Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації із спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання": Навчальний довідник

Страницы работы

Содержание работы

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ                       ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ

компетентності випускників вищих навчальних закладів 1 - 2 рівнів акредитації  із спеціальності 5.06010113 "монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

(навчальний довідник)

                                         2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах ринкової економіки великого значення набуває підвищення якості підготовки фахівців вищими навчальними закладами 1—2 рівнів акредитації із спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання".

Молодші спеціалісти за рівнем підготовки повинні бути готовими до вирішення практичних завдань сучасного виробництва, конкурентоспроможними на ринку праці, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.

Молодшого спеціаліста - техніка газового господарства - готують до професійної діяльності в галузі забезпечення надійного та безперебійного газопостачання споживачів природним і скрапленим газом, проектування та монтажу систем газопостачання та їх експлуатації.

Якість професійної майстерності випускників у значній мірі залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін і практичної підготовки.

Професійне навчання молодшого спеціаліста

Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" повинен бути підготовленим до роботи в організаціях, підприємствах як керівник і виконавець технологічних операцій з монтажу та технічного обслуговування систем газопостачання, налагодження та ремонту вузлів редуціювання тиску газу та споруд на газопроводах.

Молодший спеціаліст - технік газового господарства - може займати посади:

•  майстер експлуатації устаткування газових об'єктів;

•  начальник диспетчерської служби;

•  технік з експлуатації та ремонту устаткування;

•  технік з електрохімічного захисту;

•  технік з експлуатації устаткування газових об'єктів;

Кваліфікаційні вимоги. Соціальне спрямування діяльності

Молодший спеціаліст - технік газового господарства - повинен бути підготовленим до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, вільно володіти державною мовою, знати основи суспільного розвитку, оцінювати історичні і сучасні процеси та проблеми загального життя країни, усвідомлювати місце і роль професійної діяльності, проблеми і тенденції світового розвитку, володіти глибокими професійними знаннями і діловими якостями економічним мисленням, навичками організаторської і управлінської діяльності, вміти приймати рішення з урахуванням їх соціальних наслідків, проявляти працелюбність, бути високоморальною особою.

Основні види і завдання діяльності

Студент повинен знати:

•  закони соціального і економічного розвитку;

•  інструкційні та керівні матеріали зі спеціальностей;

•  будову,  принцип дії вузлів  обладнання ГРП,  ШРП, ГРУ, апаратів, приладів, що застосовуються в системах газопостачання;

•  основи проектування систем і об'єктів газопостачання;

•  визначення     технічного    стану    газопроводів    і    газового
обладнання;

•  порядок обслуговування газорегуляторних пунктів, установок
і комбінованих домових регуляторів тиску газу;

•  обслуговування газопроводів і газовикористовувальних уста­новок промислових   і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств   комунально-побутового   обслуговування   виробничого характеру;

•  обслуговування   газопроводів   і   газового   обладнання   для
газополум'яної обробки металів;

•  обслуговування газонаповнювальних  станцій, газонаповню­вальних     пунктів,     проміжних     складів     балонів,     автомобільних газозаправних станцій і пунктів;

•  порядок обслуговування резервуарних, змішувальних, групо­вих та індивідуальних балонних установок;

•  порядок   проведення   газонебезпечних   робіт;   локалізації   і
ліквідації аварійних ситуацій;

•  порядок проведення монтажних робіт, використовуючи ДБН і
ГОСТи, враховуючи технічні характеристики устаткування, паспорти,
проектну документацію, правила і норми охорони праці;

•  порядок підготовки об'єктів до   огляду приймальної комісії і брати участь у ТТ роботі;

•  планування, облік і аналіз фінансово-господарської діяльності;

•  організацію і технологію ремонтних робіт обладнання і систем
газопостачання;

•  впровадження     заходів     з     охорони     праці     та     безпеки
життєдіяльності;

•  проводити   оперативний   контроль - будівельно-монтажних   і
ремонтних робіт, а також стежити за обслуговуванням устаткування і
систем газопостачання;

•  напрями,    організацію    та    методи    оцінки    ефективності
енергозберігаючих заходів в агропромисловому комплексі.

