Питання № 1-46 до вихідного контролю (Літописи як джерело з історії України. "Українське питання" в міжнародних відносинах в новітню добу (1923–1945 рр.))

Страницы работы

Содержание работы

Питання до вихідного контролю

1. Літописи як джерело з історії України.

2. Історіографія історії України ХVIII–початок XX ст.

3. Радянська історіографія історії України.

4. Закордонна історіографія історії України.

5. Проблема концепцій-схем історії України.

6. Етапи етнополітичної історії України.

7. Історико-етнографічне районування України.

8. Походження слов’ян-українців.

9. Походження назв: Русь, Україна, Малоросія.

10. Стародавні держави на території України.

11. Київська Русь та Галицько-Волинська держава – перші україніські

держави.

12. Гетьманська Україна XVII–XVIII cт.

13. Українська державність періоду революції та громадянської війни

1917–1920 рр.

14. Сучасний етап розвитку української державності.

15. Загальноросійський політичний рух в Україні ХІХ–ХХ ст.

16. Національний політичний рух в ХІХ ст.

21

17. Національний політичний рух в першій половині ХХ ст.

18. Національний політичний рук в другій половині ХХ ст

19. Західна українська діаспора.

20. Східна українська діаспора.

21. Релігія і церква в Давньоруський період.

22. Релігія і церква в Україні в умовах панування Литви та Польщі.

23. Релігія і церква в Україні в умовах панування іноземних країн

XVII ст.–1991 р.

24. Релігія і церква в незалежній Україні.

25. Економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської

держави.

26. Особливості економічного розвитку України в Литовсько-Польську

добу ХІV–XVII cт.

27. Економічний розвиток західноукраїнських земель в другій половині

XVII–ХХ ст.

28. Східноукраїнські землі та їх економічний розвиток в другій

половині XVII–XX ст.

29. Економічні експерименти в СРСР та їх втілення в Україні в

1918–1991 рр.

30. Сучасний етап економічного життя в Україні.

31. Передумови і причини виникнення та сутність козацтва.

32. Основні етапи в історії українського козацтва.

33. Устрій та склад Запорізької Січі.

34. Впливи козацтва на політичний, соціально-економічний, культурний

розвиток українського народу.

35. Передумови і причини козацько-селянських повстань кінця XVI–

першої половини XVII ст.

36. Визвольна війна 1648–1654 рр. як вияв соціального u1088 руху.

37. Народні антифеодальні та національні виступи в XVIII–перша

половина ХІХ ст.

38. Розгортання масового робітничо-селянського руху в другій половині

ХІХ–на початку ХХ ст.

39. Селянсько-повстанський і робітничий рух в 1917–1920 рр.

40. Соціальні рухи в Україні в кінці ХХ ст.

22

41. Київська Русь і Галицько-Волинська держава в системі міжнародних

відносин ІХ–XIV ст.

42. Українська держава за часів Гетьманщини.

43. Зовнішня політика українських держав 1917–1920 рр.

44. Зовнішня політика незалежної України 1991–1999 рр.

45. Українське питання в міжнародних відносинах в XVIII–початок

ХХ ст. (1923 р.).

46. "Українське питання" в міжнародних відносинах в новітню добу

(1923–1945 рр.).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь, 1995.

2. Історія України: курс лекцій: У 2 кн. / Л.Г.Мельник, Л.Г.Гуржий,

М.В.Демченко та ін. – К.: Либідь, 1991.

3. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1994.

4. Історія України. / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; За

ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – 416 с.

5. Бойко О.Д. Історія України: Посіб. для студентів. – К.: Академія,

1999.

Похожие материалы

Информация о работе