Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 4

67. Кисень об’ємом 1 л знаходиться під тиском 1 МПа. Визначити, яку кількість теплоти необхідно надати газу, щоб: 1) збільшити його об’єм вдвічі внаслідок ізобарного процесу; 2) збільшити його тиск в два рази внаслідок ізохорного процесу.

68. Деякий газ масою = 5 г збільшується ізотермічно від об’єму V1 до об’єму V2 = 2V1. Робота розширення А = 1 кДж. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу.

68*. Азот масою m = 14 г стискають ізотермічно при температурі Т = 300 К від тиску р1 = 100 кПа до тиску р2 = 500 кПа. Визначити: 1) зміну внутрішньої енергії газу; 2) роботу стискання; 3) кількість теплоти що виділилася.

69. Балон містить 20 л водню при температурі Т = 300 К під тиском р = 0,4 МПа. Які будуть температура Т1 і тиск р1, якщо газу надати теплоту Q = 6 кДж.

70. Гелій масою m = 1 г був нагрітий на 100 К при сталому тиску р. Визначити теплоту Q, передану газу, роботу А розширення і приріст внутрішньої енергії газу.

71. В циліндрі під поршнем знаходиться азот масою = 0,6 кг, що займає об’єм V1 = 1,2 м3 при температурі Т = 560 К. В результаті нагрівання газ розширився і зайняв об’єм V2 = 4,2 м3, при чому температура залишилася сталою. Визначити зміну внутрішньої енергії газу, виконану ним работу і теплоту Q, надану газу.

72. Водень масою m = 10 г нагріли на 200 К, при цьому газу була надана теплота Q = 40 кДж. Визначити зміну внутрішньої енергії водню і виконану ним роботу.

73. Яку температуру мають 2 г азоту, що займають об’єм 820 см3 при тиску в 2 атм. ?

74. Який об¢єм займають 10 г кисню при тиску 750 мм рт ст і температурі 20 °С?

75. Балон ємністю 12 л наповнений азотом при тиску 8,1×108 Н/м2 і температурі 17 °С. Яка кількість азоту знаходиться в балоні?

76. Тиск повітря всередині щільно закупореної пляшки при температурі 7 °С було дорівнює 1 атм. При нагріванні пляшки корка вилетіла. Знайти, до якої температури нагріли пляшку, якщо відомо, що корка вилетіла при тиску повітря в пляшці, рівному 1,3 атм.

77. Який може бути найменший об¢єм балона, який вміщує 6,4 кг кисню, якщо його стінки при температурі 20 °С витримують тиск у 160 Н/см2? .

78. В посудині А ємністю V1 = 3 л знаходиться гаэ під тиском  p01 = 2 amм.В посудині В ємністю V1 = 4 л знаходиться той же газ під тиском p01 = 1 amм. Температура в обох посудинах однакова. Під яким тиском буде знаходитися газ, якщо з¢єднати посудини А и В трубкою?

79. 6 г вуглекислого газу (СО2) і 5 г закису азоту (N2O) заповнюють посудину об¢ємом в 2×10-3 м3. Який загальний тиск в посудині при температурі 127 °С?

80. У посудині знаходиться 14 г азоту і 9 г водню при температурі 10 °С и тиску 106 Н/м2. Знайти:1) масу одного киломолю суміші, 2) обсяг посудини.

81. У закриту посудину, наповнену повітрям, уводиться діетиловий ефір (C2H5OC2H5). Повітря знаходиться при нормальних умовах. Після того як весь ефір випарувався, тиск у посудині став дорівнювати 1050 мм рт ст. Яка кількість ефіру була введена в посудину? Об¢єм посудини V = 2 л.

82. У посудині ємністю 0,5 л знаходиться 1 гр пароподібного йоду. При температурі 1000 °С тиск в посудині дорівнює 700 мм рт ст Знайти ступінь дисоціації молекул йоду J2 на атоми J при цих умовах. Маса одного киломолю J2 дорівнює 254 кг/кмоль.

83. В посудині знаходиться вуглекислий газ. При деякій температурі ступінь дисоціації молекул вуглекислого газу на кисень і окис вуглецю дорівнює 25%. В скільки разів тиск в посудині при цих умовах буде більш того тиску, що мав би місце, якби молекули вуглекислого газу не були дисоційовані?

84. Рахуючи, що в повітрі налічується 23,6 ваг. % кисню и 76,4 ваг. % азоту, знайти густину повітря при тиску 750 мм рт ст і температурі 13 °С. Знайти парціальні тиски кисню й азоту при цих умовах.