Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Ємнiсть. Конденсатори". Варіанти № 1-15 (Визначення відстані розташування пластини, розділених парафіновою плівкою. Визначення ємністі батареї конденсаторів), страница 2

9.   Плоский повітряний конденсатор, площа пластин 100см2, відстань між ними 2см, має заряд . Не відключаючи конденсатор від джерела напруги, пластини роздвинули до відстані 5см. Визначити енергію конденсатора до і після роздвигання.

10. Визначити лінійну густину нескінченно довгої зарядженої нитки, якщо робота сил поля по переміщенню заряду  з відстані  до  в напрямку, перпендикулярному до нитки, дорівнює


Варіант 4

            1. Конденсатор ємністю  складається з двох пластин, які розділені парафіновою () прокладкою товщиною 1 см. Яка площа цих пластин

2.   Заряд на пластинах дорівнює , різниця потенціалів , площа пластин , діелектрична проникність дорівнює 3,6. Визначити відстань між пластинами.

3.   Визначити ємність батареї конденсаторів

4.   Плоский конденсатор з’єднаний з джерелом напруги. Внаслідок цього тиск пластин на скло (), яке знаходиться між ними, дорівнює 1Па. Визначити об’ємну густину енергії електричного поля в склі.

5.   Визначити масу частинки , яка пройшовши шлях  в однорідному електричному полі напруженістю , набула швидкості .

6.   Конденсатори ємністю С1=2мкФ, С2=4мкФ, С3=1мкФ, С4=3мкФ з’єднані в батарею. Напруга між точками a, b U=10B. Визначити різницю потенціалів та заряд на кожному конденсаторі.

7.   Площа пластин плоского конденсатора дорівнює , величина заряду , відстань між пластинами d=2 мм, ємність конденсатора . Визначити величину електричного зміщення поля діелектрика.

8.   Куля, занурена в газ (), має енергію  та поверхневу густину зарядів . Визначити потенціал кулі.

9.   Плоский повітряний конденсатор, площа пластин , відстань між ними 2см, має заряд . Конденсатор відключили від джерела напруги, а потім пластини роздвинули до відстані 5см. Визначити енергію конденсатора в першому та другому випадках.

10. Електричне поле утворене позитивно зарядженою нескінченою ниткою. Протон (), рухаючись від нитки під дією поля вздовж лінії напруженості з відстані  до , змінив свою швидкість з 1 до . Визначити лінійну густину заряду нитки.


Варіант 5

1.   Конденсатор ємністю  складається з двох круглих пластин діаметром 10см, котрі розділені діелектриком ()товщиною 1 мм. За цими даними визначити електричну сталу .

2.   Конденсатор, площа пластин якого  розділені діелектриком () товщиною 2 мм, зарядили зарядом . При цьому утворилась різниця потенціалів між пластинами . Визначити з цих даних діелектричну сталу .

3.   Визначити ємність батареї конденсаторів

4.   Поверхнева густина зарядів  на пластинах плоского конденсатора, який з’єднаний з джерелом напруги, дорівнює . Чому дорівнює величина тиску, який здійснюють пластини на скло (), що знаходиться між ними.

5.   Елементарна частинка масою , подолавши відстань  в електричному полі напруженістю , набула швидкості . Визначити заряд частинки.

6.   Конденсатори ємністю С1=1мкФ, С2=3мкФ, С3=2мкФ, С4=3мкФ з’єднані в батарею. Напруга між точками a, b U=10B. Визначити різницю потенціалів та заряд на кожному конденсаторі.

7.   Діелектрик () знаходиться між пластинами плоского конденсатора ємністю . Електричне зміщення поля діелектрика . Яка товщина діелектрика?

8.   Кулю А радіусом 10см, заряджена до потенціалу 3000В, після відключення джерела напруги з’єднали з незарядженою кулею В провідником (ємність провідника = 0), після відключення від В, з’єднали А з кулею С. Радіуси куль С і В дорівнюють 10см. Знайти: 1) енергію кулі А до з’єднання, 2) енергію куль А і С після з’єднання, 3) роботу розряду.

9.   Енергія зарядженого конденсатора дорівнює . Робота проти сил електричного поля, необхідна для вилучення діелектрика з конденсатора, дорівнює . Перед вилученням діелектрика конденсатор відключили від джерела напруги. Визначити діелектричну проникність діелектрика.

10. Визначити поверхневу густину зарядів на пластинах плоского слюдяного () конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів U=200 B, якщо відстань між його пластинами дорівнює d=0,5 мм.