Ефективність роботи газифікованих котельних агрегатів

Страницы работы

Содержание работы

Охтирський технікум СНАУ

ЛЕКЦІЯ № 13

(Тематична)

Навчальна дисципліна – ГКА.

Тема лекції: Ефективність роботи газифікованих котельних агрегатів.

Для студентів ІІІ курсу, спеціальність 5. 092123.

Тривалість – 65 хв.

План

викладення  лекційного матеріалу

1. Показники ефективності спалювання газового палива в котлах.

2. Визначення коефіцієнту корисної дії котлоагрегату.

        Тепловий баланс котла.

Викладач: Пугачов О.О.

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної циклової

 комісії спеціальних дисциплін (спеціальність 5. 092123)

протокол №від „     „                2004 р.

Голова циклової комісії                      Пугачов О.О.

1.  Показники ефективності спалювання газового палива в котлах

Оцінка роботи котельної здійснюється по її техніко-економічним показникам.

Основним показником економічності спалювання газоподібного палива в котельних є витрати його на виробництво 1 Гкал тепла або 1 кг (т) пари. Витрати газу нормуються в кілограмах умовного палива (кг у.п.).  Для перерахунку газу в умовне паливо застосовують паливний еквівалент ЕП.

Питомі витрати газоподібного палива на виробництво гарячої води або пари в кг у.п./т пари визначається за формулою:

bУ =  VН·ЕП/DП   або bУ = VН·ЕП/QК,   

де   VП – кількість газу, який затрачено на виробництво пари за годину, м3/год;

        ЕП – паливний еквівалент;

        DП – кількість пари, яка вироблена в котельні за годину, кг/год,

       QК – кількість тепла, яке вироблено за годину в котельні, Гкал/год.

Нормативні питомі витрати палива – це максимально допустима кількість умовного палива, яка повинна витрачатись на виробництво одиниці пари при умовах визначених технологічним режимом.

Кількість відпущеного тепла визначається як різниця між кількістю виробленого тепла і витратами на свої потреби та втратами в котельні. Витрати тепла на свої потреби котельні залежать від теплової схеми, типу котлоагрегату, кліматичних умов та експлуатаційного стану обладнання. Повні витрати на свої потреби в котельні ∑QС.П складаються з таких складових: втрати з періодичною QП.ПР та безперервною QБ.ПР продувками; витрати тепла в установках хімводопідготовки  QХ.В; витрати палива на розпалювання котла QР.К; витрати на привід парових живильних насосів QЖ.Н; витрати для нагріву води QГ.В та опалення котельні QО.К; втрати з відкритих баків і неізольованих трубопроводів QН.Т.

∑QС.П = QП.ПР + QБ.ПР + QХ.В + QР.К + QЖ.Н + QГ.В + QО.К + QН.Т.

Витрати тепла на свої потреби котельні та втрати тепла в котельні можливо визначити безпосереднім вимірюванням або розрахунком.

Приблизні, експериментально визначені витрати тепла на свої потреби котельні такі:

Парові котли, які мають деаерацію і безперервну продувку …………….2,5 – 3%

Теж, без деаерації і безперервної продувки ………………………………2,0 – 2,5%

Водогрійні котли ……………………………………………………………0,5 – 1,5%

По діючим нормативам максимальні часові розрахункові витрати тепла на свої потреби котельної не повинні перевищувати 3% від встановленої теплопродуктивності котлів.

Питомі витрати палива на 1 Гкал відпущеного тепла  визначають з співвідношення:

bП.В = VН·EП / (QК - ∑QС.П).

Питомі витрати поділяють на агрегатні (котел) і цехові (котельна). Агрегатні питомі витрати палива на 1 Гкал відпущеного палива для котельних з різними типами котлів приблизно такі, кг у.п.:

Чавунні секційні котли ……………………….200-205

Жаротрубні …………………………………….185-190

Вертикально-циліндрічні ……. ………………185-190

Горизонтально-водотрубні ……………………168-172 

ДКВР (без хвостових частин) ………………….163-165

Водотрубні (більше 25 т/год) ………………….158-160

Питомі витрати палива на виробництво тепла (пари) визначаються ступінню удосконалення процесу перетворення хімічної енергії палива в котлі в теплову енергію робочого середовища, яка характеризується к.к.д. брутто ήК.Б.

