Будівництво і монтаж поліетиленових газопроводів. Експлуатація і ремонт поліетиленових газопроводів, страница 8

На час проведення пневматичних випробувань трубопроводів повинна встановлюватись охоронна зона. Мінімальна відстань в будь-якому напрямку від досліджуваного трубопроводу до меж зони при підземному прокладанні — 10 м. Межі зони помічають прапорцями. Спостереження за охоронною зоною здійснюють контрольні пости: для зовнішніх трубопроводів в умовах ^достатньої видимості пост на 200 м трубопроводу; в інших випадках число постів визначають з урахуванням місцевих умов з тим, що охоронна зона повинна була освітлена.

Перебування людей в охоронній зоні під час підняття тиску в трубопроводах при випробуванні на міцність забороняється. Компресор, що використовують для проведення випробувань, слід розташовувати за охоронною зоною. При збільшенні тиску в газопроводі необхідно безперервно вести спостереження за показниками манометрів. У випадку підвищення тиску в трубопроводі (внаслідок його нагріву) виконується скид повітря. При виявленні тріщин або інших пошкоджень, витікань повітря на рознімних з'єднаннях випробування слід зупинити до усунення несправностей і пошкоджень. Перед продуванням трубопроводів після випробувань встановлюють щити біля кінців труб випробовуваних ділянок для захисту людей від твердих часток та предметів.

ВИСНОВОК

Розширення обсягів будівництва газопроводів, а також підвищення рівня газифікації, особливо в сільській місцевості, можливі за рахунок зниження металоємкості систем газопостачання. Постановою "Про виробництво і використання нових труб у будівництві та реконструкції газових мереж" від 10 липня 1997 року Кабінет Міністрів зобов'язав Міністерство аграрної політики, Міністерство промисловості, Міністерство машинобудування, Державну акціонерну компанію "Укргаз" забезпечити виконання затверджених заходів щодо впровадження високоефективних ресурсозберігаючих технологій спорудження газопроводів з поліетиленових труб.

Реалізація цих перспективних направлень можлива при широкому розповсюдженні передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо

проектування,  будівництва,  експлуатації та ремонту газопроводів  з поліетиленових труб.

Провідна роль при виконанні цих робіт належить технікам газового господарства. Від їх кваліфікації буде залежати надійність та довговічність поліетиленових газопроводів, їх безперебійна робота.

ЛІТЕРАТУРА

Альбом технологических карт строительства распределительньїх газопроводов с полизтиленовьіх труб. - Саратов: Гипрониигаз, 1985.

Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности. -К.: Урожай, 1992.

Кайгородов Г.К., Логинов B.C. Полготиленовьіе подземньїе газовьіе сети. - Л.: Недра, 1991.

ДБН В2.5.-20-2001 Газопостачання. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. - К., 2001.

Шальнов А.П. Строительство газовнх сетей и сооружений. - М: Стройиздат, 1980.

Шишко Г.Г. Перспективньїе направлення снижения металлоемкости систем газоснабжения Украинской ССР. Учебное пособие. - К.: ИПК Минжилкомхоза УССР, 1990.

Юренко В.В. Городское газовое хозяйство. Справочное пособие. -М: Недра, 1991.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ГАЗОПРОВОДІВ

5.1 Обслуговування та експлуатація поліетиленових газопроводів

Під поняттям "експлуатація" розуміють комплекс заходів, що забезпечують безвідмовну роботу газопроводу на термін його повної амортизації, який складає 50 років. За цей довгостроковий період при проведенні відповідних заходів він повинен практично безперервно подавати газ споживачам. Амортизаційний строк розпочинається з моменту прийняття газопроводу в експлуатацію.

Надійну невідмовну роботу газопроводів забезпечують, перш за все, кваліфіковані кадри робітників та ІТП. Група експлуатаційників повинна бути закріплена за даним газопроводом відразу і була б доцільною їх участь у поопераційному контролі під час будівництва цього газопроводу.