Водяна пара, витікання та дроселювання газів і пари. Способи розповсюдження тепла, страница 2

Але з практичною метою діаграма І-s  будується не для всієї області насичення, а для її частки , яка наближується до області перегріву, якою найчастіше приходиться користуватися.

( Запропонувати рішення практичної задачі з використанням І –s діаграми).

3. Поняття про витікання газів і пари. Критична швидкість. Сопло    Лаваля. Процес дроселювання газів і пари.

Для перетворення енергії пари або газів в механічну роботу використовуються теплові двигуни (турбіни). Принцип дії їх засновано на використанні енергії струї пари або газу, яка витікає під тиском з замкнутого об’єму кріз малий отвір – сопло.

Вважається цей процес відбувається швидко, без теплообміну з зовнішнім середовищем. І тому розширення газу під час витікання його кріз сопло вважається адіабатним процесом. Робота адіабатного процесу розширення газу виконується за рахунок змінення внутрішньої енергії.

Швидкість витікання газу з сопла визначають за формулою:

С =          (3.1)

Де і1 – ентальпії робочого тіла при виході з сопла;

      і2 – ентальпії робочого тіла після виходу робочого тіла з сопла.

Формулою 3.1. зручно користуватися під час визначення швидкості витікання пари з сопла, тому що ентальпію можливо легко визначити за допомогою Іs діаграми.

Кількість газу, який витікає кріз сопло в основному залежить від співвідношення тисків на виході з сопла та тиску на вході в сопло (). В дійсності, як показують досліди, секундні витрати збільшуються, починаючи з ноля, коли співвідношення дорівнює 1, до деякого значення, при зменшенні співвідношення. Але це збільшення витрат доходить до якогось максимума, а потім остається незмінним при зменшенні співвідношення тисків Р1 і Р2.

Це співвідношення тисків, при якому не відбувається подальше збільшення витрат витікання газу називають критичним, а швидкість витікання газу – критичною швидкістю. Критична швидкість визначається за формулою:

СКР = ,           (3.2)

де k – коефіцієнт адіабати.

Перепад тиску та значна частка тепла, при витіканні газів кріз звичайні сопла, не використовується, тому що розширення робочого тіла відбувається поза соплом і супроводжується завихренням, тобто переходом кінетичної енергії в теплову.

Для повного використання енергії струї газу або пари (повного використання перепаду тиску), та коли бажано отримати витікання струї газу з за критичними швидкостями, використовують сопла спеціальної конструкції. Таку конструкцію сопла запропонував шведський вчений Лаваль. Найбільш вузький переріз цього сопла (горловина) розраховується таким чином щоб витрати були максимальними, а швидкість витікання критичною. За горловиною починається розширюючаяся частина сопла, в якій відбувається поступове розширення газу або пари до тиску зовнішнього середовища. Тому що витрати остаються постійними, збільшення питомих витрат робочого тіла призводить до підвищення швидкості витікання його.

Конструкція сопла Ловаля, з метою попередження відриву струї газу від стінок сопла під час великих швидкостей, передбачає кут розширення сопла в межах 8 - 12˚.

 Процес дроселювання.                                        :                                   :                                     В теплотехнічних установках на шляху руху робочого тіла (пари, газів) до двигунів або до вимірювальних приладів встановлюються різна запірно-регулююча арматура, яка має звужений прохідний переріз. Під час проходження газів або пари через звужуючу частину трубопроводу відбувається зниження тиску робочого тіла від Р1до Р2. Таке зниження тиску називають дроселюванням.

Крім зниження тиску при дроселюванні відбувається і зниження швидкості руху пари або газу, тобто знижується кінетична енергія. Ентальпія  пари практично не змінюється (на Іsдіаграмі цей процес відображається горизонтальною прямою). У більшості випадків процес дроселювання – шкідливе. Наприклад при дроселюванні  перегрітої пари можливе зниження температури пари, а вона оставатиметься перегрітою.