Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання": Навчальний довідник, страница 2

ЕКОНОМІКА ТА ПЛАНУВАННЯ ГАЛУ3І – питання /відповіді для  визначення базової професійної компетентності (збірник 2009 р)

1. Що повинен знати молодший спеціаліст про ринок, його економічну суть, значення, склад і механізм функціонування?

1. Ринок - це система товарно-грошових відносин у сфері обміну, що сприяє реалізації товарів і послуг. Ринок відіграє головну роль у зв'язках між відособле­ними товаровиробниками. Основні складові механізму ринку - попит, пропозиція і ціна. За допомогою зміни ціни ринок інформує учасників господарського життя про зміни в усіх сферах економіки, вказує на необхід­ність змін напрямів господарської діяльності. Щодо об'єктів ринкових відносин, то розрізняють ринок товарів і послуг; нерухомого майна; цінних паперів, страховий ринок; робочої сили; валютний ринок.

2. Що таке ринкова економіка?

2. Ринкова економіка - тип господарства, головним регулятором і рушійною силою розвитку якого є ринок. Ринкова економіка характеризується повною самостій­ністю і незалежністю господарських агентів, їх повною відповідальністю за результати своєї господарської діяльності, розвиненою мережею горизонтальних гос­подарських зв'язків; вільним ціноутворенням на пере­важну більшість товарів; відсутністю дефіцитів на то­варному ринку та конкуренцією виробників; стабіль­ною фінансовою і грошовою системою; залученням до ринкових відносин усіх елементів суспільного багат­ства і проникненням ринкових відносин у всі сфери економіки; відкритістю економіки щодо світового рин­ку; державним впливом на ринок, передовсім, еконо­мічними методами, підтриманням умов для нормальної конкуренції виробників, забезпеченням функціонування системи соціальних Гарантій.

3. Що таке галузь виробництва ?

 3. Галузь виробництва - частина народногосподарсь­кого виробництва, яка характеризується використанням специфічних засобів, робочої сили та видами виробленої продукції.

4. Що таке основні фонди?

4. Основні фонди - це частина матеріально-речових елементів виробництва яка у вигляді засобів праці бере участь у багатьох виробничих циклах, частинами пере­носить свою вартість на готовий продукт, зберігаючи при цьому в процесі використання свою натуральну форму.

5. Що відноситься до основних засобів виробництва і в чому їх основне призначення?

5. До основних засобів виробництва відносять засоби праці виробничого і невиробничого призначення (будівлі, споруди, машини, передавальні пристрої тощо), які беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну  форму.

6. Що таке оборотні фонди?

6. Оборотні фонди - це предмети праці, які повністю споживаються в кожному виробничому циклі, відразу і повністю переносять свою вартість на продукцію, шо
і створюється, і в процесі виробництва змінюють натуральну форму.

7. Які економічні показники характеризують використання основних виробничих фондів ?

7. Фондовіддача, фондоємкість, рівень рентабельності, норма прибутку - це показники, які характеризують використання основних виробничих фондів.

8. Які економічні показники характеризують використання оборотних фондів?

8. Коефіцієнт обороту ( кількість оборотів), термін обороту – це показники, що характеризують використання оборотних фондів.

9. Що таке капітальні вкладення, в чому їх основне призначення?

9. Капітальні вкладення - це витрати на створення нових, а також на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення діючих основних фондів.

11. Що таке собівартість продукції?

11. Собівартість - це сукупність витрат, виражена в грошовій формі ,що йде на виробництво і збут продукції.

12.Що необхідно знати молодшому спеціалісту про ціну продукції і з чого вона складається ?

12. Ціна продукції - це кількість грошей, що дорівнює сумі всіх виробничих і маркетингових витрат підприємства плюс середній прибуток на вироблену продукцію.

13.Що означає амортизація основних фондів ?

13. Амортизація основних фондів - це відшкодування зношення основних фондів, пов'язане з поступовим перенесенням їхньої вартості на новостворену продукцію або послугу.

14.Що таке дохід підприємства ?

14. Дохід підприємства - це ірошові надходження за господарську та інші види діяльності підприємства.

15.Як розраховується балансовий прибуток і що він означає ?

15. Балансовий прибуток - це прибуток підприємства від усіх видів виробничої та невиробничої діяльності, відображений у бухгалтерському балансі і визначений як різниця між сумою доходу і собівартістю продукції.

16. Як розраховується чистий прибуток підприємства?

16. Прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх обов'язкових платежів із суми балансового прибутку називається чистий
прибуток підприємства.     

17. Що таке рентабельність ?

17. Рентабельність - це узагальнюючий показник еконо­мічної ефективності виробництва, що характеризує співвідношення між результатами виробничо-господар­ської діяльності і затратами на виробництво продукції,

 тобто показує дохідність, прибутковість.

18. Які показники характеризують рентабельність виробництва ?

18. Рівень рентабельності - це відношення суми прибут­ку до собівартості продукції, виражене у відсотках. Норма прибутку - відношення суми прибутку до суми середньорічної вартості виробничих фондів, виражене у  відсотках.

19. У чому полягає зміст бізнес-плану

19. Бізнес-план - це короткий виклад цілей, шляхів і засобів забезпечення виробництва (послуги) на підприємстві (фірмі). Використовується також для

 обгрунтування інвестицій і залучення інвестор    

20. Що таке бізнес і в чому його основна мета ?

20. Бізнес - це економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку.