Система уравнений для расчета скорости естественного упаривания, страница 8

{B}     (0,0,0,158,191,207,171,171,129,0,0,0),

{w}     (0,0,0,3.74,3.53,3.16,2.96,2.82,2.97,0,0,0),

{Ev}    (0,0,0,690,1000,1330,1530,1470,1140,0,0,0),

{Tc}    (0,0,0,50580,57540,61320,59160,53220,45660,0,0,0),

{Os}    (0,0,0,54,64,82,94,89,69,0,0,0));

B1:Bb=((1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),

{M}  (110.99,74.55,95.21,58.44,138.21,105.99,164.09,101.10,84.99, 174.25,120.36,142.04),

{Cp}   (654.4,688.0,746.7,864.1,837.1,1058.6,909.9,952.2,1094.3,746.6, 800.9,901.2),

{Sv}   (74.5,34.4,54.8,35.9,111,21.8,128.8,31.6,87.6,11.1,35.1,19.2),

(1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1),

{Cpm}  (72630,51290,71090,50500,115700,112200,149300,96270,93000,130100, 96400,128000),

{f0*10^6}   (-839 ,-1417,-496,-1473,-174.27,-105.99,0,0,0,-475.25,-412,-946.5),

{f1*10^8}   (-3290,-34.8,-2860,1.5,-886.28,-1118,0,0,0,-1325.2,-1468,162.9),

{f2*10^9}   (200,-0.571,310,-1.1,-8.49,510.55,0,0,0,113,170.3,403),

{q0*10^8}   (-2919,-651.56,-4107,-1438,-0.933,-22.4,0,0,0,-1239,-521,-641.7),

{q1*10^8}   (52.3,0.0083,47,4.307,81.651,59.478,0,0,0,12.477,1.24,9.466),

{q2*10^11} (-271,-0.744,365,0.93,-0.153,-7.074,0,0,0,-84.9,0,-44.5));

begin  clrscr;

write('Mesyats  Janv  Fevr  Mart  Aprel May  Iyun  Iyul   Avg  Sent  Okt  Noyabr  Dek');

writeln;

write('  Kod');

i:=1 ;

for j:=1 to 12 do

write(Af1[i,j]:6:0);

writeln;  writeln;

writeln('    Vvedite KOD pervogo i poslednego mesyatsev');

read(m,k); writeln;

writeln(' Vvedite plotnost rassola');

read(Pp);

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

write('   1-CaCl2         5-K2CO3         9-NaNO3  '); writeln;

write('   2-KCl            6-Na2CO3       10-K2SO4 '); writeln;

write('   3-MgCl2       7-Ca(NO3)2     11-MgSO4 '); writeln;

write('   4-NaCl          8-KNO3           12-Na2SO4 '); writeln;  writeln;

writeln('  Vvedite sostav rassola :');

writeln('  vvedite kod veschestva');

y:=1; a:=0;

repeat   begin

read(z[1,y]);

for j:=1 to 12 do

if z[1,y]=b1[1,j]   then    begin    z[1,y]:=b1[1,j]; z[2,y]:=b1[2,j];

z[3,y]:=b1[3,j];   z[4,y]:=b1[4,j];  z[5,y]:=b1[5,j]; z[6,y]:=b1[6,j];

z[7,y]:=b1[7,j];   z[8,y]:=b1[8,j];  z[9,y]:=b1[9,j]; z[10,y]:=b1[10,j];

z[11,y]:=b1[11,j]; z[12,y]:=b1[12,j];

end;

writeln(' Vvedite kontsentratsiyu komponenta');

read(Xi[y]);

Xicp[y]:=Xi[y]/Pp;

writeln(' vvedite kod veschestva ( "ESC" dlya zaversheniya vvoda) ');

y:=y+1; a:=a+1;

c:= readkey;

end;

until c=#27; writeln;

writeln(' Vvedite uroven rassola');

read(Hp);

writeln(' Vvedite dolyu poter tepla v okruzayuschuyu sredu');

read(Bt); writeln;

clrscr;

write('NOMER');

for y:=1 to a do write(y:9);  writeln;

write('  KOD');  x:=1;

for y:=1 to a do begin

if z[x,y]=1 then  write('    CaCl2');

if z[x,y]=2 then  write('      KCl');

if z[x,y]=3 then  write('    MgCl2');

if z[x,y]=4 then  write('     NaCl');

if z[x,y]=5 then  write('    K2CO3');

if z[x,y]=6 then  write('   Na2CO3');

if z[x,y]=7 then  write(' Ca(NO3)2');

if z[x,y]=8 then  write('     KNO3');

if z[x,y]=9 then  write('    NaNO3');

if z[x,y]=10 then  write('    K2SO4');

if z[x,y]=11 then  write('    MgSO4');

if z[x,y]=12 then  write('   Na2SO4');

end;  writeln;

for y:=1 to a do write(z[x,y]:9:0);  writeln;

write('    M');  x:=2 ;

for y:=1 to a do write(z[x,y]:9:2);  writeln;

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

write('   Cp');  x:=3 ;

for y:=1 to a do write(z[x,y]:9:1); writeln;

write('   Sv');  x:=4 ;

for y:=1 to a do write(z[x,y]:9:1); writeln;

write('     ');  x:=5 ;

for y:=1 to a do write(z[x,y]:9:0); writeln;

writeln('  1 - est dannie dlya raschyotov koeffitsientov aktivnosti');

writeln('  0 - net dannih dlya raschyotov koeffitsientov aktivnosti');

writeln;

Xccp:=0;

for y:=1 to a do Xccp:=Xccp+Xicp[y];

Xvcp:=1-Xccp;

Scp:=0;

for y:=1 to a do   Scp:=Scp+z[3,y]*Xicp[y];

Ns:=0;

for y:=1 to a do begin Ni[y]:=18000*Xicp[y]/(z[2,y]*Xvcp);

Ns:=Ns+Ni[y];

end;

for y:=1 to a do begin write('  Xicp[',y,']=',Xicp[y]:3:6,'    Ni[',y,']=',Ni[y]:3:8);

writeln;

writeln('  Xccp=',Xccp:3:6);

writeln('  Xvcp=',Xvcp:3:6);

writeln('Ns=',Ns:3:8);

Cp:=4190*Xvcp+Scp;

writeln('Cp=',Cp:7:4);

writeln;

For j:=m to k do begin

writeln;

writeln('  Vvedite shag iteratsii:');