Квантові властивості світла (Індивідуальне завдання № 3 із 54 питань), страница 2

(h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг).

24.  Фотон з енергією 12,8·10-14 Дж розсіявся під кутом θ = 60º на вільному електроні. Визначити кінетичну енергію електрона віддачі.

(h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг).

25.  Фотон з енергією Е = 12·10-14 Дж розсіявся на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона дорівнює λ = 0,0288·10-10 м. Визначити величину кута розсіювання θ.

(h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг).

26.  Потік монохроматичного випромінювання ( λ = 5·10-7 м ) падає перпендикулярно на плоску дзеркальну поверхню і тисне на неї з силою F = 10-8 Н. Визначити число фотонів, котрі кожної секунди падають на цю поверхню. (h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; r = 1 ).

27.  На дзеркальну горизонтальну поверхню щосекундно потрапляє 3,78·1018 фотонів монохроматичного світла здійснюючи тиск силою F = 10-8 Н. Визначити довжину монохроматичного випромінювання.

(h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; r = 1 ).

28.  Паралельний пучок променів довжиною хвилі λ = 5·10-7 м падає перпендикулярно на чорну поверхню, здійснюючи тиск величиною Р = 10-5 Па. Визначити число фотонів, що приходяться на одиницю площі і за одиницю часу. (h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; r = 0 ).

29.    На пластинку падає монохроматичне світло довжиною хвилі λ = 1·10-7  м. Визначити роботу виходу електронів з поверхні металу, якщо максимальна швидкість електронів дорівнює 6·105 м/с.

(h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг).

30.Знайти величину затримуючого потенціалу для фотоелектронів, які вириваються з поверхні калію (А = 3,52·10-19 Дж) світлом з довжиною хвилі    λ = 3,3·10-7 м. (h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; е = 1,6·10-19 кл).

31.При нормальному падінні на  поверхню тиск світла дорівнює 5 мПа. Визначити кількість фотонів, що кожної секунди падають на площадку S=1 м2. Коефіцієнт відбиття світла дорівнює 0.25, довжина хвилі   l=0,49мкм.

32.На площадку  S=100 см2  кожної хвилини падає 63 Дж світлової енергії. Визначити тиск світла якщо поверхня повністю відбиває всю світлову енергію.

33.На площадку  S=100 см2 кожної хвили падає 63 Дж світлової енергії. Визначити тиск світла  якщо  поверхня повністю поглинає все  падаюче світло.

34.Тиск паралельного пучка світла при нормальному падінні на чорну поверхню  105 Па. Визначити кількість фотонів в одиниці об’єму пучка, якщо довжина хвилі падаючого світла  0,5 мкм.

35.Потік енергії, випромінюваної електричною лампочкою, дорівнює 600 Вт. На відстані 1 м від лампочки перпендикулярно падаючим променям розташовано круглу дзеркально відбиваючу пластинку діаметром 2 см. Вважаючи, що випромінювання лампочки однакове в усіх напрямках, визначити силу світлового тиску на пластинку.

36.Виходячи з уявлення про те, що світло складається з фотонів, імпульс кожного з яких hv/c, визначити тиск світлової хвилі на плоске дзеркало, вважаючи, що коефіцієнт відбиття дзеркала r, а кут падіння j.

37.Виходячи з уявлення про те, що світло складається з фотонів, імпульс кожного з яких hv/c, визначити тангенційну складову сили Т , яка діє на одиницю площі поверхні дзеркала з боку падаючого випромінювання.

38.Тиск монохроматичного світла на чорну поверхню, розташовану перпендикулярно до падаючого випромінювання, дорівнює 0.15 мкПа . Визначити кількість фотонів, які щосекунди падають на площадку площею    40 см2 . Довжина хвилі світла 500 нм.

39. Визначити тиск світла на стінки 150-ватної електричної лампочки, приймаючи, що вся споживана потужність йде на випромінювання.  Стінки лампочки відбивають 15 % падаючого на них світла.

Вважати лампочку сферою радіусом 4 см.

39. На ідеально відбиваючу поверхню, площа якої 5 см2, протягом                   3 хв.нормально падає монохроматичне світло, енергія якого 9 Дж. Визначити тиск світла на дану поверхню та опромінюваність поверхні.

40. Довести, що тиск монохроматичних променів, які нормально падають на поверхню, у випадку ідеального дзеркала дорівнює 2 w, а у випадку повністю поглинаючої поверхні дорівнює w,  де w - об’ємна густина енергії випромінювання.

41. Плоска світлова хвиля інтенсивністю 0,1 Вт/см2 падає під кутом 30° на плоску відбиваючу поверхню з коефіцієнтом відбиття 0,7. Користуючись квантовими уявленнями про природу світла, визначити нормальну складову  тиску світла на цю поверхню.