря над­ходило з температурою, що убезпечує його роботу. Улітку ж теплопомпа кондиціонує приміщення.

У НВП «Інсолар» разом з ІПМаш НАН Ук­раїни створена серія теплових помп для технологічних процесів сушіння. Сушильні установки — найраціональніша сфера уп­ровадження теплопомповоїтехнології. Теплопомпові сушильні установки успішно за­стосовані для м'якого сушіння деревини, кераміки, гіпсових форм, овочів і фруктів, лікарських трав, продуктів харчування. Ла­бораторні і промислові випробування по­казали, що енерговитрати на 1 кг вологи, що видаляється, можуть бути знижені в 2— 4 рази у порівнянні з традиційною сушар­кою. Використання тепла і холоду дозволяє охолоджувати висушений матеріал, що дуже важливо при сушінні лікарських трав, насіння, товарного зерна та іншої сирови­ни сільськогосподарського виробництва.

Капіталовкладення в систему забезпе­чення оптимального температурно-вологісного режиму в типовому критому басейні, розроблену НВП «Інсолар» на базі ТПУ та ути­лізаторів теплоти скидних повітряних і водя­них потоків і впроваджену в басейні «Нафто­вик» м. Охтирка Сумської області, окупилися за 18 місяців експлуатації. При цьому уда­лося майже у 8 разів знизити пікове енер­госпоживання і виключити басейн з розря­ду енергомарнотратних об'єктів.

¯