Виконання робіт по риттю траншеї одно­ківшевими екскаваторами з відсипанням ґрунту у відвал чи навантаженням в автотранспорт (Технологічна карта)

Страницы работы

Содержание работы

4 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

4.1 Область використання

Технологічна карта розроблена на виконання робіт по риттю траншеї одно­ківшевими екскаваторами, який обладнаний оберненою лопатою, з відсипанням ґрунту у відвал чи навантаженням в автотранспорт.

Вибір марки екскаватору виконується в залежності від параметрів траншеї, які встановлені, проектом, з врахуванням специфічних міських умов.

4.2 Організація і технологія виконання робіт

До початку розробки траншеї екскаватором необхідно виконати слідуючі ви­ди робіт:

1)  розбити і закріпити трасу газопроводу на місцевості шляхом встановлення  розбивочних знаків;

2)  відрити шурфами місця перетину траси газопроводу з діючими підземни­
ми комунікаціями;

3)  встановити огородження і попереджувальні знаки в місцях виконання робіт.

В зимовий період до початку розробки траншеї необхідно очистити трасу від снігу.

Розміри ділянки, яка очищається визначаються в залежності від продуктив­ності комплексу машин і повинні відповідати проходженню траншеї за одну-дві зміни.

Вздовж розміченої траси газопроводу через кожні 40-50 м на переломах по­вздовжнього профілю на відстані 0,5 м від краю траншеї, що розроблюється, не­обхідно встановити візірки з робочими відмітками глибини розробки траншеї екс­каватором.

При розробці траншеї повинні виконуватися вимоги будівельних норм і пра­вил по техніці безпеки в будівництві.

При ритті траншеї одноківшевими екскаваторами, для скорочення затрат ру­чної праці, роботи по підчистці дна траншеї необхідно виконувати одночасно з роботою екскаватора. Працівники, які виконують підчистку дна траншеї (1-2 зем­лекопа), повинні знаходитися поза зоною дії ковша екскаватора і знаходитися та­ким чином, щоб мати можливість підкидувати грунт, який обвалився зі стінок і берми траншеї під ківш екскаватора (а не на берму траншеї).

Кінцеву підчистку і планування дна траншеї необхідно виконувати безпосе­редньо перед вкладанням газопроводу в траншею.

Мадюнок 4.1- Схема організації робіт при розробці траншеї одноківшевим екс­каватором з відсипанням ґрунту у відвал.

Об'єми земляних робіт на 1 м відривання траншеї приведені в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1)

Таблиця 4.1 – Об¢єми земляних робіт на 1 м відривання траншеї

Глибина заповнення траншеї, м

Об'єм відривання траншеї з вертикальними стінками, м3 на 1 м траншеї, при ширині, м

0,7

0,8

0,9

1.1

1,2

0,8

0,56

0,64

0,72

0,88

0,96

1,0

0,7

0,8

0,9

1,1

1,2

1,2

0,84

0,96

1.08

1.32

1.44

1,5

1,05

1,2

1.35

1,65

1,8      

При наявності в проектній документації вказівок про необхідність кріплення вертикальних стінок траншеї, відразу за розробкою траншеї, на відстані не менше 10 м від екскаватора повинні встановлюватися кріплення інвентарного типу.

При роботі одноківшевим екскаватором необхідно зменшувати протяжність робочого циклу шляхом суміщення операцій повороту екскаватора з операціями по опусканню ковша для його повного наповнення і підйому для розвантаження.

Розвантаження ковша необхідно виконувати в односторонній відвал; при цьому із верхніх шарів грунт необхідно вкладати в найбільш віддалені частини відвалу з поступовим приближенням місць розвантаження ковша до бровки тран­шеї по мірі її заглиблення.

Розробка ґрунту виконується повздовжнім проходженням, при чому у випад­ку, коли передбачене навантаження ґрунту в автосамоскиди, встановлення авто­самоскидів під навантаження повинно проводитися з таким розрахунком, щоб кут повороту стріли екскаватора при розвантаженні ковша був не більше 80° (малюнок 4. 2).

Для перевезення ґрунту необхідно використовувати автосамоскиди САЗ-3504. ЗІЛ-ММЗ-555 і ін.

У випадку знаходження діючих підземних і інших споруд, які не зазначені в проектній документації, земляні роботи повинні бути зупинені, на місце роботи викликані представники організації, які експлуатують дані споруди. Одночасно вказані місця необхідно обгородити і застосувати міри по збереженню знайдених підземних споруд від пошкоджень.

Малюнок 4.2 - Схема організації робіт при розробці траншеї одноківшевим екс­каватором з навантаженням ґрунту в автосамоскид

Похожие материалы

Информация о работе