Обробка результатів теодолітної зйомки, страница 2

            Якщо одержана нев’язка достатньо велика, це наводить на думку, що десь ( у вимірюваннях або у розрахунках) може бути помилка, тому перевіряють визначення кутів у польовому журналі, тобто записи, а якщо похибки в записах не виявлено , то перевіряють кути на місцевості , не переміряючи при цьому сторони полігону.

            Кутову нев’язку розподіляють різними способами:

1)  на всі кути порівну;

2)  пропорційно величині кутів;

3)  на кути між короткими сторонами дають більші поправки;

4)   таким чином, щоб щоб не виникали секунди, і іншими способами.

Кутову нев’язку в усіх випадках вводять  зі знаком, протилежним знаку нев’язки:                                                       δ = -f β/n.

Сума поправок у кути повинна точно дорівнювати нев’язці, взятій з протилежним знаком:

Σδ = -f β.

Сума ув’язаних кутів повинна дорівнювати теоретичній сумі, що необхідно обов’язково перевірити, перш ніж продовжувати подальші розрахунки.

3. Визначення дирекційних кутів. Перевірка визначень

Щоб визначити координати точок полігону, необхідно знати дирекційні кути, горизонтальні прокладення ліній і треба мати ув’язані внутрішні кути. Знаючи дирекційний кут однієї з сторін полігону, можна визначити всі інші кути. Найкраще визначити кут лінії 1-2 перед початком зйомки і не зайве перевірити його по закінченню зйомки.

Виконання зйомки з однаковим правом можна здійснювати як за годинниковою стрілкою (при цьому ми визначаємо кути, які лежать праворуч по ходу), так і проти годинникової стрілки (при цому ми вимірюємо кути, які лежать ліворуч по ходу). Але у будь-якому випадку кути повинні бути оцифровані. Якщо внутрішні кути вимірювалися за годинниковою стрілкою (праві по ходу), то дирекційні кути визначають за такою формулою: α21+180˚ - β2, а якщо внутрішні кути вимірювалися проти ходу годинникової стрілки, то α21 -180˚ + β2;

Дирекційні кути ув’язані між собою  у замкненому полігоні , а тому визначивши останній дирекційний кут розрахунки не закінчують. По останньому дирекційному куту, значенню 180˚ і першому внутрішньому виправленому куту β визначають перший дирекційний кут. Якщо при цьому одержують значення β1, яке брали на початку визначення дирекційних кутів, то розрахунки вірні.

Для подальших розрахунків бажано дирекційні кути за відомими формулами перевести у румби і записати у відповідну графу відомості визначення координат. Румби мають напрямок згідно з чвертю кола, у якій був дирекційний кут і числове значення , яке не може бути  більше 90˚.

4. Визначення прирощення координат

Координати точок полігона (ходу) визначають використовуючи координати першої точки  і прирощення координат.

Координати першої точки полігону визначаються від пунктів державної геодезичної мережі, але найчастіше вони вибираються  у так званій місцевій системі координат, коли за Ох та Оу обирають дві взаємно перпендикулярні лінії дороги, або дві взаємно перпендикулярні межі, наприклад, сівозміни.

Прирощення координат визначають за формулами:

ΔХ = соs α, а ΔУ = sіnαּs,

де s-горизонтальне прокладення лінії.

Запам’ятаємо, що при визначенні прирощень координат в теодолітних ходах значення повинні мати знак “+” або “-“ у залежності від того , які знаки мають косинус і синус у кожній з чвертей. При цьому доцільно значення румбів заокруглювати до цілих минут.

Прирощення координат найзручніше визначати на калькуляторах типу МК-51 і інших, які дають змогу визначити значення косинусу і синусу румбу.

Значення прирощення координат достатньо записувати з двома знаками після коми. Теоретично сума плюсових значень і мінусових значень по “Х” і окремо по “У” рівні і різниця між ними дорівнює нулю. Однак заокруглення прирощень до двох знаків після коми дає нам деяку нев’язку, яка при якісних розрахунках менше одного метра. Нев’язка з протилежним знаком розподіляється на прирощення за відповідними математичними законами і це дозволяє звільнитися від похибки.

5. Ув’язка прирощень координат. Визначення координат точок полігону

Якби результати вимірювання кутів і ліній полігону, математичні розрахунки, а також побудови на плані були точними, то наносячі полігон по кутових точках і лініях між ними, ми, вийшовши із точки 1 прийшли б у цю точку. Запроектувавши всі лінії полігону на вісі координат і відзначивши на них прирощення з позитивним знаком з однієї сторони вісі, а від’ємні – з іншої, бачимо, що по кожній вісі суми позитивних прирощень за абсолютним значенням рівні сумі від’ємних прирощень, отже, теоретично алгебраїчна сума прирощень  координат у полігоні по кожній вісі дорівнює нулю: