Картки № 1-20 з завданнями для комплексної контрольної роботи з дисципліни "Природні і штучні гази"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство аграрної політики України

··································································

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи _______________···········

„___” _____________ 201 __ р.

П а к е т

комплексної  контрольної роботи з дисципліни „Природні і штучні гази” із спеціальності 5.092123 „Обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Розглянуто на засіданні циклової комісії спеціальних дисциплін.

Протокол № __ від ”__” ________ 201 _ р.

Голова комісії      ________________

м. ···········

2006

Завдання № 1

          1. Для чого спеціалісту газового господарства необхідно знати теплоту згорання газової суміші?

2. Хроматографічний аналіз компонентного складу газу.

3. Розрахувати теплоту згорання бутану при t = 200С та тиску 0,2 МПа, враховуючи, що Qн0 = 118530 КДж/м3.

4. Як запобігти втратам нафтопродуктів при їх зберігання та використанні.

Завдання № 2

1. Чому суміш парів зріджених газів з повітрям є вибухо- і пожеженебезпечною?

2. Швидкість розповсюдження полум’я.

3. Яку ємність повинен мати балон, щоб помістити в ньому 35 моль газу, якщо при t = 170С тиск в балоні Р = 1,6 МПа. Газова постійна R = 8,317 Дж/моль∙Кельвін.

4. Чим забруднюється навколишнє середовище при видобутку нафти і газу.

Завдання № 3

1. Теплові властивості газів.

2. Чому відстій води буде відбуватись в нижній частині резервуарів і апаратів при зберіганні зріджених газів?

3. Газ має наступний склад: СН4 = 98,3%; С2Н6 = 0,45%; С3Н8 – 0,25%; С4Н10 – 0,3%.

Визначити робочий склад газу Qнр суміші, враховуючи, що вміст вологи d = 0,003 кг/м3, а

Qнс СН4 = 35756 КДж/м3 

Qнс С2Н6 = 63652 КДж/м3 

Qнс С3Н8 = 91138 КДж/м3 

Qнс С4Н10 = 118530 КДж/м3 

4.  Заходи по охороні атмосферного повітря на об’єктах видобутку нафти і газу.

Завдання № 4

1. В газопроводі утворилась кристалогідратна пробка до складу якої увійшли СН4 ∙ НО; СО2 ∙ 6Н2О. Як її ліквідувати?

2. Чим визначаються властивості горючих газів?

3. При якій температурі перебував газ у закритій ємності, якщо в результаті нагрівання його на 140 К тиск збільшується в 1,5 рази?

4. Назвати об’єкти і джерела забруднення навколишнього середовища при будівництві нафтопродуктів та газопроводів.

Завдання № 5

1. Описати лабораторний метод визначення парів води в газі.

2. Відділення газу від нафти (сепарація).

3. Привести до нормальних умов 0,05 м3 газу, який перебуває у балоні при t = 210С та тиску 1,6 МПа.

4. Яка шкода завдається грунтам при будівництві газопроводів?

Завдання № 6

1. Очищення газу від пилу.

2. Який рік в Україні вважається початком розвитку газової промисловості і чому?

3. Обчислити пороги вибуховості газу такого складу: СН4 – 20%,          С2Н6 – 40%.

4. Вплив порушень технологій видобутку нафти і газу на чисельність рослинного та тваринного світу.

Завдання № 7

1. Вимоги до палива. Склад палива.

2. Які методи використовують для одержання нестабільного бензину. В чому полягає їх суть?

3. Обчислити теплоту згорання етану при t = 200С та тиску 0,2 МПа, якщо Qнс етану  = 63652 КДж/м3.

4. Чим забруднюється атмосферне повітря на об’єктах видобутку нафти і газу?

Завдання № 8

1. Методи визначення густини газів.

2. Одоризація газів.

3. Розрахувати об’єм кисню та повітря, необхідний для спалювання 10 м3 газу до складу якого переважно входить метан.

4. Перелічити основні заходи по охороні навколишнього середовища при експлуатації газопроводів.

Завдання № 9

1. Властивості зріджених газів та джерела їх одержання.

2. За яких умов можливе стале існування кристалогідратів?

3. Газ при абсолютному тиску 0,5 МПа і температурі 1000С займає об’єм 100 м3. Привести його об’єм до нормальних умов.

4. Як запобігти втрати нафтопродуктів при їх зберіганні та використанні?

