Встановлення газових кухонних плит, страница 2

Нині замість традиційного жорсткого приєднання газової плити до газопроводу широко застосовують гнучке з'єднання (рис. 5.3), яке дуже легко викона­ти. Швидке гнучке з'єднання номінальним діамет­ром DN 15 mm (Р 1/2") складається з кульового куто­вого крана і гнучкої приєднувальної трубки (шлангу) зі спеціально сформованої нержавіючої сталі. Таке з'єднання широко використовують у Західній Євро­пі для приєднання газових кухонних плит, жаровень, духовок і випромінювачів. їх виготовляють відпо­відно до вимог норми DIN 3383. У торгівлю допус­кають лише з'єднання зі знаком безпеки. Кульовий кран розташований у штепсельному корпусі швидко­го з'єднання. Штепсельна частина служить для з'єд­нання із гнучкою трубкою. Приєднати або від'єдна­ти гнучку трубку можна лише тоді, коли кульовий кран швидкого з'єднання замкнений. Це можна зро­бити обертом ручки, розміщеної на гнучкій трубці у штепсельній частині крану. У корпусі крану є огля­дове вічко, що дає змогу контролювати взаємодію елементів.

Поворот ручки в позицію 1 (за годинниковою стрілкою) закриває кран з одночасним блокуван­ням гнучкої трубки, що унеможливлює її витяган­ня. Подальше обертання ручки відкриває кульовий кран і звільняє потік газу. Оптичне оглядове вічко реагує на це зеленим кольором. Перекриття пото­ку газу і роз'єднання відбувається обертанням руч­ки вліво до упору.

Приєднувальна трубка складається зі штепсельно­го наконечника, ручки, гнучкого шлангу і гайки для приєднання до газового приладу. Гнучкий шланг ви­готовлений з двох шарів: внутрішнього — із гофро­ваної нержавіючої сталі, зовнішнього захисного — із нержавіючої корозієстійкої сталі, що захищає газо­ву трубу від механічних пошкоджень, забруднення і розтягу.

 Рис. 5.4  Встановлення газової кухонної плити в комплект кухонних шафок

Крім того, ця "оболонка" стійка до електричного пробою до 20 кВ/мм2 у випадку контакту з електро­приладами без захисту від ураження струмом.

Відповідно до чинних у Німеччині протипожежних норм НТВ, швидкісне з'єднання вогнестійке до темпе­ратури 650°С протягом 30 хв за тиску 100 мбар.

Швидкісні гнучкі з'єднання виготовляють довжи­ною 50, 80, 100, 125 і 150 см.

Рис.5.5 Газова кухонна плита з духовкою і шафкою для балону

1- балон 11кг на газ пропан-бутан;

2- гнучка приєднувальна трубка;

3- пальники;

4- кришка газової плити;
5 – духовка

Встановлення газових кухонних плит відносно до інших елементів обладнання кухні

В наш час газові кухонні плити найчастіше є од­ним із елементів кухонного комплекту. Щоб забезпе­чити раціональну організацію роботи, потрібно пра­вильно розташувати кухонну плиту відносно до мийки (або посудомийної машини), холодильника та кухон­них меблів.

Відстань витяжки до газової плити має бути що­найменше 650 мм (рис. 5.4).

Мінімальна віддаль бічних стінок кухонної пли­ти до низьких кухонних шафок повинна складати 20 мм (цю відстань можна зменшити за умови за­стосування термоізоляційних вкладишів), а до висо­ких — 150 мм. Крім того, кухонна плита не повинна закривати користувачеві вільний доступ до кухон­них меблів.

Останнім часом у кухнях стали встановлювати га­зовий проточний двофункційний котел або газовий проточний водонагрівач. Щоб уникнути перешкод для доступу повітря, необхідного для спалювання, міні­мальна горизонтальна віддаль цих приладів від краю кухонної газової плити повинна складати 400 мм.

Встановлення газових кухонних плит, що працюють на зрідженому газі із балона

Газові кухонні плити з духовкою, залежно від міс­ця розташування балона, можна з'єднувати такими способами:

• якщо газова кухонна плита обладнана відповід­ною вентильованою шафою та шаром термоізоля­ції між камерою духовки і газовою плитою, — за допомогою короткої гнучкої труби, що дає змогу швидко й без зайвих клопотів замінювати газовій балон (рис.5. 5);

•  якщо газова кухонна плита є стандартною — за до­помогою гнучкої труби з відповідним допуском до­вжиною 1-3 м та ділянки сталевої труби довжиною
щонайменше 0,5 м, яка захищає гнучку трубу від на­грівання (рис. 5.6 а). Кінці шлангу потрібно зафіксу­вати металевими затискачами;

•  за допомогою гнучкої труби (шлангу) в сталевому об­плетенні з відповідним допуском довжиною 1,5-3 м.
Для газового балону слід передбачити постійне місце встановлення, тому що його потрібно прикрі­плювати до стіни за допомогою легконакидного хо­мута або ланцюга.

Віддаль між газовою плитою з духовкою і балоном можна зменшити до 100 мм за умови встановлення термоізоляційного екрану (рис. 5.6 б).

Труби, якими газ подається до кількох газових при­ладів, облаштовують кульовими кранами (перед кож­ним приладом). □

Рис.5. 6. Способи приєднання газового балона до кухонної плити

        з   духовкою

а)без термоізоляційної перегородки:

1- газовий балон,

2- хомут, З - редуктор, 4 - ділянка гнучкої труби,

5- з'єднання з наконечником до шлангу,

6- ділянка сталевої труби,

7-духовка газової кухонної плити;

б)         з термоізоляційною перегородкою:
1 - газовий балон, 2 - хомут, 3 - редуктор,

4 - ділянка гнучкої труби, 5 - кріпильний хомут,

        6 - сталева труба, 7 - термоізоляційна перегородка,

        8 - газова кухонна плита з духовкою