Уміти:

•  виконувати розрахунки систем   елементів    газопостачання;

•  будувати план і профіль траси газопостачання;

•  розробляти    графіки планово-запобіжних оглядів і ремонтів та контролювати   їх виконання;

•  розробляти "План локалізації і ліквідації аварійних    ситуацій на ГРП (ГРУ);

•  експлуатувати   і обслуговувати: запобіжні затвори  закритого типу, затвори   сухого   типу   і зворотні клапани;

•  організувати роботу оператора котельні;

•  розробляти   плани локалізації і ліквідації аварійних ситуації на окремі види робіт;

•  розробляти план взаємодії служб   різних відомств    під час
ліквідації різних видів аварій;

•  організовувати       виконання робіт з локалізації і ліквідації аварій;

•  виконувати розрахунки систем   елементів    газопостачання:

•  вибирати   на основі розрахунків і   технічних характеристик
необхідне газове обладнання житлових і громадських будинків, газо-
використовувальні установки промислових і    сільськогосподарських
підприємств   і  підприємств  комунально-побутового   обслуговування
виробничого характеру;

•  з урахуванням вимог до оформлення    розробляти креслення
схем згідно з вимогами     ДБН     А2.2-3-97, ДБН В. 2.5 - 20 - 2001;
ГОСТ 9.602-89 правилами безпеки систем газопостачання України;

•  будувати клан і профіль траси газопостачання:

•  читати креслення; оформляти експлуатаційну    і виконавчу
документацію;

•  здійснювати порядок регулювання обладнання ГРО (ГРУ) і
параметри   спрацювання ЗСК і ЗЗК;

•  знати терміни і обсяги    робіт під час проведення технічного огляду,     регулювання     обладнання,     технічного     обслуговування, поточного   і   капітального ремонтів;

•  знати правила переходу газового    обладнання    на байпасну лінію;

•  проводити контрольне опресування внутрішнього будинко­вого обладнання і газопроводів;

•  проводиш пуск газу   в житлові    будинки    після проведення
технічного обслуговування внутрішніх    газопроводів    і    газовою
обладнання   та   перед   заселенням   жильців  у   нові  або  капітально
відремонтовані будинки;

•  визначати склад робіт з експлуатації    газопроводів і газового
обладнання житлових   і   громадських будинків;

•  визначати основні причини несправностей побутових газових приладів;

•  визначати   мінімальне   розрідження    в   димоході    і   зону
вітрового підпору;

•  налаштовувати ЗСК згідно з інструкцією заводу - виробника,   а за  її відсутності - згідно з виробничою інструкцією;

•  перевіряти    параметри   настроювання   ЗСК,   періодичність
перевірки запобіжно-скидних клапанів-резервуарів;

•  застосовувати   і   обслуговувати  гумотканні  рукави  зливно-
наливних пристроїв,   перевіряти тривалість їх   експлуатації, марку­вання;

•  перевіряти обладнання транспортних засобів, які заїжджають на територію ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП;

•  перевіряти порядок зливу і наливу ЗВГ на ГНС і ГНП, норми
наповнення надземних і підземних резервуарів, цистерн і балонів;

•  організовувати     обслуговування і   ремонт індивідуальних   і
групових ГБУ;

•  проводити електричні вимірювання на установках ЕХЗ:

•  користуватися картами-схемами газопроводів з позначенням місць    розміщення    установок    ЕХЗ    і    контрольно-вимірювальних пунктів;

•  вести   облік   витрат   газу   промисловими    і   комунально-
побутовими споживачами за допомогою приладів обміну витрат газу;

•  проводити   розрахунок  кількості  газу,   витраченого  спожи­вачами за відсутності або несправності приладів обліку витрат газу;

•  визначити склад і термін проведення робіт з обслуговування
приладів обліку витрат газу;

•  проводити підбір газового лічильника залежно від кількості
спожитого газу;

•  визначати, які роботи є   газонебезпечними у господарстві;

•  виписувати   наряд-допуск   на   виконання   газонебезпечних робіт та інструкцію із заходів безпеки;

•  користуватися   засобами індивідуального захисту;

•  надавати, за необхідності, першу медичну допомогу;

•  розробляти плани локалізації і ліквідації аварійних  ситуацій на окремі види робіт;

•  розробляти план взаємодії служб різних відомств  під час ліквідації різних видів аварій;

•  організовувати   виконання  робіт  з  локалізації  і  ліквідації аварій;

•  проводити тренувальні заняття з бригадами служби з локалі­зації   і   ліквідації  аварійних  ситуацій   та  взаємодії  служб  різного призначення   з   наступною   оцінкою  дій   персоналу;   підготовчі      і допоміжні роботи на трасах газопроводу; монтаж групових резервуарних   установок зрідженого газу;