Завдання № 10

1. Походження нафти і газу.

2. Назвати основні процеси переробки нафти.

3. Балон об’ємом 20,5 л наповнили метаном. При температурі 170С тиск в балоні дорівнює 87 атм. Визначити масу метану. (Газова постійна R = 0,082).

4. Охорона навколишнього середовища при експлуатації газопроводу.

Завдання № 11

1. Очищення газової суміші від оксиду карбону (ІV).

2. Фізичні властивості газів: густина, в’язкість, вологість.

3. Розрахувати об’єм кисню і повітря необхідний для спалювання 5 м3 метану.

4. Назвати джерела забруднення ґрунтів при видобутку нафти і газу.

Завдання № 12

1. Осушування горючих газів.

2. Чим пояснити зміни у складі супутних нафтових газів?

3. Тиск газу в закритій ємності при температурі 120С дорівнює       0,85∙105 Па.  Яким стане тиск газу, якщо нагріти склянку до 300С?

4. Використання резервного палива.

Завдання № 13

1. Очищення газу від сірководню.

2. Класифікація та склад палива.

3. Густина газу по повітрю dпов = 0,55 кг/м3. Який об’єм займають за нормальних умов 48 г цього газу?

4. Енергозберігаючі технології. (Чим можна замінити використання газу?).

Завдання № 14

1. Класифікація газів.

2. Зберігання зріджених газів.

3. Розрахувати межі вибуховості газу такого складу: СН4 – 81%,          С2Н6 – 0,8%, С3Н8 – 0,5%, С4Н10 – 2%, якщо нижня межа вибуховості:             СН4 – 5,3%, С2Н6 – 3%, С3Н8 – 2,2%, С4Н10 – 1,9%, а вища СН4 – 15%,            С2Н6 – 12,5%, С3Н8 – 9,5%, С4Н10 – 8,5%.

4. Чим забруднюється атмосферне повітря на об’єктах видобутку газу?

Завдання № 15

1. Як називається наявність газу в нафті? Це позитивний показник для нафти? (Дати пояснення).

2. З якою метою відбирають проби газу?

3. Чому дорівнює густина по повітрю газової суміші, яка містить (по об’єму) 93% метану і 2% етану?

4. Як запобігти втратам нафтопродуктів при їх зберіганні та використанні?

Завдання № 16

1. Одоризація газів. Чи має Україна свій вітчизняний одорант?

2. Дати характеристику газам чистогазових родовищ?

3. Розрахувати теплоту згорання метану при температурі 170С і тиску 1,8 МПа, враховуючи, щ Qнс метану  = 35756 КДж/м3.

4. Заходи по охороні навколишнього середовища на об’єктах видобутку нафти і газу.

Завдання № 17

1. Підготовка газу до транспортування і використання.

2. Вимоги до зріджених газів.

3. Деяка маса газу при тиску 0,6 МПа і температурі 250С займає об’єм 0,60 м3. Знайти об’єм газу за нормальних умов.

4. Запропонуйте заходи по економії природного газу.

Завдання № 18

1. Перші відомості про гази.

2. Теплота згорання. Умовне паливо. Тепловий коефіцієнт палива.

3. Обчислити межі вибуховості газової суміші такого складу: СН4 – 50%, С2Н6 – 3%, С3Н8 – 3,9%, С4Н10 – 2%, якщо нижня межа вибуховості: СН4 – 5,3%, С2Н6 – 3%, С3Н8 – 2,2%, С4Н10 – 1,9%, а вища: СН4 – 15%, С2Н6 – 12,5%, С3Н8 – 9,5%, С4Н10 – 8,5%.

4. Заходи по охороні ґрунтів при видобутку нафти і газу.

Завдання № 19

1. Методи визначення теплоти згорання газів.

2. Порівняти гази чистогазових родовищ і супутні нафтові гази.

3. Чому дорівнює густина по повітрю газової суміші, яка містить (по об’єму) 75% метану і 25% кисню?

4. Чим можна замінити природний газ?

Завдання № 20

1. Розвиток газової промисловості України.

2. Методи одержання зріджених газів. Їх суть.

3. Розрахувати теплоту згорання газової суміші в перерахунку на робочий склад, якщо вміст вологи d = 0,005 кг/м3, а Qнс суміші  = 38890 КДж/м3.

4. Чим забруднюється навколишнє середовище при будівництві газопроводів і нафтопроводів?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
59 Kb
Скачали:
0