Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 2

23. Визначити кінетичну енергію <W1>, яка знадобиться в середньому на одну ступінь свободи молекули азоту при температурі = 1000 К, а також кінетичну енергію <Wп> поступального руху, <Wв> обертального руху і повну кінетичну енергію <W> молекули.

24. Визначити температуру Т газу, якщо середня кінетична енергія поступального руху його молекул <Wп> = 1,6·10-9 Дж.

25. Газ займає об’єм V = 2 л при тиску р = 0,5 МПа. Визначити сумарну кінетичну енергію Wп поступального руху молекул газу.

26. Балон утримує водень масою m = 10 г при температурі Т = 280 К. Визначити кінетичну енергію Wп поступального руху і повну кінетичну енергію W всіх молекул газу.

27. На скільки зменшиться атмосферний тиск р = 100 кПа при піднятті спостерігача над поверхнею Землі на висоту h = 100 м? Вважати, що температура Т = 290 К і не змінюється з висотою.

28. На якій висоті h над поверхнею Землі атмосферний тиск вдвічі менше, ніж на поверхні? Вважати, що температура Т повітря дорівнює 290 К і не змінюється з висотою.

29. В кабіні гелікоптера барометр показує тиск р = 90 кПа. На якій висоті h летить гелікоптер, якщо на злітному майданчику барометр показував тиск р0 = 100 кПа? Вважати, що температура повітря Т = 290 К і не змінюється з висотою.

30. Яка зміна висоти h  відповідає зміні тиску р = 100 Па: поблизу поверхні Землі, де температура Т1 = 290 К, тиск р1 = 100 кПа, і на деякій висоті, де температура Т2 = 220 К, тиск р2 = 25 кПа?

31. Барометр в кабіні літака весь час показує однаковий тиск р = 80 кПа, завдяки чому пілот вважає висоту h польоту незмінною. Однак температура повітря змінилася на Т = 1 К. Яку помилку h в визначенні висоти припустив пілот? Вважати, що температура не змінюється з висотою, і що у поверхні Землі тиск р0 = 100 кПа.

32. При якій температурі Т середня квадратична швидкість атомів гелію буде дорівнювати космічній швидкості v2 = 11,2 км/с?

33. При якій температурі Т молекули кисню мають таку ж середню квадратичну швидкість <vкв.>, як молекули водню при температурі Т1 = 100 К?

34. Посудина об¢ємом V = 4 л утримує деякий газ масою m = 0,6 г під тиском р = 200 кПа. Визначити середню квадратичну швидкість <vкв.> молекул газа.

35. В скільки разів середня квадратична швидкість молекул кисню більше середньої квадратичної швидкості частинки порошинки m = 10-8 г, яка знаходиться серед молекул кисню?

36. Визначити середню арифметичну швидкість <v> молекул газу, якщо відомо, що їх середня квадратична швидкість <vкв.> = 1 км/с.

37. Різниця питомих теплоємностей ср-сv деякого двоатомного газу при постійному об’ємі дорівнює 260 Дж/(кг К). Знайти масу кіломолю μ газу і його питомі теплоємності ср и сv.

38. Під дією високої температури 40% молекул водню розпались на атоми. Знайти питомі теплоємності ср и стакого частково дисоційованого водню.

39. Які питомі теплоємності ср и сv суміші газів, яка вміщує кисень масою m1 = 10 г і азот масою m2 = 20 г?

40. Знайти відношення ср/сv для суміші газів, яка вміщує m1 = 10 г гелію і m2 = 4 г водню.

41. Посудина з воднем рухалася зі швидкістю v = 50 м/с. На скільки кельвінів нагріється газ, якщо посудина раптово зупиниться?

42. В балоні місткістю 15 л знаходиться азот під тиском 100 кПа при температурі t1 = 27 °C. Після того, як із балону випустили азот масою 14 г, температура газа стала дорівнювати t2 = 17 °C. Визначити тиск азоту, що залишився у балоні.

43. Балон місткістю =20 л містить суміш водню і азоту при температурі 290 К і тиску 1 МПа. Обчислити масу водню, якщо суміш важить 150 г.