Положення про систему нарахування балів при викладанні навчальної дисципліни "Автоматика і телемеханіка систем газопостачання" за модульно-рейтинговую системою, страница 2

Примітки: 1.  При формі контролю екзамен,  сума балів набрана студентом з дисципліни у семестрі, переводиться в традиційну оцінку за шкалою:

                                                               (86 . . . 100) = “відмінно” ;

                                                                   (71 . . . 85) = “добре” ;

                                                                       (60 . . . 70) = “задовільно” ;

                                                                           (30 . . . 59) = “незадовільно”.

2. До сесії допускаються студенти, які виконали всі види робіт,   

    передбаченині робочим навчальним планом, і отримали мінімальний    

         рейтинговий рівень - 30 балів.

    3. Студенти, які набрали ³ 60 балів з дисципліни, семестровий екзамен

        не здають, якщо вони не бажають підвищіти свій рейтинг.

4. Студентам, які приймають участь у екзаменаційній сесиї у семестрову відомість виставляється рейтинг з дисципліни і оцінка за традиційною

    шкалою.

5. Допущеним до екзамену студентам, які на нього не з¢явились, у семестрову відомість виставляється його рейтинг з дисципліни на час екзамену.3