Основні апгоритмічні структури мови Java, страница 3

Оператор new дає команду оболонці часу виконання виділити необхідну кількість пам'яті під масив. Як видно з цього приклада, необов'язково повідомляти розмір масиву тоді ж, коли ви створюєте змінну-масив. Після того як ви створили масив оператором new, доступ до цього масиву здійснюється точно так само, як у мовах С чи Pascal.

Приклад 2.7.  Присвоювання значень елементам масивів

mylntArray[0]   =  0; mylntArray[1]   =  1; mylntArray[2]   =  2; myObjectArray[0]   = new MyType(); myObjectArray[1]   = new MyType(); myObjectArray[2]   = new MyType(); myObjectArray[0].myDataMember  =  0; myObjectArray [1] .myDataMember  =  1,-myObjectArray [2] .myDataMember  =  2;

Масиви в мові Java мають три важливих переваги перед масивами в інших мовах. По-перше, як ви тільки що бачили, програмісту необов'язково вказувати розмір масиву при його оголошенні. По-друге, будь-який масив у мові Java є змінною - а це значить, що його можна передати як параметр методу і використовувати як значення, що повертається методом. І по-третє, не складає ніякої складності довідатися, який розмір даного масиву в будь-який момент часу. Наприклад, так визначається розмір масиву, що ми оголосили вище.

Приклад 2.8.  Отримання довжини масиву

int len = mylntArray.length;

System.out.println(„Length of myIntArray=" + len);

УправляючіструктуримовиJava

У мові Java реалізовано майже всі управляючі структури, що повинні бути у сучасних мовах програмування. Перелічимо їх тут:

1.    Об'явлення, вирази та інструкції (оператори). Як інструкції, що завершуються символом
"крапка с комою", можуть бути використані вирази таких категорій:

a.    вирази присвоювання, в яких використовується базовий (=) та складений оператори
присвоювання виду оп=;

b.   префіксні та постфіксні форми виразів з операторами інкременту (++) та декременту (--);

c.    конструкції виклику методів;

d.    вирази створення об'єктів за допомогою оператора new.

Об'явлення  використовуються   для  описання  (локальних)  змінних  та  ініціалізації  їх початковими значеннями.

2.    Блоки. Фігурні дужки, { та }, використовуються для поєднання декількох виразів у блок (він
може бути і порожнім). Блок дозволяється використовувати в будь-якому місці коду, де
передбачено застосування інструкції, оскільки блок як такий є складеною інструкцією.

4


Об'єктно-орієнтоване програмування                                                                                                                                                    Java2

3.if... else. Найбільш поширеною формою управляючих структур, що використовуються для
зміни порядку обчислень в залежності від значення логічного виразу, є конструкція if... else,
синтаксис якої виглядає таким чином:

if   (ЛогічнийВираз) Інструкціяі else

Інструкція2

Спочатку виконується перевірка значення логічного виразу. Якщо результат дорівнює true, виконується Інструкціяі, інакше (і при наявності необов'язкового елементу else) - Інструкція2. Одна конструкція if... elseможе бути вкладена всередину елементу elseіншої з метою перевірки послідовності логічних умов. Також така конструкція може бути вкладена замість Інструкції 1, але тоді треба пам'ятати, що елемент elseзавжди буде відноситися до найближчого if, яке не "закрито" своїм else.

4.switch. Конструкція switchдозволяє передавати управління тому чи іншому блоку коду, що
позначений іменованою міткою, в залежності від значення цілочисельного виразу. Загальний
синтаксис switchможна представити таким чином:

switch   (ЦілочисельнийВираз)    { case  n:   Інструкції case m:   Інструкції

default:   Інструкції }