Обробка результатів нівелювання. Виготовлення графічних матеріалів, страница 2

            Вершини кутів повороту траси закріплюють кілками і позначають так: кут№1…пікет №8+60 і т.д.

            Кутами повороту траси вважають кути відхилення траси від попереднього напрямку.

            У переважній більшості на трасі вимірюють теодолітом повним заходом праві горизонтальні кути ß1 та ß2 як у теодолітних ходах, а кути повороту траси обчислюють за формулами:

правий кут φ1=180˚-β1; лівий кут φ22-180˚

При вимірюванні кутів на трасі визначають по бусолі  прямі і зворотні азимути або румби ліній траси.

Для плавного рівномірного заокруглення траси при її поворотах вписують кругові криві –дуги кругів.

Точки торкання ламаних ліній з кривою позначають так: ПК- початок кривої, СК- середина кривої, КК-кінець кривої. Вказані три точки називають  головними точками кривої. На трасі ці точки закріплюють кілками зі сторожками і обкопкою.

У зв´язку з тим, що вимірювання довжини траси виконують по прямих елементах ламаної лінії, а вписана у кут повороту крива, коротша за ламану, то різниця шляху між ламаною і кривою називається доміром і враховується.

Врахування  доміра при розмітці пікетажа складається з того, що після  вимірювання кута поворота і визначення елементів кривої мірна стрічка повинна бути переміщена вперед по ходу траси на величину доміру.

Одночасно з розміткою пікетажа вздовж траси у характерних місцях рельєфа розмічують поперечники у переважній більшості перпендикулярно до напрямку лінії траси. На поперечниках у точках перегинання схилів забивають кілки, обкопуючи їх у відповідності з вимогами, роблять надписи, наприклад, пікет 2+ліво або пікет 6 право+15.

Отже, при розмітці пікетажа на трасі позначають слідуючи точки: кути повороту, пікети, плюсові точки, головні точки кривої (ПК, СК, КК) і точки на поперечниках.

Через визначені проміжки трасу  закріплюють постійними або тимчасовими реперами у залежності від вимог по виконанню робіт.

3. Розмітка кривих у головних точках

Розміткою кривої  у головних точках називається робота по визначенню і закріпленню на місцевості (на трасі) головних точок кривої. Ця робота виконується при кожній вершині кута повороту у процесі розмітки пікетажа відразу після визначення кута повороту φ.

Радіус кривої R вибирають з нормативної технічної документації. ПО двом величинам: куту повороту φ і радіусу кривої R визначають тангенс Т і криву К, домір Д і бісектрису Б.

Т = Rtg(φ/2); К = (πRφ)/180˚; Д=2Т-К; Б=R[sec(φ/2)-1]

Елементи кривої Т, К, Д і Б визначають безпосередньо у полі по виміряному куту поворота траси і заданому радіусу  кривої , користуючись спеціальними таблицями для розмітки кривої . Існує багато таких таблиць, але найбільш зручними є таблиці Ганьшина, Хренова і Важевського.

4. Складання профілю карти

Нівелювання траси, як і  будь-які інші геодезичні зйомки, закінчується графічним оформленням результатів математичної обробки, тобто складанням профілю.

            Профіль траси складають за даними журналу нівелювання і даних пікетажного журналу. Для більшої виразності вертикальний масштаб приймають у 5-10 разів крупнішим, ніж горизонтальний. Різні дані профілю траси вписують у окремі графи, які у сукупності називаються профільною сіткою. Профільні  сітки для різних споруд мають різний зміст, тобто різну інформацію.

            Побудову профілю починають з заповнення графи «віддалі», куди записують положення пікетів і плюсових точок  шляхом проведення ординат і підписують віддалі між суміжними точками. Віддалі  у 100 метрів (пікети) не підписують.

            Потім з журналу розрахунків нівелювання виписують заокруглені до 0,01 м позначки поверхні землі на пікетах і плюсових точках, так  звані «чорні позначки».