Тахеометрична зйомка місцевості. Суть та призначення тахеометричної зйомки. Тригонометричне нівелювання, страница 2

                                                                                    h=dtgv                                   (6.8)_

     Тоді висотне положення пікетів визначається за формулою:

Hi=Ha + h

                                                                                                                                   (6.9)

де:  HA - висота станції;

                 h - перевищення пікетної точки над станцією.

2. Вимірювання відстаней нитяним далекоміром. Визначення коефіціента далекоміра.

Віддалі при тахеометричних роботах визначають за допомогою віддалеміра.

Віддалеміри мають різну будову. В теодолітах застосовують нитковий віддалемір, який розташовується в зорових трубах. Сітка ниток складається з одної вертикальної і трьох горизонтальних ниток. По двох крайніх горизонтальних нитках визначають віддалі і їх називають віддалемірними. Якщо необхідно визначити відстань між точками ЕМ за допомогою ниткового віддалеміра, то теодоліт установлюють в точці Е, а в точці М установлюють рейку (Рис. 125).

На рис. 125 зображено розріз труби теодоліта вертикальною площиною вздовж її геометричної осі, а точки а, с, в, будуть слідами від перетину цієї площини з верхньою, середньою і нижньою нитками сітки.

З рисунка видно, що відстань,

D=D1+f+δ      (1)

D1 - відстань від рейки до переднього фокуса труби,

F - фокусна відстань об'єктива труби

δ - відстань від центра об'єктива до осі обертання інструмента.

Величини f і δ - постійні, тому позначено їх суму через С, тоді вираз (1) можна записати: D=D1+С (2). Згідно з рисунком l - відрізок рейки між проекціями віддалемірних ниток  на рейці, тобто l=АВ. З трикутника АFС  визначимо FC=Acctg β/2  (3), але

AC=AB/2=l/2.a FC=D1. тоді D1=l/2ctgβ/2                                                        (4)

Із трикутника а'оF можна визначити ctgβ/2=оF/a'o    (5). але oF=f, a a'o=

=ac=P/2, де Р - відстань між віддалемірними нитками, тоді вираз (5) перепишемо так: ctgβ/2=F/P/2=2f/P (6) і це значення підставимо у вираз (4), одержимо: D1= l2f/2=lf/P (7), але величена f/P - постійна, позначимо її к' і вираз (7) перепишемо D1'l (8), а це значення підставимо у вираз (2), одержимо:

D'l   (9)

Якщо величина однієї поділки на рейці дорівнює "m", а кількість їх між
віддалемірними нитками "n", тоді l=mn і вираз (9) можна записати D=к'mn+С                    (10), але к'm запишемо: D=Kn+C (11). Коефіціент "К" залежить від кута "β" і від величини однієї поділки рейки "m". C - постійна величина і називається постійною віддалеміра.

В сучасних теодолітах, завдяки відповідному підбору радіуса кривизни лінз зорової труби, віддалі між сіткою ниток і об'єктивом, постійна величина С близька до нуля, тому при визначенні відстаней на практиці користуються формулою:

D=Kn         (12)

        Коефіціент "К" в сучасних теодолітах, як правило дорівнює 100, а рейки виготовляють з сантиметровими поділками, тобто m=1 см, для визначення відстані потрібно по рейці взяти відліки n1=100см по нижній віддалемірній нитці і n2=141 см по верхній віддалемірній нитці (Рис. 126) і підрахувати кількість поділок "n" між віддалемірними нитками. Кількість поділок "n" буде дорівнювати різниці відліків n2-n1=n. n=141-100=41 см і за формулою (12) обчислити віддалемірну віддаль D=100.41 см=4100 см=41 м. Горизонтальну проекцію обчислюють за формулою d=D-ΔDv, ΔDv=Dsin2v.

        У зв'язку з тим що кут "β" в нитковому віддалемірі вкличина постійна, такий віддалемір називають віддалеміром з постійним кутом.

Визначення коефіцієнта віддалеміра

Для   визначення   коефіцієнта   "К"   віддалеміра   вибирають   на   місцевості   рівний горизонтальний майданчик і на ньому відмічають лінію АВ (Рис. 127).

8,Вг83В,«

Рис. 127

На цій лінії забивають кілки в точках В1 В2, В3, В4. Відстані АВ1=D1, АВ2=D2, АВ3=D3,

АВ4=D4 старанно декілька разів вимірюють мірною стрічкою з точністю не нижче 1:2000.

Після цього в точках В1, В2, В3 і В4 установлюють рейку, а в точці А теодоліу і довжину відрізків АВ1=D1, АВ2=D2, АВ3=D3, АВ=В4 визначають за допомогою віддалеміра, тобто D1'=Кn1, D'2=Кn2, D'3=Кn3, D'4=Кn4, де n1, n2, n3, n4 -кількість поділок рейки, які видно між віддалемірними  нитками   при   установленні   рейки  відповідно  в  точках   В1  В2,  В3   і   В4.

Коефіцієнт "К" визначають із відношення відрізків АВ1 АВ2, АВ3 і АВ4 виміряних мірною стрічкою, до тих же відрізків виміряних віддалеміром, тобто К1=D1/Kn1=D1/D1';

К2=D2/Kn2=D2/D2'; К3=D3/Kn3=D3/D3'; К4=D4/Kn4=D4/D4'.

За остаточне значення коефіцієнта беруть середнє із всіх значень К.