Розрахунок фінансових коефіцієнтів за даними фінансової звітності. Розрахунок середньої фактичної наявністі власних обігових коштів підприємства у звітному році

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Завдання 1

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти.

Результати розрахунків занести в табл. 3.

Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3.

Проаналізувати фінансовий стан підприємства.

Скласти аналітичну записку; за­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

БАЛАНС

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2026

2125

первісна вартість

031

13409

13409

знос

032

11383

11284

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

-Д-овгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

2026

2125

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

163

892

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

товари

140

21499

25370

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

17

251

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

15393

5685

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

415

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

958

4223

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

2048

2049

Усього за розділом II

260

40029

38885

III. Витрати майбутніх періодів

270

152

229

Баланс

280

42207

41239

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

2487

2398

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

172

682

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

15683

16186

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

18342

19266

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

17969

11037

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

300

3129

з бюджетом

550

439

1316

з позабюджетних платежів

560

213

289

зі страхування

570

2092

3015

з оплати праці

580

2852

3187

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

23865

21973

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

42207

41239

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

47654

38944

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

47654

38944

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

46193

37776

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий:

прибуток

050

1461

1168

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

1461

1168

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

199

145

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

123

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

1660

1190

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

498

357

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

1162

833

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

1162

833

 

збиток

225

Розрахунок фінансових коефіцієнтів

Таблиця З

Фінансовий показник (коефіцієнт)

Формула для

розрахунку

Нормативне значеная

Розрахункове значення фінансового показника

На початок року

На кінець року

Відхи­лення

(+,-)

1

2

3

4

5

6

1 . Коефіцієнт фінансової незалежності "автоно­мії"

(Каві)

Джерела власних коштів

_____________________

Підсумок балансу

>0,5

0,300

0,274

0,026

2. Коефіцієнт фінансової стабільності (Кф.с)

Джерела, власних коштів

_______________________

Позикові кошти

>1

0,430

0,378

0,052

3. Фінансовий ліверидж

(Фя)

Довгострокові зобов'язання

_____________________

Джерела власних коштів

Незначне збільшення

0

0

0

4. Коефіцієнт забезпе­чення власними кош­тами (Кз.к)

Джерела власних коштів    необоротні активи

_____________________

Сума  обігових

>0,1

0,18

0,17

0,01

5. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

(Кл)

Обігові кошти

____________________

Короткотермінові зобов'язання

>1

1,21

1,20

0,01

6. Коефіцієнт швидкої

ЛІКВІДНОСТІ (Кш.п)

Обігові кошти - запасі;

____________________

Короткотермінові зобов'язання

>0,7

0,15

0,16

-0,01

7. Коефіцієнт абсолют­ної ЛІКВІДНОСТІ (Ка.л)

Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

_________________

Короткотермінові зобов'язання

 0,2

0,006

0,069

-0,063

8. Коефіцієнт оборотно­сті АКТИВІВ (Ко.а)

Чиста виручка від реалізації продукції ________________

Середня вартість

акшвів

Збільшення

0,84

0,79

0,05

9. Середня тривалість одного обороту акти­вів (Чо.»)

Кількість календарних днів звітного періоду _____________________

Коефіцієнт оборо-шості активів

Зменшення

434,52

462,02

-27,5

10. Коефіцієнт оборотності запасів {Ка.^}

Собівартість реалізо­ваної продукції

Середня вартість

запасів

Збільшення

1,12

0,98

0,14

1 1 . Середня тривалість одного обороту запасів (Чо.з)

Кількість календарних днів звітного періоду

_____________________

Коефіцієнт оборотності запасів

Зменшення

325,89

372,45

-46,56

1 2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго­ваності (Кол)

Чиста виручка від реалізації продукції

Середня сума дебітор­ської заборгованості за товари, роботи, послуги

Збільшення

11,20

10,50

0,70

13. Середній період поі'а-щеиші діібіторської за­боргованості (Чо-д)

Кількість календарних днів звітного періоду

_____________

Коефіцієнт оборотно­сті дебіторської заборгованості

Зменшення

32,59

34,76

-2,17

14. Середній період пога­шення кредиторської заборгованості (Чо.*р)

Кількість календарних днів звітного періоду х х Середня сума креди­торської заборговано­сті -ул товари, роботи, послуги

____________

Чиста виручка від

реалізації продукції

Зменшення або збіль­шення

(залежить від поперед­нього по­казника

241,08

288,36

-47,28

15. Рівень рентабельності продажу (реалізації)

(Рр)

Чистий прибуток

___________

Чиста виручка від 

реалізації продукції'

Збільшення

0,025

0,029

-0,004

16. Рівень рентабельності актинів (Ра)

Чистий прибуток

___________

Середня вартість

активів

Збільшення

0,021

0,023

-0,002

17. Рівень рентабельності власного капіталу (Рк)

Чистий прибуток.

