Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 9

N/вар

Номера задач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

16

31

46

61

76

91

106

121

136

2

2

17

32

47

62

77

92

107

122

137

3

3

18

33

48

63

78

93

108

123

138

4

4

19

34

49

64

79

94

109

124

139

5

5

20

35

50

65

80

95

110

125

140

6

6

21

36

51

66

81

96

111

126

141

7

7

22

37

52

67

82

97

112

127

142

8

8

23

38

53

68

83

98

113

128

143

9

9

24

39

54

69

84

99

114

129

144

10

10

25

40

55

70

85

100

115

130

145

11

11

26

41

56

71

86

101

116

131

146

12

12

27

42

57

72

87

102

117

132

147

13

13

28

43

58

73

88

103

118

133

148

14

14

29

44

59

74

89

104

119

134

149

15

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

Домашнє завдання №4

Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки.

4. Паралельний пучок молекул азоту, які мають швидкість υ =400 м/с, падає на стінку під кутом φ = 30o до її нормалі. Концентрація молекул у пучку = 0,9·1019 см-3. Знайти тиск пучка на стіну, враховуючи, що молекули відбиваються від неї згідно  закону абсолютно пружного удару.

19. Визначити за допомогою розподілу Максвела тиск, що спричиняє газ на стінку, якщо концентрація молекул n.

34. Посудина об¢ємом V = 4 л утримує деякий газ масою m = 0,6 г під тиском р = 200 кПа. Визначити середню квадратичну швидкість <vкв.> молекул газа.

49. Визначити тиск, що створює газ на стінки посудини, якщо його густина 0,01 кг/м3, а середня квадратична швидкість молекул складає 480 м/с.

64. Двохатомний ідеальний газ (n= 2 моль) нагрівають при сталому об’ємі до температури Т1 = 289 К. Визначити кількість теплоти, яку необхідно надати газу, щоб збільшити його тиск в = 3 рази.

79. 6 г вуглекислого газу (СО2) і 5 г закису азоту (N2O) заповнюють посудину об¢ємом в 2×10-3 м3. Який загальний тиск в посудині при температурі 127 °С?

94. Для одержання якісного вакууму в скляній посудині необхідно прогрівати стінки посудини при відкачці з метою видалення адсорбованого газу. Визначити, на скільки може підвищитися тиск у сферичній посудині радіусом R = 10 см, якщо адсорбовані молекули перейдуть зі стінок в посудину. Площа поперечного перерізу молекули вважати рівної 10-15 см2, прошарок мономолекулярний. Температура t = 300 °С.

109. Середня квадратична швидкість молекул деякого газу при нормальних умовах дорівнює 461 м/с. Яка кількість молекул міститься в 1 г цього газу?

124. В скільки разів теплоємність гримучого газу більше теплоємності водяних парів, що утворилися при його окисленні? Задачу вирішити для випадків: 1) V = const, 2) р = const.

124. В скільки разів теплоємність гримучого газу більше теплоємності водяних парів, що утворилися при його окисленні? Задачу вирішити для випадків: 1) V = const, 2) р = const.

139. В закритій посудині об¢ємом V = 2 л знаходиться азот, густина якого r = 1,4 кг/м3. Яка кількість тепла Q треба надати азоту, щоб нагріти його при цих умовах на Dt = 100 °С?