Законодавчо-нормативні й теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

витрат на придбання, доставку, доведення запасів до придатного для використання стану, які згідно з пунктами 8-9 П(С)БО 9 „Запаси" мають входити до первісної (балансової) вартості придбаних підприємством товарно-матеріальних цінностей. Але цей недолік було виправлено в Методичних рекомендаціях №2, де докладно розглянуто методику розрахунку транспортно-заготівельних витрат. Також Методичні рекомендації №2 розглядають облік уцінки первісної вартості запасів, визначають порядок відображення сум ПДВ при надходженні та вибутті запасів, облік запасів на позабалансових рахунках тощо, зазначають типову кореспонденцію синтетичних рахунків, субрахунків і позабалансових рахунків бухгалтерського обліку запасів.

Аналіз наукового рівня Міжнародних стандартів аудиту розробок і результатів практичного застосування прийнятих стандартів аудиту виявляє низку суттєвих недоліків, які знижують практичну цінність цих документів. До них можна віднести такі: загальні міркування і відсутність конкретних практичних порад аудитору, які навряд чи можуть бути використані у практичній діяльності підприємства. У збірнику Міжнародні стандарти аудиту виконання аудиторських перевірок розміщено не за стадіями технологічного процесу: спочатку розглядаються питання контролю якості виконання аудиторських робіт, а потім планування цих робіт. Аудитор не отримує чіткої послідовності картини ведення аудиту. Це також стосується і стандартів МСАНВЕ 520 „Аналітичні процедури" та інших, які мають бути викладені раніше за стандарти, де розглядаються питання аудиту обліку і контролю. Так, наприклад, МСАНВЕ 300 „Планування аудиту фінансових звітів" і пов'язаний з ним МСАНВЕ 315 „Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень" передбачають одержання такого обсягу інформації про бізнес клієнта і перелік планових процедур, виконання яких, по-перше, під силу великому колективу дослідників та аудиторів, по-друге, необхідна інформація може бути отримана не до початку аудиторської перевірки, а в ході її. Оскільки аудиторські фірми, як правило, мають незначний штат співробітників, то з цих позицій рекомендації, викладені у МСАНВЕ 230 „Документація", досить громіздкі. Робочі документи, перелічені в цих стандартах, у практичній діяльності аудиту багато які взагалі не використовуються, як зайві, оскільки їх складання і ведення потребують багато часу. У збірнику відсутні стандарти, в яких було б викладено методичні й організаційні вказівки про проведення аудиту конкретних розділів обліку.

До недоліків MCAНВЕ 700 „Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення" відноситься відсутність рекомендацій щодо узагальнення результатів перевірки різних

Похожие материалы

Информация о работе