Програмування Java-аплетів. Створення і виконання Java-aплету за допомогою JCreator, страница 4

спадкоємецьстандартногокласуApplet
*/

public class Lr2java extends Applet {

Star star;  /* Оголошуємопосилання(reference) наоб'єкткласуStar * ОпискласуStar знаходитьсявокремомуфайліStar.Java V

/** Внутрішнійкласаплету, щобудепрослуховуватиклавіатуру */ class Keyb implements KeyListener { public Keyb() {

// ЦейметодповиненбутидляреалізаціїінтерфейсуKeyListener}

public void keyTyped(KeyEvent e) {

// ЦейметодповиненбутидляреалізаціїінтерфейсуKeyListener}

publicvoidkeyPressed(KeyEvent e) { // Обробканатисканьклавіатури switch(e.getKeyCode()) {

case KeyEvent.VK_LEFT : { star.moveBy(-1,0); break;

}

case KeyEvent.VK_RIGHT: {

star.moveBy(1,0);

break;

}

case KeyEvent.VK_UP   : {

star.moveBy(0,-1);

break;

}

case KeyEvent.VK_DOWN : {

star.moveBy(0,1);

break;

}

case KeyEvent.VK_PAGE_DOWN : {

star.setRadius((int)(star.getRadius()*0.9));

break;

}

case KeyEvent.VK_PAGE_UP : {

star.setRadius((int)(star.getRadius()*1.1));

break;

}

case KeyEvent.VK_HOME : {

star.rotate (-1);

break;

}

case KeyEvent.VK_END : {

star.rotate (1);

break; }

6


Об'єктно-орієнтоване програмування                                                                                                                                                   Java2

default: return;

}

Lr2java.this.repaint(); // зверненнядозовнішньогокласу

}

public void keyReleased(KeyEvent e) {

// ЦейметодповиненбутидляреалізаціїінтерфейсуKeyListener} }

public void init() {

star = new Star(100,100,50,new Color (0,0,255));

addKeyListener(new Keyb()); // натисканняклавішобробляєекземплярKeyb }

public void paint(Graphics g) {

star.draw(g); // МалюємоStar } }

7


Об'єктно-орієнтоване програмування                                                                                                                                                   Java2

СтворенняівиконанняJava-aплетузадопомогоюJCreator

1. Створіть новий проект і новий робочий простір, для цього:

•  Після запуску JCreator у головному меню програми виберіть File -> New

•  У діалоговому вікні, що відкриється, виберіть вкладку Projects

•  В цій вкладці оберіть "Basic Java Applet" (базовий Java-аплет), вкажіть папку розміщення
проекту "Location", та ім'я проекту "Project Name", укажіть, що створюється новий робочий
простір "Create new workspace".

•  Підтвердьте свій вибір натисканням кнопки Ok.

2.  Буде створений проект, що містить два файли: (java та html). Файл з розширенням java містить
шаблон аплету, а з розширенням html - заготовку простої WEB-сторінки для відображення цього
аплету.

3.  Для компіляції цього проекту потрібно, щоб разом з файлом аплету були доступними файли класів,
що використовуються аплетом.

4.  Якщо ваш аплет складається з декількох класів, то додайте нові класи у проект за допомогою кнопки
New... панелі інструментів (чи меню File -> New...) та оберіть Java-файл, та готові класи - меню
Project -> Add Files...

5.  Компіляція та запуск на виконання аплету відбуваються так само, як і автономної програми.

Приклад простого аплету, що рисує еліпси та прямокутники.

import j ava.awt.*; import java.applet.*;

public class Ex2 extends Applet { public void init() { } public void paint(Graphics g) {

g.drawString("Welcome to Java Applet!!", 50, 60 );

g.drawRect(70,70,100,40);

g.setColor(new Color (0.5f, 0.5f, O.lf)); g.drawOval(70,70,100,40);

g.setColor(Color.YELLOW); g.fillRect(80,120,80,50);

g.setColor(Color.BLUE);   g.fillOval(80,120,80,50); } }

8