Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Ємнiсть. Конденсатори". Варіанти № 1-15 (Визначення відстані розташування пластини, розділених парафіновою плівкою. Визначення ємністі батареї конденсаторів), страница 7

4. В однорідне електричне поле напруженістю E0=700 В/м перпендикулярно полю помістили пластинку(=7) товщиною d=1,5 мм та площею 200 см2. Енергія електричного поля в пластинці W=9,2910-12 Дж. Користуючись цими даними, визначити числове значення електричної сталої о.

5. Визначити енергію електричного поля в діелектрику товщиною 1 мм, який розділяє дві пластини площею 200 см2 напруга між котрими дорівнює 100 В.

6. До пластин плоского конденсатора (e=1) прикладена різниця потенціалів U1 =500 В. Площа пластини S=200 см2, відстань між ними d1=1,5 мм. Пластини роздвинули до відстані d2=2 мм. Знайти енергію W1 та W2  конденсатора до і після роздвигання пластин, якщо перед роздвиганням джерело напруги відключили.

7. Визначити електричну сприйнятливість поля, яке знаходиться між пластинами плоского конденсатора. Електричне зміщення поля, D=1,06210-4 Кл/м2 відстань між пластинами d=2 мм, напруга U=800В.

8. Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора дорівнює 560 В. Поверхнева густина зарядів на пластинах 4,9510-7 Кл/м2. Енергія магнітного поля конденсатора 27,810-7 Дж. Визначити площу пластин конденсаторів, силу притяжіння між пластинами конденсатора. Яку швидкість матиме електрон, пройшовши відстань між пластинами.

9. Між пластинами плоского конденсатора, що знаходяться на відстань 2 мм, знаходиться діелектрик. Різниця потенціалів між пластинами дорівнює 600 В. Після відключення конденсатора від джерела живлення, витягли діелектрик з конденсатора. Після цього різниця потенціалів стала дорівнювати 1800 В. Знайти об`ємну густину енергії електричного поля в першому та другому випадках.

10. Конденсатор з площею пластин S=200 см2 та відстанню між ними d=2 см заряджається до різниці потенціалів U=3000 В, після чого відключається від джерела напруги. Далі пластини розсуваються до відстані d=5 см. Визначити виконану роботу.


Варіант 15

1. Як зміниться ємність плоского конденсатора, коли площу зменшити в 2 рази, а відстань між пластинами збільшити в 2 рази?

2. Дві паралельні пластини знаходяться на відстані 4 см і розділені діелектриком(=4). Різниця потенціалів між ними дорівнює 300 В. Визначити поверхневу густину зарядів на пластинах.

3. Визначити ємність батареї конденсаторів С1 = 6пФ, С2 = 4пФ, С3 = 3пФ, С4 = 1пФ

 


4. В однорідне електричне поле напруженістю Eо=700 В/м помістили пластинку(=7) товщиною d=1,5 мм. Яка площа цієї пластинки , якщо енергія поля в ній W=9,2910-12 Дж.

5. Напруженість електричного поля в діелектрику(=4) дорівнює 100 В/м. Товщина діелектрика d=1 мм, площа поверхонь 100 см2. Визначити енергію електричного поля в діелектрику.

6. До пластин плоского конденсатора (e=1) прикладена різниця потенціалів U1 =500 В. Площа пластини S=200 см2, відстань між ними d1=1,5 мм. Не відключаючи від джерела напруги пластини змістили до відстані d2=2 мм. Знайти енергію конденсатора в першому та другому випадку.

7. Напруга між пластина плоского конденсатора U=600 В, відстань між ними d=3 мм. Визначити діелектричну сприйнятливість поля та його напруженість. Величина електричного зміщення поля   D=1,06210-5 Кл/м2.

8. При незарядженому конденсаторі відстань між пластинами d=1 см. Яку різницю потенціалів необхідно прикласти, щоб відстань між пластинами лишилась незмінною, якщо пластини розтягувати силою 510-2 Н.

9. Тиск, який утворюють пластинки зарядженого конденсатора на парафін, що там знаходиться, дорівнює 5 Pа. Знайти напруженість електричного поля в парафіні, електричну індукцію поля та об`ємну густину енергії електричного поля.

10. Плоский конденсатор має пластини площею S=200 см2 кожна. Діелектриком є парафін(=2) товщиною d=5 мм. До пластин прикладена напруга U=400 В. Визначити: 1) електричну сприйнятливість; 2) поверхневу густину зв`язаних зарядів діелектрика; 3) вектор полярізації, 4) заряди на пластинах конденсатора.