•  виявляти  дефекти проведених робіт  з монтажу і ремонту;

•  оформити     необхідну    документацію    для     пред'явлення
приймальній комісії;

•  розробляти заходи щодо підвищення ефективності і зниження
собівартості будівельно-монтажних робіт тощо;

•  визначати показники абсолютної та порівняльної економічної
ефективності капіталовкладень у розвиток газового господарства     і
основні   техніко-економічні показники газифікації об'єкта;

•  визначати   собівартість продукції, робіт і послуг у газовому
господарстві;

•  розраховувати     рівень     рентабельності     виробництва     та
продукції;

•  виконувати розрахунки необхідної чисельності виробничого
персоналу,   проводити   технічне   нормування   виробничого   процесу,
розраховувані норми часу    і    виробітку     в     газовому господарстві;

•  користуючись діючими збірниками норм і розцінок, питомими
нормами витрат   матеріалів,   складати   кошториси   на газифікацію
об'єктів соціального і виробничого призначення;

•  організовувати   роботу   з відключення діючого газопроводу,
розриття   траншеї   для   ремонту   і   заміни   пошкоджених   ділянок
газопроводу,   попередження   утворення  і  ліквідації  конденсатних   і
гідратних пробок;

•  проводити    інструктажі на     робочому     місці     з охорони праці;

•  негайно організовувати надання першої допомоги     потерпі­лим   у разі нещасного випадку;

•  організувати роботу з розслідування     нещасних випадків на
виробництві    та    складання    відповідних   актів    за    формами,    що
встановлені   нормативними документами;

•  забезпечувати робочі місця необхідними засобами пожежо­гасіння, слідкувати    за   їх    наявністю,  придатністю, вчити персонал
користуватися цими засобами;

•  контролювати   за  дотриманням   інструкцій   з  ОП  обслуго­вуючим персоналом, слідкувати за наявністю цих    інструкцій, а за їх відсутності складати та затверджувати у керівника підприємства;

•  здійснювати     вхідний     контроль     робочої     документації,
будівельних, конструкцій, виробів і матеріалів;

•  перевіряти наявність свідчень у слюсарів і обслуговуючого
персоналу;

•  контролювати ведення експлуатаційним персоналом технічної
документації;

•  розробляти заходи з охорони навколишнього середовища;

•  контролювати виконання земляних   робіт, які проводять сто­ронні організації у місцях пролягання   комунікацій    газових мереж;

•  впроваджувати обчислювальну техніку   і комп'ютерні   про­грами   для   виконання   економічних,      гідравлічних,      механічних розрахунків    та    обробки    статистичної    інформації,    результатів вимірювань, складання звітів тощо.

Перелік питань може використовуватись під час самостійного опрацювання матеріалу з навчальних дисциплін, самоконтролю рівня засвоєння    знань,    проведення   викладачами   контролю   отриманих студентами знань, а також може використовуватись роботодавцем як тест на фахову придатність техніка газовою господарства, може служити настільною книгою, яка містить найважливіші знання зі спеціальності і дозволяє за потреби оперативно їх поновити для практичного використання.

У ньому подано питання та відповіді з необхідними схемами та рисунками, де висвітлюється основний практичний матеріал, який найчастіше   використовується   техніком   газового   господарства   на

виробництві.

Перелік питань призначено для студентів зі спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання", викладачів вищих навчальних закладів 1-11 рівнів акредитації та техніків газового господарства, які працюють в агропромисловому комплексі України.

 

2. На який тиск спрацювання слюсарю потрібно  налагодити запобіжно-скидний клапан ПСК-50, якщо вихідний тиск ГРП становить 300 мм вод. ст. і він працює на кільцеву систему газопостачання?

2.Запобіжно-скидний клапан слюсар налаштовує на тиск спрацювання, який перевищує вихідний тиск ГРП 300 мм вод. ст.) на 25 %, тобто, перевищення складе 300´0,25 = 75.

Клапан слід налагодити на тиск спрацювання 300 + 75 = 375 міліметрів водного стовбура.

 

1. Яке числове значення тиску газу зафіксував слюсар водяним манометром перед пальником конвектора?

1.Числове значення тиску становить200 міліметрів водного стовбура.