______________

Середня вартість

власного капіталу

Збільшення

0,075

0,083

-0,008

18. Рівень рентабельності продукції (Рп)

Прибуток від реаліза­ції продукції

_________________

Собівартість продукції

Збільшення

1,015

1,053

-0,038

Перед  тим,  як  приступити  до  проведення  аналізу  фінансового  стану  підприємства,  потрібно  точно  визначіти  кінцеву  ціль  аналізу.

Оцінка  фінансової  діяльності  компанії  - більш   глубокий  та  комплексний  аналіз.  В запропонованому  варіанті  він  будується  на  основі  моделі  Du Pont  та розглядаються  всі  сторони  діяльності   підприємства (від  рентабельності  продаж  до  зміни  середньозвішеної  вартості  капіталу) з точки  зору  стратегічного  розвитку  бізнесу.

Проблеми  з  якими зіштовхуються підприємства в  процессі  діяльності,  відображаються  і  на  аналітичній  роботі. Любі  аналітичні  дослідження  мають  ціль   підготувати  інформацію  для  прийняття  управлінського  рішення. 

 Для  аналізу  фінансового  стану  приймається  система  взаємозв’язаних  показників, основаних  на  даних  звітності  підприємства.  Достовірність  початкових  даних   визначає  цінність  показників,  які  розраховуються.  Для  цілі  фінансового  аналізу  використовується  форма  бухгалтерського  балансу.

1. Фінансова  стабільність  відображає  рівень  ризику  діяльності  підприємства  і  залежність  від  заємного  капіталу.  Коефіцієнт  автономії  власних  засобів  дозволяє  дати  більш  детальну  оцінку  структури.  Для підприємства  велике  значення  має  рівень  самофінансування,  який  може  бути   оцінений  як  частина  власного  капіталу  в  загальному  об’ємі  всіх  ресурсів,  які  задіяні.  Методика  визначення  власних  оборотних  коштів  підприємства,  не  робить  розмежовування  між  сталими  пасивами  і  короткотерміновими  пасивами.  Відображаються  вони  в  1 розділі  пасиву  балансу.

На початок  звітнього  періоду:    8877 + 163 / 30057     = 0,300

На  кінець  звітнього  періоду:    8099 + 223  / 30320     = 0,274

Із  розрахунків  можна  побачити,  що  на  підприємстві  рівень  самофінансування  майже  вдвічі  нижче  нормативного  значення,  а  на  кінець  звітнього  періоду  значення  щей  понизилося  на 0,03.  підприємство  немає  достатньо  власних  засобів  для  фінансування

простого  й  розширеного  відтворення.

2. Фінансова  стабільність  підприємства  поряд  з  власними  засобами  забеспечується  також  засобами,  які  довгий  час  знаходяться  в  грошовому  обороті  підприємства.  Це  додатковий  капітал, резервний  капітал  та  довгострокові  пасиви,  а  також  цільове  фінансування,  включаючі  бюджетні  асігнування  та   безвідшкодована  фінансова  допомого.  Для  оцінки  фінансової  стабільності  підприємства  розраховується  коефіцієнт  фінансової  стабільності.

На  початок  звітнього  періоду:    8877 + 163 / 21017   = 0,430

На  кінець  звітнього  періоду:   8099 + 223 / 21998  = 0,378

Нормативне  значення  повине  бути  вище  1,  а з розрахунків  ми  бачимо,  що  фінансова   стабільність  підприємства  нижча  нормативного  значення  і  на  кінець  звітнього  періоду зменшився  на  0,052.

Але  навіть  одержання  висркого  показника  фінансової  стабільності (>1,0) не  повинно  заспокоювати,  тому  що  високий  коефіцієнт  фінансової  стабільності  підприємства сам  по  собі  не  є  ознакою успішності  його  діяльності,  отже  доцільним

Похожие материалы

Информация о работе