Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Ємнiсть. Конденсатори". Варіанти № 1-15 (Визначення відстані розташування пластини, розділених парафіновою плівкою. Визначення ємністі батареї конденсаторів), страница 6

4. В однорідне електричне поле напруженістю Ео=700 В/м перпендикулярно полю помістили пластину товщиною d=1,5 мм та площею 200 см2. Визначити діелектричну сталу пластини, якщо енергія електричного поля в ній W=9,2910-12 Дж.

5. Дві пластини розділені діелектриком(=4) товщиною d=1 мм. Різниця потенціалів між ними дорівнює 100 В. Визначити об`ємну густину енергії електричного поля в діелектрику.

6. Куля, занурена в масло (e=2,2), має поверхневу густину заряду s=10-6 Кл/м2 і потенціал j=500 В. Визначити: 1) радіус кулі; 2) заряд кулі; 3) ємність кулі; 4) енергію кулі.

7. Пластина(вважаємо нескінченою), площею S=0,5 м2 несе заряд Q=17,710-7 Кл, занурена в масло(=2). Визначити електричне зміщення поля в маслі, та його діелектричну проникність.

8. Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора площею 100 см2 кожна дорівнює 280В. Поверхнева густина зарядів на пластинах 4,9510-7 Кл/м2 .Знайти енергію конденсатора та силу притяжіння між пластинами.

9. Відстань між пластинами плоского конденсатора дорівнює 1 см, простір між ними заповнений маслом(=5). Поверхнева густина зв`язаних(поляризованих) зарядів на маслі дорівнює 6,210-10 Кл/см2. Яка різниця потенціалів між пластинами та об`ємна густина енергії електричного поля в маслі?

10.Відстань між пластинами плоского конденсатора d=5 мм, різниця потенціалів U=1,2103 В. Визначити: 1)поверхневу густину зарядів на пластинах конденсатора; 2) поверхневу густину зв`язаних зарядів на діелектрику, якщо відомо, що діелектрична сприйнятливість діелектрика, заповнюючого простір між пластинами, =1.


Варіант 13

1. Як зміниться ємність плоского конденсатора, коли зменшити довжину в 2 рази та ширину в 2 рази пластин?

2. Різниця потенціалів між пластинами дорівнює 600 В, поверхнева густина зарядів на пластинах 212,410-8 Кл/м2, діелектрична проникність матеріалу дорівнює 8. Яка відстань між пластинами?

3. Визначити ємність батареї конденсаторів С=1,6пФ, С=3 пФ, С=4пФ, С4=2пФ..

4. В однорідне електричне поле напруженністю Eо=700 В/м перпендикулярно полю помістили пластинку площею 200 см2(=7). Визначити товщину пластинки, якщо енергія електричного поля в ній W=9,2910-12 Дж.

5. Об`ємна енергія електричного поля в діелектрику товщиною 2 мм дорівнює 1,7710-3 Дж/м3.Різниця потенціалів між пластинами , які розділяє діелектрик, дорівнює 200 В. Визначити діелектричну проникність діелектрика.

6. Конденсатори ємністю С1=1 мкФ, С2=2 мкФ, С3=3 мкФ, С4=6 мкФ, С5= 5мкФ, С6= 20 мкФ, С7=1,5 мкФ з`єднані в батарею. Напруга між точками a,b U=38 В. Визначити різницю потенціалів та заряд на кожному конденсаторі.

7. Плоскій конденсатор має ємність С=17,710-11 Ф, площа пластин S=200 см2, різниця потенціалів між ними U=1200 В. Визначити електричне зміщення поля.

8. Площа пластин повітряного конденсатора 100 см2 і відстань між ними  5 мм. Знайти величину різниці потенціалів між пластинами конденсатора, якщо при розряді конденсатора виділилось    4,1910-3 Дж тепла.

9. Між пластинами плоского конденсатора знаходиться скло. Площа пластин дорівнює 100 см2. Пластини конденсатора притягуються с силою 4,910-3 Н. Визначити об`ємну густину енергії електричного поля в склі, та енергію поля в склі. Відстань між пластинами дорівнює 1см.

10.       Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено склом (=7), відстань між пластинами d=5 мм, різниця потенціалів U=103 В. Визначити: 1) напруженість поля в склі; 2) поверхневу густину заряду на пластинах конденсатора; 3)поверхневу густину зв`єзаних зарядів на склі.


Варіант 14

1. Як зміниться ємність плоского конденсатора, коли діелектричну проникненість збільшити в 5 разів, а відстань між пластинами зменшити в 2 рази?

2. Дві нескінченні площини відстань між якими дорівнює 2 см розділені діелектриком (=4) мають поверхневу густину зарядів 106,210-8 Кл/м2. Яка різниця потенціалів між пластинами?

3. Визначити ємність батареї конденсаторів С= С=2мкФ, С=6мкФ.