Організація аналізу, обліку та аудиту розрахунково-касових операцій та шляхи їх вдосконалення (на прикладі ТОВ «Оптимум») (Титульний лист, відгук і рецензія на дипломний проект)

Страницы работы

Содержание работы

ПВНЗ «Європейський  университет»

Миколаївська філія

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки і підприємництва

Спеціальність   7.050106 «Облік і аудит»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Організація аналізу, обліку та аудиту розрахунково-касових операцій та шляхи їх вдосконалення (на прикладі ТОВ «Оптимум»)

Робота на здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

за спеціальністю «Облік і аудит»

Виконала: студентка  Кравчина Н.В.

Науковий керівник:    Сіренко Н.М.

Допущено до захисту      «___» _________2007р.

Завід.кафедри проф. д.т.н ___________А.Я.Казарєзов

Миколаїв- 2007р.

ВІДГУК

 на дипломну роботу студентки Кравчини Н.В. на тему:

„Організація обліку, аналізу та аудиту  розрахунково-касових операцій та шляхи  їх вдосконалення (на прикладі ТОВ ВКФ „ Оптимум”).

    Дипломна робота присвячена актуальній темі – удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

    В дипломній роботі досліджені теоретико-методологічні засади обліку, аналізу та аудиту касових та розрахункових операцій на підприємстві. Дана детальна характеристика діючої системи організації, обліку та аудиту касових та розрахункових операцій на прикладі ТОВ ВКФ „Оптимум”, визначені основні її недоліки.

   На основі проведеного дослідження в дипломній роботі сформульовані пропозиції відносно вдосконалення обліку, аналізу та аудиту касових операцій.

   Розглянуті такі розділи як управлінський, фінансовий та податковий облік на підприємстві та шляхи їх вдосконалення.

   Практичну цінність для підприємства мають рекомендації автора по автоматизації касових і розрахункових операцій, аналізу грошових коштів, методика організації внутрішнього аудиту касових операцій.

   Дипломна робота в цілому виконана на належному рівні, є результатом самостійних досліджень студентки та відповідає встановленим вимогам щодо оформлення.

   Висновки та пропозиції, які зроблені у дипломній роботі, підкріплені відповідними розрахунками, статистичними даними та свідчать, що дипломниця вміє на практиці застосовувати отримані під час навчання знання.

   Дипломна робота може бути допущена до захисту, а її автор Кравчина Н.В. заслуговує присвоєння  освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю „Облік та аудит”.

   Керівник                                                                        Сіренко  Н.

                                              РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект студентки Європейського університету

Кравчини Наталі Валеріївни

ТЕМА ПРОЕКТУ : „ Організація обліку, аналізу та аудиту

                                  розрахунково - касових операцій та шляхи їх вдосконалення

               (на прикладі підприємства ТОВ ВКФ „Оптимум”)

     Дипломний проект присвячений досить актуальній темі : Облік, аналіз та аудит розрахунково-касових операцій на прикладі підприємства ТОВ ВКФ „Оптимум”.

     У дипломному проекті досить широко представлені теоретичні аспекти даного питання, дана загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ ВКФ „Оптимум”, проведено дослідження діючої системи обліку щодо проведення розрахунково-касових операцій на підприємстві, здійснено аналіз, розглянуто внутрішньогосподарський контроль за дотриманням ведення касових операцій в національній валюті на ТОВ «Оптимум».

     За результатами проведеного дослідження розроблено шляхи удосконалення обліку касових операцій та внутрішньогосподарського контролю за ними. Значну увагу приділено поліпшенню внутрішнього контролю касових операцій.

    В цілому дипломний проект достатньо повно розкриває запропоновану тему та заслуговує оцінки «відмінно». Робота оформлена якісно, згідно до вимог цього виду робіт.

Рецензент:

Посада:

Місце роботи:

Похожие материалы

Информация о работе