3. Як слюсарю раціонально вибрати пружинний манометр для вимірювання тиску газу на ГРП в межах 2- 3 кгс/см2 ,

У розпорядженні є три манометри класом точності 2,5 на максимальні тиски: 3 кгс/см2, 5 кгс/см2, 10 кгс/см2.

1 - штуцер; 2 - спіральна пружина;            3 - тяга; 4 - зубчастий сектор;                        5 - трубчаста пружина; 6 - шестерня; 7 - вісь; 8 - шкала; 9 - стрілка.

3.Доцільно вибрати пружинний манометр з макси­мальним значенням  тиску 5 кгс/см2, бо точніші результати вимірювань будуть у випадку знаходження стрілки 9 в середній третині його шкали 8.

14. Під час спрацювання ЗЗК датчик зниження вихідного тиску газу ГРП розмикає свої електричні контакти. Диспетчер отримує шифрований аварійний сигнал "швидкого втручання персоналу".На пульті мерехтить відповідна індикаторна лампа, чути звуковий сигнал.

14. Поясніть, як диспетчер аварійної служби дізнається про спрацювання запобіжно-запірного клапану на ГРП, обладнаного елементами телемеханічного комплексу
"РИТМ".

 

4 За яким принципом працює прилад УГ-2 для визначення слюсарем наявності чадного газу в приміщеннях?

4.Принцип дії приладу засновано на зміні кольору рідини, насипаної в індикаторну трубку 8, під дією чадного газу.

Поява коричневого кільця 1 в трубці 8 вкаже на наявність газу, а ширина кільця - концентрацію, відлік якої ведуть за шкалами 2. Прокачування проби здійснюється штоком 7.

5.Поясніть, яким чином слюсар може підвищити тиск на виході газорегуляторного пункту? Поясніть реакцію РД-32 на його дії.

5.Вихідний тиск підвищиться за рахунок обертання слюсарем гвинта 11 для сильнішого стиснення пружини 13. Мембрана 8 зміститься вниз. Плунжер 3, пов'язаний через деталі 8, 6. 5. зміститься трохи ліворуч, збільшуючи отвір для проходу газу до споживачів. Вихідний тиск газу збільшиться.

6. На яке числове значення і як слюсар встановить тиск газу на виході газобалонного регулятора?

6. Тиск на виході регулятора повинен відповідати технічним умовам побутового газопальникового пристрою.

Характерні значення 100 – 200 мм вод  ст. Тиск встановлюють обертанням гайки 5 спеціальною викруткою

 

7. Прокоментуйте показання вимірювача метану ИМ-93 при визначенні загазованості газового колодязя. За яких показників подібних приладів спрацює звукова попереджувальна сигналізація?

7. Прилад показує наявність 0,67 % об'ємної частини метану в пробі повітря з колодязя, це небезпечно. Звукова сигналізація приладу спрацює за показів 1%.

 

8. Поясніть, яким чином слюсар включає комбінований регулятор тиску РДНК-400, встановлений в ШРП у роботу?

8.  Відкрити вентилі на вході і виході регулятора.

Відкрутити пускову гайку 15 до появи характерного клацання.

Тепер закрутити пускову гайку 15 назад до упору. Регулятор працює.

 

9. На яке числове значення верхньої межі спрацювання необхідно слюсарю налаштувати запобіжно-запірний клапан ПКН, якщо вихідний тиск ГРП становить 300 мм вод. ст. і він працює на кільцеву систему газопоста­чання?

9. Верхня межа спрацювання запобіжно-запірного клапана перевищує вихідний тиск ГРП (300 мм вод. ст.)на 15%.

Перевищення складе 300´0,15 = 45 мм вод ст.

Числове значення налаштування верхньої межі спрацювання клапана 300 + 45 = 345 міліметрів водного стовбура.

 

10. Яким чином слюсар визначить забруднення ротацій-юго лічильника? Його дії при визначенні факту забруднення.

10.При виявленні втрати тиску газу на лічильнику 30 мм. вод. ст. і більше - лічильник 2 забруднений. Слюсар промиває гасом шестерні і ротори. Змащує підшипники мастилом, замінює масло в коробках.

Доцільно також перевірити стан фільтра 3.

 

11. Яким чином слюсар здійснює підвищення тиску на виході газорегуляторного пункту?

Поясніть реакцію регулятора РДУК-2 на його дії.