ήК.Б =  QК / (7000· VН·EП),

де  QК – тепло, яке сприйняло робоче тіло;

     7000· VН·EП = QП – кількість тепла, яке отримано від спалювання палива.

Питомі витрати палива  на відпущене тепло (пару) визначаються к.к.д. нетто ήК.Н., враховує витрати тепла на свої потреби.

ήК.Н = (QК - ∑QС.П) / (7000· VН·EП).

2. Визначення коефіцієнту корисної дії котлоагрегату.

Тепловий баланс котла.

Співвідношення між теплом, яке надходить в котел, корисно використаним теплом в котлі та втратами визначається тепловим балансом, віднесеним до 1 кг або 1 м3 спаленого палива. Тепловий баланс котла визначається рівнянням, ккал/кг або ккал/м3,

QН + QФ.П + QФ.пов = Q1 + Q2 + Q3 +Q4 + Q5,         (1 )

де QН – нижча теплота згоряння палива;

     QФ.П – фізичне тепло палива;

     QФ.пов – фізичне тепло повітря;

     Q1 – тепло, яке сприйняло робоче тіло;

     Q2 – тепло, яке втрачається з виходящими газами;

     Q3 - тепло, яке втрачається внаслідок хімічної неповноти згоряння;

     Q4 - тепло, яке втрачається внаслідок механічної неповноти згоряння;

Q5 - тепло, яке втрачається з поверхні котлоагрегату в навколишнє середовище.

В розрахунках пов’язаних з спалювання газу  Q4 дорівнює нулю. Фізичне тепло, яке надходить до котла з газом і паливом (QФ.П, QФ.пов), як правило, враховується не в приходні частині, а відповідним зменшенням втрат з газами, які видаляються з котла.

І тоді, якщо складові рівняння (1) поділити на QН то, воно прийме вигляд:

1 = q1 + q2 + q3 + q5,

або

q1 = 1 – (q2 + q3 + q5).

 

Для визначення к.к.д. застосовують прямий і зворотній методи (прямого і зворотного балансу). При прямому методі потрібно вимірювати параметри і кількість пари і води, температуру, тиск і склад газу та вихідних газів. Таке вимірювання трудомістке, а іноді сумування складових балансу призводить до неузгодженості. Тому частіше користуються зворотним методом, застосування якого потребує визначення величин, які характеризують втрати тепла з вихідними газами. Значення q5 застосовують по нормативним даним.

Визначення к.к.д. по зворотному балансу вважається більш достовірним і рекомендується при обробці даних іспитів котла.

Корисно використане тепло з розрахунку на 1 м3 спалюваного палива для парових котлів визначають за формулою:

Q1 = [DП.П·(iп.п – іж..в) + D·(іп – іж.в) + Gпр·(ік.в – іж.в)];

якщо виробляється насичена пара то:

Q1 = D·( іп – іж.в)/ VН;

для водогрійних котлів:  Q1 = Gв·(і2 – і1)·с/ VН,

де  DП.П, D – кількість перегрітої і насиченої пари, кг/год;

   iп.п, іп, іж..в, ік.в – ентальпія перегрітої і насиченої пари, живильної і котлової води, ккал/кг;

  Gпр – витрати продув очної води, кг/год;

  Gв – витрати води через водогрійний котел, кг/год;

  і1, і2 – ентальпія води на вході в котел і на виході з нього, ккал/кг;

  с – теплоємність води, приймаємо рівною 1.

К.к.д. брутто котла в % буде визначено так:

ήК.Б = q1 = (Q1/ QН)·100.

Похожие материалы

Информация о работе