Поняття про корелатний спосіб зрівнювання. Спрощене зрівнювання центральної системи, страница 3


де Wq – вільний член умовного рівняння дирекційних кутів.

Із врахуванням (37) отримаємо умовне рівняння дирекційних кутів (38):


Коефіцієнти при поправках у кути (39):


Базисне умовне рівняння

Рівняння цього виду виникає за наявності в мережі надлишкових значень сторін (рис. 8).


Рис. 8 Мережа з надлишковими вихідними сторонами

Нехай у мережі відомі значення сторін SAB і SВС. Рівняння зв'язку має вигляд (40):


Замінивши вирівняні значення кутів через виміряні і поправки до них, після перетворень маємо (41):Коефіцієнти при поправках у кути:

Координатні умовні рівняння

За наявності у мережі надлишкових координат виникають координатні умовні рівняння.

Запишемо координатні умовні рівняння для ланки трикутників тріангуляції (рис. 9).


Рис. 9 Мережа з надлишковими координатами

Нехай відомі координати пунктів A, B, E. Проведемо передачу координат по ходовій лінії B, C, D, E. Складемо рівняння зв'язку для абсцис (42):


Значення сторін та дирекційних кутів можна обчислити за формулами (43) і (44):Замінивши у формулах (42) - (44) вирівняні значення кутів через виміряні та поправки до них, після перетворень маємо (45):

S'BC*cosα'BC + S'CD*cosα'CD + S'DE*cosα'DE - (XE - XB) = WX

де WХ – вільний член умовного рівняння абсцис.

Визначимо коефіцієнти при поправках у кути. Для цього знайдемо часткові похідні від функції (45) із врахуванням (43) - (44). Маємо (46):


Із врахуванням формул (46) рівняння абсцис набуде вигляду (47):

-(ХЕ - ХВ)*ctg1'V1 + (YE - YB)V2 + ...+(XE - XD) ctg9' V9+Wxρ'=0.

Для того, щоб значення коефіцієнтів при поправках у кути були не надто великими (близькими до одиниці), всі члени рівняння (47) розділимо на величину k*10n, де k і n – вибрані довільні числа. У кінцевому результаті умовне рівняння абсцис (48):


Розглянемо виведення умовного рівняння для ординат. Для цього випадку рівняння зв'язку має вигляд (49):


Значення величини SВС та αВС обчислюють за формулами (43) та (44).

Підставивши у формулу (49) замість вирівняних значень значень величин SВС та αВС їх значення, отримані за виміряними кутами і поправками до них, маємо (50):

SBC*sinαBC + SCD * sinαCD + SDE*sinαDE - (YE - YD) = WY.

де WY – вільний член умовного рівняння ординат.

Визначимо коефіцієнти при поправках у кути із врахуванням формул (43), (44). Маємо (51):


Із врахуванням формул (50) і (51) рівняння поправок має вигляд (52):


Розділивши всі члени рівняння (52) на величину k 10n, де k і n підбирають таким чином, щоб коефіцієнти при поправках були близькі до одиниці. Умовне рівняння ординат набуде вигляду (53):


Про допустимі значення вільних членів умовних рівнянь

Для оцінки якості виміряних кутів проводять підрахунок граничних (допустимих) значень вільних членів умовних рівнянь.

За заданої довірчої ймовірності Р гранична помилка (54):

М=m*t

де

  m – середня квадратична помилка виміряних кутів,

  t – коефіцієнт, який знаходять за виразом (55):


За умови достатньо великого числа вимірів n величину P-m,+m відповідно до критерію Шовене знаходять за формулою (56):


Таким чином, знаючи величину P-m,+m, можна знайти величину t за формулою (55). Для знаходження величини t існують спеціальні таблиці.

У реальних випадках, коли кількість трикутників у тріангуляції 12-16. значення величини t коливаються несуттєво і t=2,5. На основі цього (54) М=2,5 m.

Запишемо умовне рівняння для фігури (57):


Переходячи до нормального рівняння маємо (58):