Визначення густини горючих газів (Інструкційна картка для проведення лабораторно-практичного заняття)

Страницы работы

Содержание работы

···························

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА для проведення лабораторно-практичного заняття

І Іавчальна дисципліна________ Природні і штучні гази_______________

Гема іаняпя:__________ Визначення густини газу____________________

Робоче місце______ аудиторія або лабораторія ГПЗ_________________

Тривалість заняття:_____ 8O

Мета заняття:   Навчити студентів визначати густину газу різними методами

___________ Розвинути навики роботи з обладнанням, залучити студентів до

______ самостійноїроботи____________________________________________

Обладнання      Інструкційні карти, пікнометр, аналітичні терези, ефузіометр,

_____ ареометр_________________________________________

Правила по техніці безпеки на робочому місці

/.  В лабораторії студенти знаходяться на своїх робочих місцях. Переміщення по лабораторії, не передбачене виконанням роботи забороняється.

2.  Не працювати з приборами без дозволу лаборанта, викладача,

3.  При  наявності  недоліків  в роботі приборів  доповісти лаборанту або викладачу.

4.  Кожний студент після інструктаж:}' по техніці безпеки розписується в журналі лабораторних робіт.

Зміст та послідовність виконання завдання

/. Теоретичні основи.

Густина газу є однією з  основних величин, необхідних при врахуванні витрат газу, який добувають на промислах, який транспортують по газопроводах і використовують в промисловості і побуту.

Основний метод визначення густини газу в газовій промисловості - метод зважування (пікнометричний), як найменш простий в лабораторних умовах.

Густина газу - відношення в грамах чи кг маси на літр або кубічний метр сухого газу до стандартних умов.

2. Послідовність виконання роботи:       додається


Після виконання завдання студент повинен:

3 н а т и

В м і т и

Прибори для відбору проб і аналізу газу, методи визначення густини газу, правила техніки безпеки при виконанні робіт в лабораторії.

Визначити густину газу різними методами, дотримуватись правил безпеки при виконанні робіт з газом.

Захист роботи:

Дані відповіді па мигання:

/.   Що називають пустішою газу.

2.  Які існують методи експериментального визначення густини горючих газів. З   Види пікнометрів.

4. Дія чого повітря. досліджуваний газ попередньо пропускають через систему хлоркальцієвих трубок?

Завдання для самостійної роботи_________ ]cmop. 79- 86, 87- 92____

Інструкційна карта складена_____________________________________

Розглянуто   та   схвалено   на   засіданні   циклової   комісії   спецдисциплін спеціальності 5.092123.

Протокол №___ від „____ "______________ 201__ р.

Голова циклової комісії    ···························


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема. Визначення густини горючих газів.

Мета. Експериментально визначити густину горючих газів пікнометричним методом.

Обладнання. Пікнометр, газометр з горючим газом, аналітичні ваги.

Хід роботи

Чистий і просушений пікнометр заповнюють сухим повітрям, яке попередньо
пропускають через барометр з 30%-м розчином КОН і хлоркальцієву трубку,
витримують 20 хв., вирівнюють тиск у ньому з атмосферним, відкривши кран,
зважують з точністю до 0,0002 г на аналітичних вагах;             — маса пікнометра з

повітрям, г.

Пікнометр продувають зі швидкістю найбільше 0,8 л/хв. 20-кратним об'ємом
досліджуваного газу, попередньо пропущеного через систему хлоркальцієвих трубок,
витримують 20-30 хв і після вирівнювання тиску зважують;               — маса

пікнометра з газом. Визначають внутрішній об'єм пікнометра. Для цього його заповнюють дистильованою водою і після витримки 20-30 хв. Зважують на технічних вагах;      — маса пікнометра з водою, г.

Визнають об'єм пікнометра, мл:

маса повітря в об'ємі пікнометра визначається за формулою, г:

д/       — густина відповідно води і повітря визначається по таблиці 1,2.

ТАБЛИЦЯ №1
Густина води             , г/мл, при різних температурах

Температура °С

ρ

Температура °С

ρ

Температура °С

ρ

10

0,99973

16

0,99897

22

0,99780 0,99732

12

0,99952

18

0,99862

24

0,99732

14

0,99927

20

0,99823

26

0,99681

28

0,99626


ТАБЛИЦЯ №2

Густина повітря     р2, г/мл, при різних тисках і температурах.

Температура

Тиск, мм рт.ет.

°С

740

750

760

         14

0,001197

0,001213

0,001230

16

0,001189

0,001205

         0,001221

18

0,001181

0,001197

         0,001213

20

0,001173

0,001189

0,001204

22

0,001165

0,001180

0,001196

24

0,001157

0,001173

0,001188

Маса пікнометра без повітря, г:

Маса газу в об'ємі пікнометра г:

Густина газу визначається за формулою:

Густина газу при нормальних умовах:

де Рб і Ргаз відповідно барометричний тиск і тиск газу, Па.

Відносна густина газу визначається за формулою:

Дані досліджень і результати обробки даних записують в протокол.

Протокол. Результати визначення густини горючих газів пікнометричним методом.

Дані досліджень

Результати обробки даних досліджень

Контрольні питання.

1.  Що називають густиною газу?

2.  Які є методи експериментального визначення густини горючих газів?

3.  Яка будова пікнометра?

4.  Для чого повітря, або досліджуваний газ попередньо пропускають через систему хлоркальцієвих трубок?

5.  За яким правилом обчислюють густину газової суміші при ну. та при заданих умовах?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
61 Kb
Скачали:
0