Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 6

108. 1) Знайти середню квадратичну швидкість молекул газу, густина якого при тиску 750 мм рт ст. дорівнює 8,2×10-5 г/см3. 2) Чому дорівнює маса одного кіломолю цього газу, якщо значення густини приведено для температури 17 °С?

109. Середня квадратична швидкість молекул деякого газу при нормальних умовах дорівнює 461 м/с. Яка кількість молекул міститься в 1 г цього газу?

110. Чому дорівнює енергія теплового руху 20 г. кисню при температурі 20 °С? Яка частина цієї енергії приходиться на долю поступального руху, а яка на долю обертального руху?

111. Знайти кінетичну енергію теплового руху молекул, які містяться в 1 г. повітря при температурі 15 °С. Повітря вважати однорідним газом, маса одного кіломоля якого дорівнює 29 кг/моль.

112. Чому дорівнює енергія обертального руху молекул, які містяться в 1 кг азота при температурі 7 °С?

113. Чому дорівнює енергія теплового руху молекул двухатомного газа, поміщенного в посудину, об’єм якої 2 л, а тиск дорівнює 1,5×105 Н/м2 ?

114. Кінетична енергія поступального руху молекул азота, який знаходиться в балоні, об’ємом 0,02 м2, дорівнює 5×103 Дж, а середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 2×103 м/с. Знайти: 1) кількість азота в балоні, 2) тиск, під яким знаходиться азот.

115. При якій температурі середня кінетична енергія теплового руху атомів гелію буде достатньою для того, щоб атоми гелія подолали земне тяжіння і назавжди залишили земну атмосферу? Розв¢язати аналогічну задачу для Місяця.

116. 1 кг двухатомного газу знаходиться під тиском p = 8.104 Н/м2 та має густину r = 4 кг/м3. Знайти енергію теплового руху молекул газа при цих умовах.

117. Яка кількість молекул двухатомного газу займає об’єм V = 10 см3 при тиску р = 40 мм рт ст. і при температурі t = 27 °С? Яку енергію теплового руху мають ці молекули.

118. Знайти питому теплоємність кисню: 1) при V = const; 2) при р = сonst.

119. Знайти питому теплоємність при постійному тиску таких газів: 1) хлористого водню, 2) неону, 3) окису азоту, 4) окису вуглецю і 5) парів ртуті.

120. Знайти для кисню відношення питомої теплоємності при постійному тиску до питомої теплоємності при постійному об¢ємі.

121. Для деякого двохатомного газу питома теплоємність при постійному тиску дорівнює 3,5 кал/г×град. Чому дорівнює маса одного кіломоля цього газу?

122. Чому дорівнюють питомі теплоємності CV і Сp деякого двохатомного газу, якщо густина цього газу при нормальних умовах дорівнює 1,43 кг/м3?

123. Знайти питомі теплоємності Сv і Ср деякого газу, якщо відомо, що маса одного кіломоля цього газу дорівнює m= 30 кг/кмоль, а відношення Ср/Сv = 1,4.

124. В скільки разів теплоємність гримучого газу більше теплоємності водяних парів, що утворилися при його окисленні? Задачу вирішити для випадків: 1) V = const, 2) р = const.

125. Чому дорівнює ступінь дисоціації кисню, якщо його питома теплоємність при постійному тиску дорівнює 1050 Дж/кг.град.

126. Знайти питомі теплоємності Сv і Ср пароподібного йоду, якщо ступінь його дісоціації дорівнює 50 %. Маса одного кіломоля йоду J2 дорівнює 254 кг/кмоль.

127. Знайти, чому дорівнює ступінь дісоціації азоту, якщо відомо, що відношення Ср/Сv для нього дорівнює 1,47.

128. Знайти питому теплоємність при постійному тиску газової суміші, що складається з 3 кмоль аргону та 2 кмоль азоту.

129. Знайти відношення Ср/Сv для газової суміші, яка складається з 8 г гелію та 16 г кисню.

130. Питома теплоємність при постійному об¢ємі газової суміші, що складається з одного кіломоля кисню і декількох кіломолей аргону, дорівнює 430 Дж/кг×град. Яка кількість аргону знаходиться в газовій суміші?

131. 10 г кисню знаходяться під тиском З×105 Н/м2 при температурі 10 °С. Після нагрівання при постійному тиску газ зайняв об’єм 10 л. Знайти: 1) кількість теплоти, отриманої газом, 2) енергію теплового руху молекул газу до і після нагрівання.