Зміст програми з дисципліни "Інженерно-технічне устаткування будівель", страница 3

Водяне опалення з природною і штучною циркуляцією води. Місцева і централізована системи опалення.. Повітряне і парове опалення. Променеве опалення.

Прочитайте

Л- 3, с. 53 – 55, 61-111;   Л- 11, с. 135 -153;  Л-6, с.104 -107; Л-14, с.58 – 61;

Зверніть увагу

Класифікація системи опалення за теплоносіями. Класифікація системи опалення за джерелом теплопостачання. Принцип дії системи опалення з природною циркуляцією води та її застосування. Конструкції систем опалення з примусовою циркуляцією води. Різновиди схем систем опалення будівель.

Питання для самоконтролю

1. Як класифікуються системи опалення за теплоносіями?

2. Поясніть принцип циркуляції води в системі опалення з природною циркуляцією.

3. Накресліть однотрубну систему опалення.

4. Чим різняться системи опалення з верхньою і нижньою подачею?

2.4 Системи теплопостачання.

Теплопостачання від теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та котелень. Способи приєднання споживачів тепла до теплових мереж централізованого теплопостачання. Місцеві системи опалення .Котли для індивідуального і групового опалення будівель. Дахові котельні. Топкові.

Прочитайте

Л- 3, с. 29 - 40;   Л-6, с.156 -167; Л-14, с.62 – 98; Л- 11, с. 144 -153

Зверніть увагу

Переваги і недоліки централізованих систем теплопостачання. Конструкція і принцип дії елеваторного вузла. Параметри, за якими розраховується елеватор. Конструкція котлів для індивідуального опалення та вибір їх за потужністю. Вивчення питання про застосування дахових котелень і топкових потребує опрацювання електронних засобів інформації (Інтернет) та інших першоджерел, потрібна консультація викладача.

Питання для самоконтролю

1. За яким принципом діє елеватор?

2. Скільки типорозмірів елеваторів ви знаєте?

3. Що означає безпосереднє приєднання споживача тепла до тепломережі?          4. За якими параметрами вибирається потужність котла для індивідуального опалення?

2.5 Опалювальні прилади системи опалення.

Призначення опалювальних приладів. Типи опалювальних приладів та їх конструкція. Порівняльна характеристика опалювальних приладів. Запірно-регулююча арматура та інші пристрої.

Прочитайте

Л- 3, с. 53 – 61, 65-72;   Л- 11, с. 153 -159;  Л-6, с.110 -123; Л-14, с.110– 118.

Зверніть увагу

Конвективний і радіаційний способи віддачі тепла опалювальними приладами. Конструкція і матеріал опалювальних радіаторів. Конструкція і принцип дії конвекторів. Застосування ребристих труб та регістрів в системах опалення приміщень. Видалення повітря з системи опалення.

Питання для самоконтролю

1. В яких випадках опалювальний прилад відносять до конвектора?

2. Назвіть конструктивні розміри чавунних радіаторів.

3. Якими параметрами обмежено застосування чавунних радіаторів в системі опалення?

                4. З якою метою і як видаляється повітря з системи водяного опалення?

2.6 Експлуатація систем опалення

Підготовка системи опалення до роботи. Запуск системи опалення в роботу, регулювання і обслуговування. Шляхи підвищення ефективності роботи систем опалення. Сучасні тенденції вирішення проблем забезпечення енергоносіями споживачів. Альтернативні джерела енергії.

Прочитайте

   Л- 11, с. 153 -159;  Л-6, с.167 -169, 154 – 156; Л-14, с.149– 167.

Зверніть увагу

Порядок проведення підготовки системи опалення до експлуатації. Завдання і спосіб випробування системи опалення. Роботи по заповненню системи опалення водою. Промивка системи опалення. Регулювання  і балансування роботи системи опалення. Диспетчеризація процесу теплопостачання. Застосування для опалення приміщень тепла сонця та землі. 

Питання для самоконтролю

1. Коли проводиться випробування системи опалення будівлі?      

2. Назвіть роботи, які виконують при підготовці системи опалення до роботи.

3. Що дає диспетчеризація процесу теплопостачання ?

                4. Що таке теплова помпа?

Практичне заняття №2

Визначення тепловитрат з житлового або промислового приміщення.

Пояснення

Практична робота виконується студентом в аудиторії під керівництвом викладача. Для цього кожному студенту видається окреме завдання  і потрібний довідниковий матеріал. Студент повинен бути теоретично підготовлений з  названої теми і мати обчислювальний інструмент.