Облік і аудит виробничих запасів та шляхи їх вдосконалення (на прикладі підприємства ВАТ "Автопродсервіс")

Страницы работы

Содержание работы

ДОПОВІДЬ

Шановний Голова та члени державної екзаменаційної комісії, на ваш розгляд пропонується дипломна робота на тему: "Облік і аудит виробничих запасів та шляхи їх вдосконалення".

Об'єктом дослідження є ВАТ „Автопродсервіс”, яке займається автомобільними перевезеннями, технічним обслуговуванням, ремонтом, фарбуванням, продажем автотранспорту, організацією стоянок авотмобілів тощо.

В дипломній роботі проаналізовані законодавчо-нормативна база та теоретичні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів, виявлено основні недосконалості та суперечності.

За 2005-2006 p.p. аналіз фінансового стану підприємства показав, що підприємство є прибутковим та  фінансово стійким.

Аналіз організації та обліку виробничих запасів на підприємстві показав, що облік ведеться на активному рахунку 20, використовуються бухгалтерські проведення, що представлені на плакаті 1. стан бухгалтерського обліку підприємства за 2006 рік в основному відповідає законодавчо - нормативним документам.

Згідно Міжнародного стандарту аудиту, надання впевненості та етики 300 нами був розроблений загальний план аудиту за 2006 р., який представлено на плакаті 2.

В результаті перевірки з використанням розробленими нами робочими аудиторськими документами, представленими на плакатах 3 та 4, було встановлено наступне:

1.  Інвентаризація матеріальних цінностей за 2006 рік проводилася з порушенням Інструкції № 69: по окремим матеріально відповідальним особам  в договорах про матеріальну відповідальність відсутній підпис, порушення строків проведення інвентаризації.

2. відсутній аналітичний облік за видами ПММ на субрахунку 203 „Паливо”.

3. У внутрішніх документах за травень 2006 року з обліку запасів мають місце виправлення, не всі реквізити заповнені, на окремих документах  не   проставлені   підписи.

4. Не здійснюється поточний контроль за обліком руху запасних частин.

5. Не складаються відомості обліку витрат палива за кожним транспорт. засобом. 

6. За грудень 2006 р. виявлено перевитрату бензину    А-76 на 250,88 грн., що призвело до збитку в розмірі 677,38 грн.

На  ВАТ „Автопродсервіс” в цілях  вдосконалення  обліку  та  аудиту  виробничих  запасів  пропонується:

1.  В Наказ про облікову політику внести доповнення: термін проведення інвентаризації запасів, графік документообігу.

2. Для підвищення контролю за використанням запасних частин на підприємстві доцільно для цілей ремонту основних засобів складати відомість дефектів транспортних засобів. Облік шин на підприємстві доцільно вести з використанням Картки обліку автомобільної шини.

3. Доповнити робочий план рахунків підприємства, відкривши на субрахунку 203/1 додатково субрахунки 4-го порядку за видами палива.

6. Обов’язково при списанні паливно-мастильних матеріалів керуватися Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку за запропонованими бухгалтерськими проводками суму перевитрати бензину А-76, що була встановлена під час аудиторської перевірки.

7. Здійснювати проведення зовнішнього аудиту на підставі розроблених документів: "Перевірка договорів про повну матеріальну відповідальність з підзвітними особами", "Тест контролю інвентаризаційних описів",  „Тест по оцінці стандартних умов зберігання”, „Тест перевірки системи обліку виробничих запасів”. Сформувати на підприємстві відділ внутрішнього аудиту в складі двох осіб.

8. Використовувати програму "1С: Бухгалтерія 7.7" є доцільним для підприємства, оскільки це забезпечить річний приріст прибутку 897,96 грн за рахунок зниження витрат від впровадження цієї програми з терміном окупності витрат на її придбання та налагодження в 2,5 роки.

В дипломній роботі розглянуто технологію виготовлення деталі корпуса судна – полки: визначено оптимальний варіант технологічного маршруту, розроблено маршрутно-технологічну карту на виготовлення деталі.

Проаналізовано вплив шкідливих та небезпечних факторів, характерних для ВАТ „Автопродсервіс”, та запропоновано шляхи зменшення  їх впливу, визначено основні напрямки для вирішення проблеми забруднення атмосфери в діяльності підприємств.

Досліджено вплив надзвичайної ситуації на облік виробничих запасів та діяльність підприємства в цілому.

Доповідь закінчено. Дякую за увагу.

Похожие материалы

Информация о работе