11. Тиск на виході підвищується за рахунок сильнішого стискання пружини 7 пілота регулювальним стаканом  6.

При цьому тиск у порожнині А підвищиться, мембрана 20 підніметься і клапан 15 відійде трохи вгору від сідла 16.

Зазор для проходу газу, а значить і тиск газу на виході регулятора збільшаться.

 

12. Оператор парового котла прийняв рішення зупинити котел. Поясніть подальші дії оператора і реакцію автоматики на них.

12. Оператор перекриває подачу газу в котел, тисне на кнопку "Стоп". Закриваються газові клапани 20,21,22.

Світиться лампа "Факела нет".

Оператор відкриває трубопровід безпеки. Топка автоматично вентилюється 2 хвилини, після цього оператор вимикає 380 вольт.

 

13. Яким чином оператор дізнається про причини автоматичної зупинки котла?

Перелічіть випадки аварійної зупинки водяного котла обладнаного автоматикою КСУ-1-1Г.

Спрацьовує звукова сигналізація. Світиться лампа, біля якої написана причина зупинки.

Випадки аварійної зупинки водяного котла автоматикою:

•  тиск газу нижче норми;

•  тиск газу вище норми;

•  згасання полум'я;

•  тиск повітря низький;

•  розрідження в топці не в нормі;

•  тиск води в котлі не в нормі;

•  температура води висока;

•  вибух у топці котла;

•  автоматика непрацездатна.

 

17. Основні вимоги, за допомогою яких слюсар здій­снює монтаж рідинного манометричного термометра.

17. Капілярну трубку 2 захистити від механічних пошкоджень і нагріву. Уникати різких перегинів трубки.

Термобалон 1 встановлювати у будь-якому положенні.

У разі, коли виміряне середовище знаходиться під тиском, термобалон встановити в захисну гільзу, заповнену мідною стружкою.

 

16. На які конкретні строки повинен орієнтуватися майстер газового господарства під час проведення періодичної державної перевірки приладів:

• побутові газові лічильники;

• промислові газові лічильники;

• манометри всіх типів;

• термометрії всіх типів.

16. Проведення періодичної державної перевірки газових приладів:

• побутових газових лічильників - один раз у 5 років;

• промислових газових лічильників - один раз у 2 роки;

• манометрів всіх типів - один раз у рік;

• термометрів всіх типів - один раз у рік.

 

15. Поясніть, яким чином слюсарі перевірять спрацювання автоматики "Факел-2-01" у випадку згасання полум'я запальника.

15. Запалити запальник.

Закрити газовий кран на опуску.

Впевнитись, що запальник не горить.

Почекавши 30 секунд, піднести відкритий вогонь до запальника.

Відкрити кран на опуску.

При справній автоматиці запальник не повинен загорятися.

 

18. Яким чином слюсар перевірить спрацювання клапана-відсікача автоматики безпеки і регулювання у випадку згасання полум'я запальника? Поясніть реакцію клапана.

14. Розпалити запальник. Внести металеву пластинку для екранування датчика полум'я від полум'я запальника.

Почекати одну хвилину. Полум'я запальника повинно погаснути за справної автоматики.

Датчик розгерметизовує отвір штуцера 25, при цьому порожнина Г з'єднується з атмосферою. Клапан 5 швидко притискується до сідла 2, повністю  перекриваючи прохід газу до котла.

 

19. Пояснити принцип роботи п'єзозапалювання. Поясніть дії слюсаря у випадку непрацездатності пристрою.

1 п'єзоелементи;    9 - керування пристроєм.

1 - вихід електричної напруги;

3 - ізоляція проводу;        6 - штовхач;

19. Стиснемо пружину ручкою 9, відпустимо. Штовхан 6  б'є по п'єзоелементам 1. Між ізольованим виводом 2 і металом пальника виникає електрична іскра, яка запалює газ.

Слюсар перевірить силу пружини 7, швидкість пересування штовхана 6, відсутність механічних ушкоджень п'єзоелементів, стан ізоляції 3 проводу.

 

20.Поясніть порядок вмикання і вимкнення слюсарем дифманометра-витратоміра 8.

20. Вмикання: відкривають імпульсні крани 4. Потім відкривають зрівноважуючий кран 9. Потім 7. за ним 10.

Після цього кран 9 закрити.

Вимкнення дифманометра здійснити у зворотному порядку.

 

Похожие материалы

Информация о работе